Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego

Main Article Content

Małgorzata Godlewska

Abstrakt

Sprawnie funkcjonujący mechanizm konkurencji w zamówieniach publicznych jest kluczowy dla rozwoju polskiej gospodarki narodowej. Celem artykułu jest udowodnienie, w oparciu o przeprowadzone przez autorkę badania, że udział konsorcjów ofertowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane wzmacnia mechanizmy rynkowej konkurencji w zamówieniach publicznych oraz zwiększa efektywność zamówień publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Godlewska, M. (2018). Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 46(1), 51–60. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0988
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2010], Konkurencyjność Przedsiębiorstw. W świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Toruń, TNOiK Dom Organizatora.

Aquilano N.J., Chase R.B. [1991], Fundamentals of Operations Management, IRWIN Inc.

Bengtsson M., Hinttu S., Knock S. [2003], Relationships of Cooperation and Competition Between Competitors, Work-in-Progress Paper, submitted to the 19th Annual IMP Conference, September 4-6 Lugano 2003, Switzerland.

Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. [1997], Co-opetition, London, Harper Collins Business.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2014 r., L94).

Eriksson P.E. [2008], Procurement Effects on Coopetition in Client-Contractor Relationships, “Journal of Construction Engineering and Management”, Vol. 134, Issue 2, p. 103-111.

Godlewska M. [2017], Konsorcjum na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane – współczesna forma współpracy czy zmowa przetargowa?, „Budownictwo i Prawo”, Nr 2, s. 30-32.

Granecki P. [2014], Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa, C.H. Beck.

Komisja Europejska [2016], Public Procurement Indicators 2015, DG GROW G4 – Innovative and e-Procurement, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679.

Malarewicz-Jakubów A. [2013], Konkurencja a nieuczciwa konkurencja, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11.1, cz. 3, s. 273-284.

Materna G. [2015], Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, „PUG”, Nr 10, s. 14-16.

Płóciennik W. [2011], Próba delimitacji rynku zamówień publicznych na roboty budowlane adekwatnego dla sektora MŚP, w: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Część II. Referaty na IV Konferencję Naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny, Warszawa, Urząd Zamówień Publicznych.

Sieradzka M. [2015a], Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Sieradzka M. [2015b], Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, Nr 5 (4), s. 36-49.

Śliwińska M. [2013], Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji, „Ekonomia i Prawo”, Tom XIII, Nr 2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634).

UZP [2017], Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., Warszawa, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/ sprawozdania-o-funkcjonowaniu-systemu-zamowien-publicznych

Wyrok KIO z dnia 07.01.2016 r., sygn. KIO 2744/15, Legalis.

Wyrok KIO z dnia 22.04.2010 r., sygn. KIO 567/10, Legalis.

Wyrok KIO z dnia 27.07.2016 r., sygn. KIO 1261/16, Legalis.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt VI ACa 651/15, Legalis.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.04.2016 r., sygn. akt VII Ka 200/16, Legalis.

Zawiślińska I. [2011], Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, Oniszczuk J. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2012 r., C 326).