Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko-mazurskiego

Main Article Content

Wiesława Lizińska
Renata Marks-Bielska
Karolina Babuchowska
Magdalena Wojarska

Abstrakt

Artykuł podsumowuje wyniki badania dotyczącego stabilności gmin woj. warmiń-sko-mazurskiego w wypełnianiu zadań w podstawowych obszarach ich funkcjonowania na tle gmin w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w latach 2015-2016 wśród 61 gmin województwa. Wyniki zostały porównane do wyników badań 1220 gmin w kraju. Analizy oparto na wartościach wskaźnika stabilności. Średnia wartość wskaźnika w Polsce wyniosła 0,5721, w woj. warmińsko-mazurskim 0,5890. Gminami z województwa, które charaktery-zowały się wyższą średnią wartością wskaźnika stabilności były gminy miejskie i wiejskie. Sprawność instytucjonalną, jak i stabilność na poziomie średnim, wykazało 39,34 proc. ba-danych gmin w woj. warmińsko-mazurskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., & Wojarska, M. (2018). Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko-mazurskiego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 46(1), 69–75. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0996
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bel G., Fegeda X. [2007], Why do Local Government Privatise Public Services? A Survey of empirical Studies, “Local Government Studies”, 33(4), pp. 517-534. doi: 10.1080/03003930701417528.

Gąciarz B. [2012], Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, „Studia Humanistyczne” AGH. T. 11/4, s. 19-27.

Godlewska-Majkowska H. (red.) [2012], Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH.

Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J. [1994], Studia nad rozwojem gospodarczym Polski. Raporty. Studia nad Strategią, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.

Herrera E.W. [2016], Governance and Development: The Importance of Legitimacy and Institutional Change, in: Local Governance, Economic Development and Institution, Gómez G. M., Knorringa P. (eds.), EADI Global Development Series, Palgrave Macmillan, pp. 19-38.

Kobylińska U. [2013], Mierniki sprawności usług publicznych. Współczesne Zarządzanie, Wyd. Uniwer- sytetu Jagielońskiego, Nr 2, s. 131-140.

Marks-Bielska R., Lizińska W., Babuchowska K., Wojarska M. [2017], Raport z wykonania projektu badawczego – Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje, Olsztyn.

Potoczek A. [2016], Zarządzanie publiczne – perspektywa terytorialna, w: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Krukowski K., Sasak J. (red.), „Studia i Monografie”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 10-22.

Stawasz D. [2016], Nowoczesne podejście do zarządzania sprawami publicznymi. w: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Krukowski K., Sasak J. (red.), „Studia i Monografie”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 23-34.

Stoker G. [2011], Was Local Governance Such A Good Idea? A Global Comparative Perspective, “Public Administration”, Vol. 89, No. 1, pp. 15–31, doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01900.x.