Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zagadnienia metodologiczne powinny być bliskie wszystkim osobom realizującym projekty badawcze. Wiarygodność ustaleń oraz ich przydatność zależne są od trafności wyboru metod badawczych, ich rygorystycznego zastosowania (Czakon, 2016, s. 41) czy refleksyjności i wyobraźni badaczy (Malewski, 2012, s. 43). Ten teoretyczny artykuł został opracowany na podstawie analizy treści literatury metodologicznej. Inspiracją do jego napisania stały się refleksje, doświadczenia i obserwacje własne autorek, którym szczególnie bliskie są zagadnienia dotyczące metodologii badań naukowych. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych przewinień metodycznych, których zgłębienie może być istotne dla mniej doświadczonych badaczy. Artykuł napisano w formie eseju naukowego.

Słowa kluczowe

badania ilościowe badania jakościowe metodologiczne problemy nauk społecznych metodyka badań naukowych młodzi naukowcy ograniczenia pracy metodycznej naukowców

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grzesiak, L., & Mizera-Pęczek, P. (2021). Przewinienia metodyczne młodych badaczy w obszarze nauk społecznych. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.4

Referencje

 1. Budzicz, Ł. (2011). Metody badań jakościowych czy metody pisania swobodnych esejów? Refleksje w obronie „świętej krowy oświecenia” – obiektywnej nauki. Nauka, 4, 163–174.
 2. Bukowski, A. (1994). Pycha naukowa. W: J. Goćkowski, P. Kisiel (red.), Patologia i terapia życia naukowego. Kraków: Universitas, 57–63.
 3. Carillo, E. C. (2016). Engaging Sources through Reading-Writing Connections Across the Disciplines. Across the Disciplines, 13 (1), 1–20.
 4. Chmielecki, P. (2019). Recenzje naukowe – błędy, pułapki i postulaty. Przegląd Pedagogiczny, (1), 260–268.
 5. Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organization and Management, 161, 51–62.
 6. Czakon, W. (2016). W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 3, 41–52.
 7. Czarnecki, K. (2009). Błędy i pomyłki w badaniach naukowych. Opracowanie autorefleksyjne, http://www.sbc.org.pl/Content/22117 (dostęp: 7.09.2021).
 8. Dondajewska, A. (2016). Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 70, 39–50.
 9. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Hacaga, M. (2018). Esej naukowy jako podstawowa forma wypowiedzi studenta – różnice między brytyjskim a polskim systemem edukacji wyższej w podejściu do krótkich prac pisemnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 48 (2), 145–158.
 11. Heller, M. (2009). Jak być uczonym. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 12. Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97–114.
 13. Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2014). Zaangażowane badania jakościowe. Problemy Zarządzania, 12 (1/45), 9–17.
 14. Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46 (4), 355–374.
 15. Kujawa, M. (2009). Motywacja aktywności poznawczej człowieka w toku życia według Stefana Szumana. W: M. Kielar-Turska (red.), Studia nad rozwojem i wychowaniem: w osiemdziesiątą rocznicę powstania Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Wydawnictwo UJ, 141–149.
 16. Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (49), 63–78.
 17. Malewski, M. (2012). Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4 (60), 29–46.
 18. Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w metodologicznej pułapce scjentyzmu. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4 (80), 105–120.
 19. Marczak, M. (2013). Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu.
 20. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 52 (1147), 29–40.
 21. Morawski, R. Z. (2019). Ewolucja modelu kariery naukowej i dylematy etyczne środowiska naukowego. W: J. Woźnicki (red.), Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 165–192.
 22. NCN (2018). List dyrektora NCN vs. „drapieżnych czasopism” (predatory journals), https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018–09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals (dostęp: 8.09.2021).
 23. Norvell, G. W. (1941). Wide Individual Reading Compared with the Traditional Plan of Studying Literature. The School Review, 49 (8), 603–613.
 24. Raubo, A., Wroński, M. (2017). Nierzetelność naukowa w publikacjach akademickich. Kilka przykładów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Rocznik Pedagogiczny, 40, 157–172.
 25. Rubacha, K. (2018). Język teorii naukowych wyjaśniających procesy społeczne. Wprowadzenie w problematykę. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1, 44–50.
 26. Samul, J. (2018). Wybrane zagadnienia rygoru metodologicznego w badaniach ZZL. Organizacja i Kierowanie, 181 (2), 55–64.
 27. Szpunar, M. (2020). Pycha w nauce. Zarządzanie w Kulturze, 21 (4), 305–324.
 28. Śliwerski, B. (2013). Diagnoza kompromitujących błędów metodologicznych w koncepcjach (wnioskach) badań pedagogicznych. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1 (16), 17–34. Świetlikowska, J. (2011). Dobry tekst naukowy. Studia z Teorii Wychowania, 2 (1), 172–193.
 29. Wach-Kąkolewicz, A. (2008). Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się. E-mentor, 4 (26), 57–60.
 30. Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Modele badawcze w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 59 (2), 11–25.