Treść głównego artykułu

Abstrakt

All the organizations of the contemporary society require professional management. Special challenges are to be faced by public organizations which – because of their public mission – are obliged to take care of the common good. Proper management of public sector organizations by leaders with leadership qualities determine the level of public value attained by the very organizations. In the era of knowledge-based society, the rudimentary role of leadership is to achieve high standards by the organizations in the area of knowledge acquisition, knowledge sharing, implementation of innovative solutions and the ability to adapt to fast changing environment. Leadership is also about creating corporate cultural identity – a significant link between corporate mission and its human resources so as to develop the best possible standards of providing public services to inhabitants of the set community.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zubek, M. (2020). LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 55(1), 114–126. https://doi.org/10.33119/EEiM.2020.55.8

Referencje

 1. Białas, T. (2007). Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi. Gdynia: Wydawnictwo WSA i B im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. In: Zubek, M. (2017). Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Ph.D. dissertation, Kraków: UEK.
 2. Bittel, L. R. (1998). Krótki kurs zarządzania. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN.
 3. Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 4. Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania współczesnego menedżera. Warszawa: Difin.
 5. Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Warszawa: MT Biznes.
 6. Drzewiecka, M., & Cwalina, W. (2014). Przywództwo polityczne: W stronę inteligencji Emocjonalnej? Adaptacja teorii przywództwa Golemana. Kwartalnik Naukowy “e-Politikon”, 10. Centre for Political Analysis, UW, 145–168.
 7. Goleman, D. (1996). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. London: Bloomsbury Publishing PLC.
 8. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78 (2), 82–87.
 9. Greenleaf, R. K. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. Mahwah.
 10. Hausner, J. (2001). Czy gospodarka jest systemem? In: Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały z Seminarium Naukowego. Kraków: Akademia Ekonomiczna, 101–109.
 11. Kiełtyka, L. (Ed.) (2010). Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 12. Kieżun, W. (2013). Patologia transformacji. Warzsawa: Poltext.
 13. Kotarbiński, T. (1986). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 14. Koźmiński, A. K. (2010). Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania. In: W. Morawski (Ed.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 15. Kuc, B. R., & Żemigała, M. (2010). Życie i praca współczesnego menedżera. Aspekty teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa.
 16. Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 17. Siemiński, M., & Krukowski, K. (2011). Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 3, 88–96.
 18. Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wroclaw University of Economics Publishing House.
 19. Szczupaczyński, J. (2014). Nowe wzory przywództwa w administracji publicznej. Kwartalnik Naukowy OAP UW “e-Politikon”, 10. Centre for Political Analysis, UW, 7–35.
 20. Van Wart, M. (2013). Lesson from leadership theory and the contemporary challenges of leaders. Public Administration Review, 73 (4), 553–565.
 21. Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: Polish Economic Publishers.
 22. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Cracow University of Economics Publishing House.