Analizy i Studia CASP

 

Redaktor naczelny: Dominik J. Gajewski
Sekretarz redakcji: Adam Olczyk

 

Analizy i Studia CASP to czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków, prawa podatkowego, celnego oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego.

Celem czasopisma jest upowszechnianie problematyki podatkowej w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym w kręgach naukowych, eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiane są w nim zagadnienia podatkowe w perspektywie interdyscyplinarnej, uwzględniającej prawne i ekonomiczne aspekty opodatkowania. Szczególny nacisk kładzie się w nim na komparatystykę: porównywanie danych empirycznych z rożnych państw Europy i Świata, przedstawianie problematyki związanej z podatkami w szerszym, międzynarodowym kontekście. Czasopismo zapewnia dostęp do najnowszych wyników badań wybitnych przedstawicieli doktryny podatkowej. Każde wydanie ma charakter tematyczny, poświęcony wybranemu aspektowi prawno-ekonomicznej analizy systemu prawa podatkowego i celnego. Czasopismo jest wydawane w języku polskim i angielskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

Punktacja MNiSW: 70 w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne (Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Czasopismo znajduje się w bazach referencyjnych: BazEkon, Biblioteka Narodowa, Index Copernicus ICI Journals Master List, ICM, CINIBA, CEJSH, PBN/Pol-index, CEON, CEEOL, ERIH PLUS- European Reference Index for the Humanities and Social Science, Instytut Nauk Prawnych PAN, EZB, ROAD, Mir@bel, ResearchGate, WordCat, Crossref, Arianta Scilit

Słowa kluczowe: podatki, prawo podatkowe, prawo celne, międzynarodowe prawo podatkowe, ekonomiczna analiza prawa podatkowego.

ISSN (wersja papierowa) 2451-0203.
ISSN (wersja on-line) 2451-0475.

Wydawca:
Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH 

Aktualny numer

Tom 16 Nr 2 (2023): Analizy i Studia CASP
Wyświetl wszystkie wydania