Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanisław Kasiewicz
https://orcid.org/0000-0003-3758-5033
Lech Kurkliński

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu przedstawiony jest przegląd definicji oraz sposobów implementacji zasady proporcjonalności do praktyki regulacyjnej w UE i Polsce. Przedstawiono wybrane zastrzeżenia ankietowanych banków spółdzielczych dotyczące łamana tej zasady w odniesieniu do 7 Rekomendacji KNF. Analizę oparto na jakościowo-ilościowym modelu Respektowania Zasady Proporcjonalności (RZP). Jest to forma konfrontacji postulatów praktyki z opinią naukowców. Końcowe wnioski dotyczą
konieczności otwarcia szerszej dyskusji, poprawy komunikacji i współpracy sektora bankowego i innych interesariuszy z regulatorem w dziedzinie stanowienia lepszych regulacji. Podkreślone zostało niebezpieczeństwo wygenerowania chaosu regulacyjnego, który może spowodować utratę przez banki takich ważnych cech, jak: atrakcyjność inwestycyjna, innowacyjność, stałe generowanie korzyści dla gospodarki i społeczeństwa oraz gwarantowanie bezpieczeństwa transakcji klientów.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kasiewicz, S., & Kurkliński, L. (2019). Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 79-99. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Beard J. M., The Principle of Proportionality in an Era of High Technology, https://papers.ssrn. com/sol3papers.cfm?abstract_id=3119384
2. Białek T., Grabowska M., Brewiński P., Ekspertyza prawna dotycząca zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym i polskim porządku prawnym, Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP, Warszawa 2013.
3. Curtis M., The Proportionality Principle and What it Means in Practice, „Psychiatrist” 2011, vol. 35, no. 3.
4. Eling M., Pankoke D., Costs and Benefits of Financial Regulation – An Empirical Assessment for Insurance Companies, Working Papers on Finance 2014, 20, Institute of Insurance Economics.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
6. Emiliou N., The Principle of Proportionality in European Law: A Comparative Study, Kluwer Law International, London 1996.
7. Engle E., The History of the General Principle of Proportionality: An Overview, „Dartmouth. Law Journal” 2009, vol. 10.
8. Financial Conduct Authority’s to the European Commission’s Call for Evidence on the EU Regulatory Framework for Financial Services, FCA, London 2016.
9. Gam Y., Basel III LCR: A Regulatory Shock on a Bank and Beyond, Olin Business School, Washington University in St. Louis, 2017.
10. Izquierdo J. F., Muñoz S., Rubio A., Ulloa C., Impact of Capital Regulation on SMEs Credit, BBVA Research, Working Paper 2017, 1.
11. Jajuga K., Ryzyko modelu a miary ryzyka, cejsh.icm.edu.pl/…/6_K.Jajuga_Ryzyko_modelu_a_miary_ryzyka.pdf
12. Jans J. H., Proportionality Revisited, „Legal Issues of Economic Integration” 2000, no. 3.
13. Kasiewicz S., Kurkliński L., Zasada proporcjonalności w świetle wyników badania ankietowego banków, w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
14. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, ALTERUM, Warszawa 2014.
15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
16. Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, ATELIER, Toruń 2007.
17. Pacheco L., Tuesta D., Basel Committee on Regulation and Supervision for Financial Inclusion, BBVA Research, Madrid 2016.
18. Proportionality in Banking Regulation. A Report by the EBA Banking Stakeholders Group, EBA, London 2014.
19. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2016.
20. Regional Bank Perspectives for the 115th United States Congress, US Senate, US House of Representatives, Washington 2017, February 13.
21. Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji, KNF, Warszawa 2016.
22. Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, KNB, Warszawa 2002.
23. Rekomendacja P dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, KNF, Warszawa 2015.
24. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, KNF, Warszawa 2013.
25. Rekomendacja U dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach, KNF, Warszawa 2014.
26. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, KNF, Warszawa 2013.
27. Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach, KNF, Warszawa 2015.
28. Response to the EU Commission. Call for Evidence on EU Regulatory Framework for Financial Services, HM Treasury, London 2016.
29. Rivers J., Proportionality and Variable Intensity of Review, „Cambridge Law Journal” 2006, March.
30. Stocktaking and Challenges of the EU Financial Service Regulation, European Parliament, Brussels 2014.
31. Supervisory Guidance on Model Risk Management, SR – Letter 11–7, Board of Governance of the Federal Reserve System Office of the Comptroller of the Currency, April 4, 2011.
32. Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
33. The Protein Principle of Proportionality: How Different is Proportionality in EU Contexts, „Cambridge Law Journal” 2016, July.
34. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, t. 59, 2016.
35. Vadi V., A History of Success? Proportionality in International Economic Law, w: The Reform of International Economic Governance. Global Law and Sustainable Development, red. A. Seguro Serrano, Routledge Publishing, New York, London, 2016.
36. Wójtowicz K., Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, praca zbiorowa, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
37. Żółtkowski W., Ryzyko modeli, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015 nr 12.