Komercjalizacja technologii w kontekście technology assessment

Main Article Content

Anna Marszałek

Abstrakt

W artykule podjęto próbę wykazania, że technology assessment jest przydatną formą analizy kosztów i korzyści wdrażanych technologii. Jest to narzędzie pożądane, szczegól-nie w przypadku bardzo dynamicznego rozwoju nowych rozwiązań technologicznych. TA jest instrumentem pro-aktywnym. Ma on na celu nie tylko zdemokratyzowanie sposobów, w oparciu o które dokonywane są wybory w polityce technologicznej i ich dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez społeczeństwo. Chodzi również o poprawę konkurencyjno-ści sektorów, w których te nowe technologie są wdrażane. Ponadto TA wspomaga wymia-nę informacji pomiędzy rozwijaną technologią a środowiskiem, gdzie ma być ona imple-mentowana, tworzeniem sieci łączącej kreatorów i użytkowników nowych rozwiązań technologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek, A. . (2016). Komercjalizacja technologii w kontekście technology assessment. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 50–61. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1953
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agrawal A. [2001], University-to-Industry Knowledge Transfer: Literature Review and UnansweredQuestions, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 3, No. 4.
2. AP [2007], Analytical Perspectives, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2008, Office ofManagement and Budget, Washington DC.
3. Audretsch D.B., Feldman M.P. [1996], R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production,“Academic Economic Review”, Vol. 86, No. 3.
4. Banta D. [2009], What is Technology Assessment, “International Journal of Technology Assessment inHealth Care”, No. 25.
5. Bush V. [1945], Science: the Endless Frontier, Report to the President Office of Scientific Research andDevelopment, Washington DC.
6. Coates J.F. [1976], Technology Assessment – A Tool Kit, “Chemtech”, June.
7. The Collingridge Dilemma [2015], http://volta.pacitaproject.eu/the-collingridge-dilemma, dostęp29/05/2015.
8. D’Este P., Patel P. [2007], University – Industry Linkages in the UK: What Are the Factors Underlyingthe Variety of Interactions with Industry?, “Research Policy”, Vol. 36, No. 9.
9. European Partners for the Environment [2015], http://www.epe.be/Default.aspx?p=101&n=146,dostęp 28/07/2015.
10. Eurostat [2014], Gross Domestic Expenditure on R&D, Eurostat, ttp://epp.eurostat.ec.europa.eu,dostęp 02/04/2014.
11. Grossman J.H., Reid P.P., Morgan R.P. [2001], Contributions of Academic Research to Industrial Performancein Five Industry Sectors, “Journal of Technology Transfer”, Vol. 26, No. 1-2.
12. Guston D.H., Sarewitz D. [2002], Teal-Time Technology Assessment, “Technology in Society”, No. 24.
13. Hellström T. [2003], Systemic Innovation and Risk: Technology Assessment and the Challenge of ResponsibleInnovation, “Technology in Society”, No. 25.
14. EU [2007], Improving Knowledge Transfer Between Research Institutions and Industry across Europe,European Commission, DG Research and DG Enterprise and Industry, EUR 22836, Brussels.
15. Jaffe A., Trajtenberg M., Henderson R. [1993], Geographic Localization of Knowledge Spillovers, asevidence by patent citations, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 108, No. 3.
16. Kowalczyk J. [2014], Nasze innowacje zaczynają coś znaczyć, „Puls Biznesu”, 18.03.2014.
17. Makeig K. [2002], Funding the Future: Setting Our S&T Priorities, “Technology in Society”, No. 24.
18. Makkonen T. [2013], Government Science and Technology Budgets in Times of Crisis, “Research Policy”,No. 42.
19. Marszałek A. [2014], Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym, „Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie”, nr 3(32).
20. Marszałek A. [2013], Narodowe Centrum Nauki – nowa jakość w finansowaniu badań podstawowych,„Studia BAS – Nauka i szkolnictwo wyższe”, nr 3(35), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu,Warszawa.
21. NSF [2015], National Science Foundation, http://www.nsf.gov/funding, dostęp12/06/2015.
22. Olsen K.L., Call N.M., Summers M.A., Carlson A.B. [2008], The Evolution of Excellence: Policies,Paradigms, and Practices Shaping US Research and Development, “Technology in Society”, No. 30.
23. Raport [2012], Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, raport 2012, http://www.pi.gov.pl/parp, dostęp 02/04/2015.
24. Perkmann M., et al. [2013], Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literatureon University-Industry Relations, “Research Policy”, Vol. 42, No. 2.
25. Perkmann M., Walsh K. [2007], University-Industry Relationships and Open Innovation: Towardsa Research Agenda, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 4.
26. Porter A.L. [1995], Technology Assessment, “Impact Assessment”, Vol. 13.
27. Rybicka U. [2014], Mózg w maszynie, „Polityka”, nr 2.
28. Schot J., Rip A. [1996], The Past and Future of Constructive Technology Assessment, “TechnologicalForecasting and Social Change”, No. 54.
29. Slaughter S., Leslie L.L. [1997], Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University,Baltimore MD, John Hopkins University Press.
30. Smits R., Leyten J., den Hertog P. [1995], Technology Assessment and Technology Policy in Europe: NewConcepts, New Goals, New Infrastructure, “Policy Science”, No. 28.
31. Smith K. [1992], Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, London, Routledge.
32. Ustawa [2010], Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. nr 96, poz. 615 z późn. zm.
33. Ustawa [2014], Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym orazniektórych innych ustaw.
34. Walsh J.P., Huang H. [2014], Local Context, Academic Entrepreneurship and Open Science: PublicationSecrecy and Commercial Activity among Japanese and US Scientists, “Research Policy”, No. 43.