Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym

Main Article Content

Anna Marszałek

Abstrakt

Jedną z cech gospodarki opartej na wiedzy jest stałe zwiększanie roli wiedzy w kreowaniu procesów o charakterze społeczno-ekonomicznym. W artykule zostały omówione zasady wydatkowania środków publicznych na działalność naukowo-badawczą i ich skutki dla polityki innowacyjnej. Autorka podjęła próbę zidentyfikowania czynników sukcesu ułatwiających zachodzenie procesu transferu wiedzy i technologii w praktyce. Przedstawiła również, w jaki sposób badania podstawowe mogą przyczyniać się do wzmocnienia środowiska innowacyjnego danego kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek, A. (2014). Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 17–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Beise M., Stahl H., Public Research and Industrial Innovations in Germany, “Research Policy”, 1999 , No. 28, pp. 397-422.
2. Borrás S., The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, EdwardElgar, Cheltenham 2003.
3. Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., WidziszewskaJ., Zawicki M., Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, MałopolskaSzkoła Administracji Publicznej, Kraków 2006.
4. Enterprise Europe Network, http://een.ec.europa.eu/, [dostęp: 31.03.2014].
5. European Research Council, http://erc.europa.eu/about-erc/history, [dostęp: 24.02.2014].
6. Gross Domestic Expenditure on R&D, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, [dostęp:02.04.2014].
7. Hicks D., Performance-Based University Research Funding Systems, „Research Policy”, 2012, No. 41,p. 255.
8. Innovation Union Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf, [dostęp: 28.03.2014].
9. Kettl D.F., The Global Public Management Revolution: A Report on the Transference of Governance, 2nd Edition, Brookings Institution Press, Washington DC 2000.
10. Kowalczyk J., Nasze innowacje zaczynają coś znaczyć, „Puls Biznesu”, 2014, 18 marca, s. 3.
11. Makkonen T., Government Science and Technology Budgets in Times of Crisis, “Research Policy”,2013, No. 42, pp. 817-820.
12. Mamica Ł., Jednostki badawczo–rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, seria specjalna: Monografienr 180, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 22 i nast.
13. Mansfield E. et al., Academic Research and Industrial Innovation, “Research Policy”, 1991, No. 20, pp. 1-12.
14. Marszałek A., Model „potrójnej pętli” a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, „Gospodarka Narodowa”, 2010, nr 1-2, s. 127-137.
15. Marszałek A., Narodowe Centrum Nauki jako instytucja kreująca nową jakość finansowania badańpodstawowych w Polsce, „Studia BAS”, 2013, nr 3 (35).
16. Martin B., Salter A., Hicks D., Pavitt K., Senker J., Sharp M., von Tunzelmann N., The Relationship Between Publicly Funded Basic Research and Economic Performance, A SPRU Review, HM Treasury, London 1996.
17. Mazurkiewicz S., Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Rozwiązaniaw zakresie komercjalizacji badań naukowych, http://www.wup.pl/files/content/w/Ekspertyza20TematC3%B3w%20projekt%C3%B3w%20innowacyjnych%20-%20komercjalizacja%20nauki.doc, [dostęp: 18.05.2014].
18. Nightingale P., Knowledge in the Process of Technological Innovation: a Study of the UK Pharmaceutical, Electronic and Aerospace Industries, doctoral dissertation, SPRU, University of Sussex, Brighton1997.
19. Rybicka U., Mózg w maszynie, „Polityka”, 2014, nr 2, s. 61-63
20. Sabisch H., Erfolgsfaktoren des Wissens- und Technologietransfers, [w:] Pleschak F., Technologietransfer– Anforderungen und Entwicklungs-tendenzen, Fraunhofer – Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung,Fraunhofer IRB Verlag, Karlsruhe.
21. Salter A.J., Martin B.R., The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research: A Critical Review, “Research Policy”, 2001, No. 30, pp. 511, 522, 526.
22. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne, Warszawa 2013, http://www.nik.gov.pl/plik/id,5291,vp,6860.pdf, [dostęp: 18.04.2014].