Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

Main Article Content

Przemysław Banasik

Abstrakt

Na negatywny obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. brak skutecznej reformy, niestosowanie zasad etycznych przez niektórych jego uczestników, brak efektywnej współpracy pomiędzy konstytucyjnymi organami zajmującymi się sądownictwem, a także brak dbałości o wizerunek. W przypadku pojedynczego sądu, za część negatywnych wizerunkowo przypadków obniżających społeczne zaufanie do sądów odpowiada jego kadra menedżerska, do której autor zalicza prezesa i dyrektora, przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów wydziałów lub oddziałów. Stosując modele służące ocenie kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, proponuje by za kreowanie pozytywnego wizerunku sądu odpowiadali specjaliści do spraw zarządzania społeczną odpowiedzialnością sądu, lub też zarządzający jego relacjami z interesariuszami, dysponującymi wiedzą z ekonomii, zarządzania, prawa i psychologii. Ważne jest również, podkreśla autor, aby strategie wizerunkowe były koordynowane na szczeblu centralnym oraz uwzględniały zmiany legislacyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banasik, P. (2014). Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 26–35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Banasiewicz K. [2010], O możliwych zależnościach między formą organizacyjno-prawną a zasadami zrównoważonego rozwoju, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska(red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
2. Bąk D. [2007], Etos urzędnika, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
3. Biernacki M. [2013], Czas na strategię, Rzeczpospolita, 22 lipca.
4. Błaś A. [2001], Zasada zaufania obywatela do państwa, w: Księga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza.Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, R.Mastalski (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5. Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa, Difin.
6. Dąbrowski T.J. [2010], Reputacja przedsiębiorstwa – tworzenie kapitału przedsiębiorstwa, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
7. Deloitte [2014], Global Report, Exploring Strategic Risk, http:/www.deloitte.com/view/pl-Pl/usługi/zarzadzanie-ryzykiem/08233812052e3410VgnVCM2000003356170aRCRD.htm#, dostęp26/07/2014.
8. Figiel A. [2013], Reputacja w zarządzaniu w przedsiębiorstwie – ujęcie marketingowe, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
9. Fombrun Ch. [1996], Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Boston, Mass., Harvard Business School Press.
10. Franken S. [2008], Warum wir ein neuses Führungsparadigma brauchen, “Zeitschrift Führung undOrganisation”, H.1.
11. Głuszek E. [2009], Ochrona reputacji przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie tematami, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, B. Nogalski, J. Rybicki (red.), t. 2/2, Sopot, WZUG FRUG.
12. Grudzewski W.M., Hejduk I. [2006], Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, w: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, M. Hopej (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
13. Gryffin R.W. [2004], Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
14. Herman A. [2006], Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Warszawa,Difin.
15. Hopej M. (red.), [2006], Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
16. Jonker J., Rudnicka A., Reichel J. [2011], Nowe horyzonty – przewodnik po społecznej odpowiedzialnościi rozwoju zrównoważonym, Łódź, Centrum Strategii i Rozwoju Impact.
17. Kieżun W. [2013], Patologia transformacji, wydanie uzupełnione, Warszawa, Poltext.
18. Knecht Z. [2006], Public relations w administracji publicznej: teoria i praktyka, badania, Warszawa, H. Beck.
19. Komunikat [2013], Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznegowymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego, Komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r.do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela.
20. Kosikowski C. [2011], Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa, LexisNexis.
21. KSSiP [2011], Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, raport końcowy,SMG/KRC Poland Media S.A., na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
22. Kubiak K. [2005], Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Toruń, TNOiK.
23. Majchrzak K. [2011], Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Warszawa,Oficyna Wydawnicza SGH.
24. Malara Z. [2006], Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
25. Mastalski R. (red.), [2001], Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Unimex.
26. MS [2014], Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości.
27. Niedzielski A., Michalski J. [2013], Zarządzanie sprawiedliwością: konieczność planowania i koordynacji, Na Wokandzie nr 17.
28. Niedzielski A., Michalski J. [2014], Kotwice dla wymiaru sprawiedliwości, Dziennik – Gazeta Prawnaz dnia 10 stycznia.
29. Nogalski B., Rybicki J. (red.), [2009], Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, t. 2/2, Sopot, WZUG FRUG.
30. Paliwoda-Matiolańska A. [2014], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa, C.H. Beck.
31. Palumbo G., Nunziata L., Giupponi G., Mora-Sanguinetti J. [2013], Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. A going for growth report, OECD, http://www.oecd.org/eco/growth/FINAL%20Civil%20Policy%20Paper.pdf, dostęp 11/12/2013.
32. Pawlak A. [2013], Strategicznie o Temidzie, Na Wokandzie, nr 18.
33. Pilitowski B., Burdziej S. [2013], Wymiar sprawiedliwości dla obywateli, Rzeczpospolita, 6 listopad.
34. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), [2010], Społeczna odpowiedzialność organizacji, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
35. Porter M.E., Kramer M.R. [2007], Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantageand Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, February, I-II.
36. Proppe M. [2013], Organy państwa robią swoich klientów w trąbkę, Dziennik – Gazeta Prawna, 19 wrzesień.
37. Rybak M. [2004], Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
38. Rydzak W. [2011], Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinantyich wyboru, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
39. Sharman J.C. [2007], Rationalist and Constructivist Perspectives on Reputation, Political Studies, No.55.
40. Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak.
41. Tabernacka M., Szadok-Bratuń A. [2012], Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, Warszawa, Lex a.
42. Whetten D.A., Mackey A. [2002], A Social Actor Conception of Organisational Identity and its Implicationsfor the Study of Organisational Reputation, Business&Society, No. 41.
43. Wilewska M. [2010], Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwa w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
44. Wójcik K. [2010], Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer business.