Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 168. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące faktoringu, banków spółdzielczych, przedsiębiorczości czy też problematyki ekonomiki ochrony zdrowia. Artykuły zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz jednego przedstawiciela City College of The City University of New York. Mamy nadzieję, że ich wkład w rozwój polskiej nauki oraz gospodarki będzie istotny.
Pierwszy artykuł, którego autorką jest Joanna Palonka, został poświęcony organizacjom trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce. Jego głównym celem jest ocena poziomu dojrzałości organizacji tego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych.
W drugim artykule Maria Łuszczyńska analizuje uwarunkowania wdrażania empowermentu do instytucji publicznej. Jego celem jest ukazanie, jak to zjawisko może przyczynić się do zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną.
W kolejnym artykule Małgorzata Wejer-Kudełko i Tomasz Ogrodnik przedstawiają istotne zalety wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Charakteryzują także faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami.
Celem rozważań Dominiki Mirońskiej jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostępnych narzędzi internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie internacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit, ujęcie podażowe.
Stanisław Kasiewicz i Lech Kurkliński w swoim opracowaniu przedstawiają, jak zasadę proporcjonalności definiuje się i implementuje do praktyki regulacyjnej w UE i w Polsce. Zaprezentowano m.in. wybrane zastrzeżenia ankietowanych banków spółdzielczych, dotyczące łamania tej zasady w odniesieniu do 7 Rekomendacji KNF. Analizę oparto na jakościowo-ilościowym modelu Respektowania Zasady Proporcjonalności (RZP).
Iwona Staniec, Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak oraz Yochanan Shachmurove jak cel swojego artykuł stawiają określenie nurtów badawczych nauk o zarządzaniu realizowanych w obrębie przedsiębiorczości technologicznej. W analizie szczególną uwagę zwrócono na zamieszczane w publikacjach naukowych definicje przedsiębiorczości technologicznej, definiowanie w badaniach empirycznych zbiorowości oraz mechanizmy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, rozumiane jako atrybuty cech organizacji i jej otoczenia.
W następnym artykule Małgorzata Godlewska podjęła próbę przeanalizowania, czy partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury.
Celem opracowania Pawła Lesiaka jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej ekonomii służby zdrowia poprzez przedstawienie aspektów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych patologii w służbie zdrowia. Autor zaprezentował możliwości przeciwdziałania tym patologiom oraz ograniczenia ich wpływu na koszty opieki zdrowotnej. Dowodzi, że to głównie środowisko lekarskie wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
W kolejnym artykule Krzysztof Skowron prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących funkcjonowania systemu TRIAGE na izbie przyjęć wybranego zakładu leczniczego, a w szczególności: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szybkości i adekwatności udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.
W ostatnim artykule Ireneusz Janiuk przedstawia możliwości rozwoju wynikające z dywersyfikacji i przykłady przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2018-08-28