Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.8

Słowa kluczowe:

procesy, projekty, zarządzanie, zintegrowany model zarządzania procesami i projektami

Abstrakt

Procesy i projekty występują obecnie w każdej organizacji, a zarządzanie nimi powinno zapewniać sprawne i jednocześnie elastyczne funkcjonowanie organizacji. Wspólne cele i liczne podobieństwa stanowią dobrą podstawę do łącznego ich ujmowania i współdziałania. Jednak zarówno w literaturze, jak i w praktyce obie koncepcje zarządzania są traktowane i stosowane rozłącznie. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby oraz możliwych sposobów współdziałania wymienionych koncepcji zarządzania. Starano się także przedstawić obecny stan w tym zakresie. W przygotowaniu artykułu, który ma charakter teoretyczno-przeglądowy, wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzone analizy dotyczyły rozwiązań opisanych w krajowym i niemieckim piśmiennictwie naukowym i praktycznym. Z rozważań wynika m.in., że w piśmiennictwie praktycznym, częściej niż w naukowym, podkreśla się konieczność i prezentuje zróżnicowane sposoby i formy współdziałania zarządzania procesami i projektami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

British Standards Institution. PAS 99:2006.,2006, Specification of common management system requirements as a framework for integration, London.

Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles.pl, Kraków 2010.

Gareis R., Stummer M., Prozesse & Projekte, Manz Verlag, Wien 2006.

Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.

Huber M., Huber G., Prozess- und Projektmanagement für ITIL®, Vieweg + Teubner Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden 2011.

Jasińska K., Szapiro T., Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, PWN, Warszawa 2014.

Juchniewicz M., Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojtrzałości projektowej organizacji w Polsce [w:] P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski (red.), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Lichtarski J., Nowosielski S., O potrzebie porządkowania pojęć związanych z logistyką [w:] J. Nowakowska-Grunt., A. Mesjasz-Lech, S. Kot (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Millner R., Majer Ch. G., Projekt und Prozessmanagement [in:] R. Simsa, M. Meyer, C. Badelt (Hrsg), Handbuch der Nonprofit-Organisation: Strukturen und Management, Schäffer-Poeschel, Wien 2007.

Rummler G. A, Brache A. P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej, PWE, Warszawa 2000.

Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2012.

Spałek S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

Trocki M. (red.), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011.

Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.

Trocki M., Organizacja projektowa, PWE, Warszawa 2014.

Artykuły w czasopismach naukowych

Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, „Logistyka” 2011, nr 4.

Marciszewska A., Nowosielski S., Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 169.

Nowosielski S., Projekty jako narzędzie doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 99, s. 331–347.

Nowosielski S., Procesy i projekty w zarządzaniu zmianą organizacyjną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 463.

Pojasek R. B., Is your integrated management system really integrated?, „Environmental Quality Management” 2006, Vol. 16 (2), s. 89−97.

Reiss M., Integriertes Projekt-, Produkt- und Prozessmanagement, „Zeitschrift fűr Organisation” 1992, nr 1.

Materiały internetowe

Barrierefrei und grenzenlos: Integriertes Qualitäts-, Projekt- und Prozess- management, Expertenwissen für DGQ-/GPM–Mitglieder, 2015, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Know How/Fachgruppen/20150623_Barrierefrei_und_grenzenlos.pdf.

Bogusz A., Proces a projekt, 2016, http://organizacjahoryzontalna.pl/czy-proces-jest-projektem-a-projekt-procesem/ [dostęp: 26.09.2018].

Dietrich B., 2010, Prozessmanagement und Projektmanagement im Dialog, http://www.leanmagazin.de/lean-praxis/lean-project/172‑prozessmanagement-und-projektmanagement-im-dialog.html [dostęp: 26.09.2018].

Feddern U., Projektmanagement und Prozessmanagement – Wie passt das zusammen?, 2014, http://bpmo-blog.de/656/projektmanagement-und-prozessmanagement-wie-passt-das-zusammen [dostęp: 26.09.2018].

Fritz P., Integriertes Prozess-und Projektmanagement Modell, Competence Site 2008, http://docplayer.org/11354721‑Integriertes-prozess-und-projektmanagement-modell.html [dostęp: 26.09.2018].

Hagen S., Prozess – Projekt – Produkt. Integratives Prozess-, Projekt- und Produktmanagement, Stefan Hagen © startup euregio Management GmbH 2008, http://pm-blog.com/wp-content/uploads/2008/04/prozess_projekt_produkt.pdf [dostęp: 26.09.2018].

Hagen S., Projektprozesse bringen Ordnung ins Projektmanagement – Wenn man’s richtig angeht…, 2009, http://pm-blog.com/2009/05/10/projektprozesse-bringen-ordnung-ins-projektmanagement-wenn-mans-richtig-angeht/ [dostęp: 26.09.2018].

Katedra Zarządzania Projektami. Aktualności, strona SGH, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IZ/struktura/KZPr/katedra/Strony/default.aspx [dostęp: 26.09.2018].

Kolpak M., Procesy i projekty w branży IT, 2013, http://nf.pl/manager/procesy-i-projekty-w-branzy-it,,15328,282 [dostęp: 26.09.2018].

Lukasz, Projekt a jego definicja. Czyli jak to widzi PMI, Prince2, IPMA i ISO, 2014, http://akademiazyciawkorporacji.pl/projekt-a-jego-definicja-czyli-jak-to-widzi-pmi-prince2‑ipma-i-iso/ [dostęp: 26.09.2018].

Nagel A., Unterstützung des Unternehmenserfolges durch den gemeinsamen Einsatz von BPM und SOA Projektbasierte Einführung zweier Konzepte anhand der Projektmanagementmethode PRINCE2, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften, Essen 2017, 2017, http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate-Servlet/Derivate-43238/Nagel_Diss.pdf [dostęp: 26.09.2018].

Najlepsze praktyki wdrażania koncepcji BPM. Raport przygotowany przez CarrwaterGroup S. A oraz Procesowcy.Pl., 2012, http://carrywater.com/wp-content/uploads/2012/09/raport_dobre_praktyki_BPM1.pdf [dostęp: 26.09.2018].

Stawicki J., Projekty w praktyce. Zarządzanie zmianą – czyżby partnerka dla zarządzania projektem, http://www.jsproject.pl/blog/projekty/382‑zarzadzanie-zmiana-2 [dostęp: 26.09.2018].

Stempkowski R., Scherrer M., Philosophie und Praxis des integrierten Prozess- und Projektmanagements

im Bauwesen, 2015, http://www.stempkowski.at/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/NWB18_ScherrerStempkowski_Integriertes-Prozess-und-Projektmanagement-im-Bauwesen.pdf [dostęp: 26.09.2018].

Urbanowicz S., Projekt i proces – konflikt w metodzie czy zwycięska synergia?, „Project Management

Institute Poland Chapter 2017” nr 17, www.strefapmi.pl [dostęp: 26.09.2018].

Zehrer G., Wagner K., Projekte als Geschäftsprozesse:Zwei Welten miteinander verbinden, Projekt Magazin, Ausgabe 20/2008‑Sonderdruck, 2008, https://www.procon.at/images/pdfs/publikationen/ProjektMagazin_Projekte_als_Geschaeftsprozesse_procon.pdf [dostęp: 26.09.2018].

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Nowosielski, S. (2019). Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 109–129. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.8

Numer

Dział

Dział główny