Nr 169 (2018): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 169 (2018): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Z przyjemnością przekazujemy 169. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z ochroną zdrowia, transportem oraz zarządzaniem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.
Celem artykułu Joanny Błażyńskiej jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego.
Elwira Ziółkowska w swoim opracowaniu omawia funkcję bieżącego zarządzania finansami na przykładzie działów skarbu. Autorka przybliża zagadnienia skarbowości, począwszy od omówienia roli skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, przez zadania skarbnika korporacyjnego, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach.
W kolejnym artykule Dominik Boniecki przedstawia układ przestrzenny głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Bada czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie.
Maja Brychcy oraz Adam Przybyłowski poruszają bardzo aktualny i ważny temat carsharingu. Celem artykułu jest przedstawienie roli tego systemu wspólnego użytkowania samochodów w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy carsahringowej na terenie Trójmiasta.

W kolejnym opracowaniu Marzenna Cichosz stawia trzy cele badawcze. Pierwszym z nich jest spojrzenie na synchromodalność jako na połączoną usługę oferowaną w ramach innowacyjnego modelu mobilności frachtu, kolejnym jest opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service, a trzecim – przedstawienie perspektyw rozwoju tej koncepcji w Polsce.
Celem artykułu Grzegorza Krawczyka jest ocena rozwoju konkurencji regulowanej na silnie skoncentrowanym rynku transportu publicznego przez pryzmat rynku operatorskiego. Na podstawie wyników analiz wskazano główne tendencje rozwoju rynku publicznego transportu zbiorowego w Polsce.
W kolejnym opracowaniu Anna Kieszkowska-Grudny porusza aktualny temat z zakresu służby zdrowia, jakim jest koordynacja usług medycznych.
Stanisław Nowosielski stawia sobie za cel wskazanie potrzeby oraz przedstawienie możliwych sposobów współdziałania dwóch koncepcji zarządzania – procesów i projektów.
W ostatnim artykule Marzanna K. Witek-Hajduk oraz Elżbieta Wąsowicz-Zaborek próbują zidentyfikować czynniki społeczno-demograficzne w otoczeniu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych do zagranicznych użytkowników.
Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz – co byłoby szczególnie cenne – staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2018-08-29