Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości

Main Article Content

Przemysław Banasik

Abstrakt

Responsibility Court (RC) to sąd, który jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i w otoczeniu instytucjonalnym, oraz sąd, który podejmuje odpowiedzialne działania służące budowaniu jego wartości, społecznej odpowiedzialności i autorytetu. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na ile działania propagowane przez biznes w ramach jego społecznej odpowiedzialności mogą być adaptowane przez wymiar sprawiedliwości, a ściślej przez poszczególne sądy. Podstawową metodę badawczą wykorzystaną w opracowaniu stanowią studia literaturowe, natomiast do analizy dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, wykorzystano metodę studium przypadku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banasik, P. (2015). Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 36(3), 61–69. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2130
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Banasik P. [2014 a], Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie”, nr 4 (33).
2. Banasik P. [2014 b], Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej – możliwe
interakcje, “E-mentor”, nr 2(59).
3. Banasik P. [2014 c], Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości – nowoczesny model
doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, „E-mentor”, nr 5(57).
4. Banasik P. [2015], Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości, w: Budowa wartości
wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Banasik P. (red.), Gdańsk,
Kowalewski & Wolf.
5. Banasik P., Niestrój J. [2014], Koncepcja dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, opracowanej
w ramach wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości,
w ramach Projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych
– case management, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, Warszawa 2014 (niepublikowane).
6. Błaś A. [2001], Zasada zaufania obywatela do państwa, w: Księga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza.
Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Mastalski
R. (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 205-206.
7. Bolesta-Kukułka K. [2003], Decyzje menedżerskie, Warszawa, PWE, s. 72-107.
8. Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure, Cambridge, Mass., The MIT Press, p. 107.
9. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. [2014], Subdyscypliny w
naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość
tematyczna, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(161).
10. Eklington J. [1998], Cannibals with the Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century, Stoney
Creek, CT New Society Publishers, za: Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść
naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Rutkowski K. (red.), Warszawa, Oficyna
Wydawnicza SGH.
11. Herman A. [2014], Wykorzystanie zarządzania przez wartości w „dobrym rządzeniu”, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(31).
12. Jakubczyk K., Starnawska M. [2013], Społeczna odpowiedzialność – analiza porównawcza na podstawie
statutów trzech uczelni trójmiejskich, w: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – wybrane
aspekty, Mikulska A. (red.), Gdańsk, Politechnika Gdańska, s. 5.
13. Kargul A. [2012], Ekonomia instytucjonalna a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa na tle innych nurtów
nauk ekonomicznych, w: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Pakulska T. (red.),
Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
14. Koontz H., O’Donnell C., Weihrich H. [1984], Management, New York, McGraw-Hill Book.
15. Koźmiński A.K. [1987] (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa, PWN, s. 379
16. Kroik J., Skonieczny J. [2011], Odpowiedzialność społeczna – przełom w zarządzaniu współczesną
organizacją, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki Z., Nogalski B. (red.),
Toruń, Wydawnictwo TNOiK, s. 248.
17. Laszlo, Ch. [2008], Firma zrównoważonego rozwoju, Warszawa, Studio EMKA.
18. Łudzińska K. [2009], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, w:
Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.) Warszawa, Difin, s. 239.
19. Łudzińska K. [2010], Indeksy zrównoważonego rozwoju a wycena przedsiębiorstw przez rynki kapitałowe,
w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Szablewski A. (red.), Warszawa, Poltex.
20. Morawski L. [2003], Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa,
Lexis Nexis.
21. Niczyporuk J. [2009], Sfera publiczna, w: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego,
Blicharz J., Boć J. (red.), Wrocław, Kolonia Limited, s. 119.
22. Piontek B. [2002], Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa, PWN.
23. Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak, s. 166.
24. Tabernacka M., Szadok-Bratuń A. [2012] (red.), Public Relations – wizerunek i komunikacja, Warszawa,
Lex a Wolters Kluwer business, s. 50.
25. Tarasiewicz R. [2014], Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(31).
26. Paliwoda-Metiolańska A. [2014], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,
Warszawa, C.H. Beck, s. 28-30, 100-101.
27. Porter M.E., Kramer M.R. [2007], Strategia a społeczeństwo, „Harvard Business Review Polska”, czerwiec.
28. Rojek-Nowosielska M. [2010], Społeczna odpowiedzialność organizacji – perspektywa badawcza i
wyzwania praktyczne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
29. Wołczek P. [2010], Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu strategicznym, w: Podstawowe pojęcia
teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, Pisz Z., Wytrążak W. (red.), Lublin,
Wydawnictwo KUL, s. 133-134, 136-137.
30. Zuzek D.K. [2012], Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw,
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr 2, s. 202.
31. Żemigała M. [2007], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków, Oficyna a Wolters
Kluwer business, s. 66.