Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu

Main Article Content

Adam Jabłoński
Marek Jabłoński

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie cyklu życia wartości przedsiębiorstwa w kontekście kondycji modelu biznesu oraz inne czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają uwagę na atrybuty modeli biznesu we wczesnych i dojrzałych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, opisują zagadnienie migracji wartości oraz migracji interesariuszy w aspekcie cech modelu biznesu. Omawiają determinanty wpływające na stałą zdolność modelu biznesu do kreacji wartości, eksponując ontologiczny charakter modelu biznesu na tle przedsiębiorstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłoński, A. ., & Jabłoński , . M. . (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 57–63. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2162
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Brettel M., Strese S., Flatten T.C., Improving the performance of business models with relationship marketing efforts – An entrepreneurial perspective, “European Management Journal”, 2012, No. 30,p. 89.
2. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From Strategy to Business Models and onto Tactics, “Long Range Planning”, 2010, No. 43, p. 195.
3. Falencikowski T., Spójność modeli biznesu, koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 96.
4. Jabłoński A., Migracja interesariuszy a wartość przedsiębiorstwa, „Problemy jakości”, 2011, nr 1, s. 9.
5. Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013, s. 248-249.
6. Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013, s. 27, 411-417.
7. Karpacz J., Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 36-37.
8. Niemczyk J., Sposoby ochrony modeli biznesu, [w:] Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, T. Falencikowski, J. Dworak (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 13, Warszawa 2011, s. 108.
9. Onetti A., Zucchella A., Jones M.V., McDougall-Covin P.P., Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms, “Journal of Management Government”, 2012, pp. 345-356.
10. Osterwalder A., The business model ontology a proposition in a design science approach, praca doktorska, University of Lausanne, 2004, p. 41.
11. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, Wig-Press, Warszawa 1999, s. 78.
12. Siudak D., Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 38-39.
13. Slywotzky A.J., Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Masachusetts 1996, p. 21.
14. Stańczyk-Hugiet E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 35.
15. Szczepankowski P., Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2013, s. 160-161.
16. Teece D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, “Long Range Planning”, 2010, No. 43, p. 173.
17. Tuzimek R., Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 14 i 351.
18. Wirtz B.W., Business model management. Design – Instrumente – Erfolgsfaktoren von Geschaftsmodellen, Gabler Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH 2011, s. 11.