Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu

Main Article Content

Adam Jabłoński

Abstrakt

Burzliwe otoczenie rynkowe występujące obecnie w gospodarce wymaga wielowymiarowego rozwijania u przedsiębiorców kreatywnego myślenia, pozwalającego na właściwe prognozowanie i planowanie w kierunku podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Skutkiem braku zdolności analitycznych może być nie tylko nieosiąganie założonych wyników, lecz przede wszystkim utrata umiejętności generowania wartości przedsiębiorstwa. Narzędziem generowania wartości jest model biznesu przedsiębiorstwa stanowiący nośnik jego przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów wykorzystania myślenia systemowego i sieciowego w projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesu. Artykuł ma charakter teoriotwórczy. Podstawową tezę, którą stawia autor jest to, że obecnie łączne wykorzystanie myślenia systemowego i sieciowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem pozwala na optymalne konstruowanie skutecznych i efektywnych modeli biznesu przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłoński, A. (2014). Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 43–49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Borgatti P., Foster P.C., The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, “Journal of Management”, 2003.
2. Choi T.Y., Dooley K.J., Rungtusanatham M., Conceptual note, Supply networks and complex adaptivesystems: control versus emergence, “Journal of Operations Management”, 2001, 19 (353).
3. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
4. Demil B., Lecocq X., Business model evolution: In search of dynamic consistency, “Long Range Planning”, 2010, 43(2-3).
5. Gomez P., Probst G.J.B., Die Praxis des ganzheitlischen Problemlösens, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 1995.
6. Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
7. Hakanson H., Snehota I., Developing relationships in business networks, Routledge, London 2005.
8. Jabłoński A., Jabłoński M., Projektowanie sieciowych modeli biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2013, nr 12.
9. Niemczyk J., Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, [w:] Sieci międzyorganizacyjne, Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa 2012.
10. Niemczyk J., Strategia, od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
11. Onetti A., Zucchella A., Jones M.V., McDougall-Covin P.P., Internationalization, innovation andentrepreneurship: business models for new technology-based firms, “Journal of Management Government”, 2012.
12. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
13. Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
14. Probst G.J.B., Gomez P., Vernetztes Denken, Unternehmen ganzhetlischen führen, Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
15. Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.
16. Rybicki J.M., Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
17. Ulrich H., Probst G.J.B., Anleitung zum ganzheitlischen Denken und Handeln, Ein Brevier fürFürungskräfte, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1990.
18. Watts D., Networks Dynamics and the Small-World Phenomenon, “The American Journal of Sociology”,1999, Vol. 105, No. 2.
19. Woźniak-Sobczak B., Wykorzystanie właściwości organizacji sieciowej w kreowaniu wartości, [w:] Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
20. Zott Ch., Amit R., Business Model Design: An Activity System Perspective, “Long Range Planning”, 2010, 43.