Dostępność do dóbr jako substytut własności w świetle badania zamówień publicznych udzielanych przez JST w Polsce

Main Article Content

Małgorzata Godlewska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy jednostki samorządu terytorialnego, które są największą grupą zamawiających publicznych w Polsce, udzielają zrównoważonych zamówień publicznych, w których kładą nacisk na dostęp do dóbr jako substytutu własności. Badanie empiryczne zostało zrealizowane przy użyciu ankiety elektronicznej, która została wysłana do wszystkich n = 2807 jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano n = 1041 odpowiedzi, co stanowi 37 proc. badanej populacji. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi przeprowadzono ekonomiczną analizę znowelizowanego Prawa zamówień publicznych (Pzp) pod kątem wspierania zamawiających w udzielaniu zrównoważonych zamówień publicznych. W efekcie przeprowadzonej ekonomicznej analizy Pzp rekomenduje się promowanie dobrych praktyk wśród zamawiających w zakresie każdorazowego badania w ramach przeprowadzanej analizy potrzeb i wymagań czy zasadne jest udzielenie zamówienia publicznego na dostęp do dóbr/usług.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Godlewska, M. . (2022). Dostępność do dóbr jako substytut własności w świetle badania zamówień publicznych udzielanych przez JST w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 5–16. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Amr S., Muhammad S. (2013), Enabling sustainable construction in UK public procurement, “Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Management, Procurement and Law”, 166 (6), pp. 297–312.
2. Andhov M., Caranta R., Stoffel T., Grandia J., Janssen W. A., Vornicu R., Czarnezki J. J., Gromnica A., Tallbo K., Martin-Ortega O., Mélon L., Edman Å., Göthberg P., Nohrstedt P.,Wiesbrock A. (2020), Sustainability Through Public Procurement: The Way Forward – Reform Proposals. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3559393 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3559393
3. Burchard-Dziubińska M. (2014), Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, 3 (303), s. 135–150.
4. Czernek K., Wójcik D., Marszałek P. (2018), Zaufanie w gospodarce współdzielenia, „Gospodarka Narodowa”, 3 (295), s. 23–48.
5. Džupka P, Kubák M., Nemec P. (2020), Sustainable Public Procurement in Central European Countries. Can It Also Bring Savings?, “Sustainability”, 12 (21):9241.
6. Eikelboom M. E., Gelderman C., Semeijn J. (2018), Sustainable innovation in public procurement: the decisive role of the individual, “Journal of Public Procurement”, Vol. 18 No. 3, pp. 190–201.
7. Filipiak B., Dylewski M. (2013), Uwarunkowania i proces współdziałania jednostek sektora publicznego i biznesu, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu”, 49 (4), s. 27–40.
8. Frenken K., Schor J. (2017), Putting the sharing economy into perspective, “Environmental Innovation and Societal Transitions”, 23, s. 3–10.
9. Godlewska M. (2018b), Finansowanie publiczne receptą na innowacje?, w: „Społeczeństwo i gospodarka na innowacyjnej fali” pod red. R. Sobieckiego i J. W. Pietrewicza, Oficyna\ Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 109–128.
10. Godlewska M. (2019), Mechanizmy konkurencji w gospodarce współdzielenia (sharing economy), „e-mentor”, 3 (80), s. 51–57.
11. Godlewska M. (2020), Instytucjonalne uwarunkowania przemysłu czasu wolnego w ramach gospodarki dostępu, a zrównoważony rozwój, w: Laboratorium czasu wolnego. Problemy współczesności, pod red. M. Bombol, G. Godlewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, s. 127–140.
12. Godlewska M. (2018a), Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1 (46), s. 51–60.
13. Grandia J., Kruyen P. M. (2020), Assessing the implementation of sustainable public procurement using quantitative text-analysis tools: A large-scale analysis of Belgian public procurement notices, “Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 26, Issue 4, 100627.
14. Hettne J. (2013), Sustainable Public Procurement and the Single Market – Is There a Conflict of Interest?, “European Procurement & Public Private Partnership Law Review”, Vol. 8 (1), pp. 31–40.
15. Hsueh L., Bretschneider S., Stritch J. M., Darnall N. (2020), Implementation of sustainable public procurement in local governments: a measurement approach, “International Journal of Public Sector Management”, Vol. 33 No. 6/7, pp. 697–712. https://doi.org/10.1108/IJPSM- 09-2019-0233
16. Mączyńska E. (2007), Gospodarka przełomu: wyzwania dla ekonomistów. Pobrane 17.09.2021 z: http://www.aig.pte.pl/pliki/2/11/Referat_EM_Opole.pdf.
17. Melissen F., Reinders H. (2012), A reflection on the Dutch Sustainable Public Procurement Programme, “Journal of Integrative Environmental Sciences”, Vol. 9:1, pp. 27–36.
18. Pietrewicz J. W., Sobiecki R. (2016), Przedsiębiorczość sharing economy w: Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), pod red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 11–26.
19. Preuss L. (2009), Addressing sustainable development through public procurement: the case of local government, “Supply Chain Management”, Vol. 14, No. 3, pp. 213–223.
20. Prier E., Schwerin E., McCue C. P. (2016), Implementation of sustainable public procurement practices and policies: A sorting framework, “Journal of Public Procurement”, Vol. 16, No. 3, s. 312–346.
21. Scott M., Eddy M. (2014), Uber Service Banned Across Germany by Frankfurt Court, pobrane 10.09.2018 z: http://bits.blogs.nytimes.com/2014/09/02/uber-banned-across-germany-byfrankfurt- court.
22. Shadrina E., Romodina I. (2017), Sustainable Public Procurement: International Experience, “Public administration issues, Higher School of Economics”, Vol. 1, p. 149–172.
23. Skrzek-Lubasińska M. (2016), Sharing economy – szanse i zagrożenia dla polskiego rynku pracy, w: Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), pod red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 89–108.
24. Slee T. (2015), What’s yours is mine. Against the Sharing Economy, New York, London: OR Books.
25. Sobiecki G. (2016), Sharing economy – dylematy pojęciowe, w: Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), pod red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 27–38.
26. Sporrong J., Bröchner J. (2009), Public Procurement Incentives for Sustainable Design Services: Swedish Experiences, “Architectural Engineering and Design Management”, Vol. 5 (1-2), s. 24–35.
27. Stępnicka N., Wiączek P. (2018), Sharing economy vs. Access economy – wybrane aspekty terminologiczne i metodologiczne, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 530, s. 13–25.
28. Szołucha M., Palutkiewicz P., Kochman O. (2017), Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską gospodarką. Pobrane 15.09.2021 r. z: http://instigos.org.
29. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598).
30. Zawiślińska E. (2011), Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, pod red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 605–24.