Rola ESG we wczesnym ostrzeganiu przed niewypłacalnością i bankructwem

Main Article Content

Anna Grygiel-Tomaszewska
Jolanta Turek

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy istnieje luka badawcza odnosząca się do potencjalnego zastosowania informacji ESG w sygnałach wczesnego ostrzegania przed bankructwem lub upadłością. W relacji przedsiębiorstwo-inwestor występuje problem silnej asymetrii informacyjnej, w której stroną uprzywilejowaną jest emitent. Problem jest na tyle palący, że niewątpliwie globalnym skutkiem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 będzie gwałtowny wzrost liczby podmiotów gospodarczych zagrożonych niewypłacalnością i upadłością. Pojawia się zatem pytanie – czy kryteria związane z relacjami środowiskowymi, zarządczymi czy społecznymi (ang. environmental, social, governance, ESG) mogą być wykorzystane jako elementy systemu wczesnego ostrzegania przed bankructwem? W badaniu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Istnieje luka badawcza odnosząca się do roli informacji związanych z ESG w systemach wczesnego ostrzegania przed bankructwem. W celu weryfikacji hipotezy (H0) zbudowano model oparty na koncepcji regresji zliczania cytowań (Staszkiewicz, 2019) w oparciu o dane (artykuły naukowe) indeksowane w bazie Web of Science Core Collection, przygotowywanej przez Clarivate Analytics, pochodzące z okresu styczeń 2016 – czerwiec 2021. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie luki badawczej w przedmiotowym obszarze. Dodatkowo wykazały, że ewentualny obowiązek prawny odnoszący się do ujawniania określonych, ustandaryzowanych zestawów informacji związanych z ESG byłby pomocny w zmniejszeniu asymetrii informacji rynkowej. Silne działania regulacyjne wspierają funkcjonowanie przedsięwzięć biznesowych zgodnie z ESG (Ortas et al., 2019). Również standaryzacja kryteriów oceny ESG i procesu oceny byłaby pomocna w tej kwestii i mogłaby jednocześnie wzmocnić porównywalność danych źródłowych i wyników.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Grygiel-Tomaszewska, A., & Turek, J. (2021). Rola ESG we wczesnym ostrzeganiu przed niewypłacalnością i bankructwem. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 25-39. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamska, A., Dąbrowski, T. J., & Grygiel-Tomaszewska, A. (2016), The Resource-Based View or Stakeholder Theory: Which Better Explains the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance? Eurasian Journal of Business and Management, 4(1), 1-16.
2. Alaka, H. A., Oyedele, L. O., Owolabi, H. A., Kumar, V., Ajayi, S. O., Akinade, O. O., & Bilal, M. (2018), Systematic review of bankruptcy prediction models: Towards a framework for tool selection. Expert Systems with Applications, 94, 164-184, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.10.040
3. Altman, E., Iwanicz-Drozdowska, M., Laitinen, E., & Suvas, A. (2017), Financial Distress Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman’s Z-Score Model, Journal of International Financial Managament & Accounting, 28.
4. Azmi, W., Hassan, M. K., Houston, R., & Karim, M. S. (2021a), ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 70, 101277, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101277
5. Azmi, W., Hassan, M. K., Houston, R., & Karim, M. S. (2021b), ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 70, 101277, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101277
6. Badía, G., Cortez, M. C., & Ferruz, L. (2020), Socially responsible investing worldwide: Do markets value corporate social responsibility? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(6), 2751-2764, https://doi.org/10.1002/csr.1999
7. Bărbuță-Mișu, N., & Madaleno, M. (2020), Assessment of Bankruptcy Risk of Large Companies: European Countries Evolution Analysis, Journal of Financial Risk Management, 13(3), 58.
8. CFA Institute, Environmental, Social, and Governance Issues in Investing, A Guide for Investment Professionals (2015), https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/esg-issuesin-investing-a-guide-for-investment-professionals.ashxp, accessed: November 17, 2021.
9. Dec, P. (2009), Kompleksowy system wczesnego ostrzegania. In F. Andrzej (Ed.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH.
10. Duque-Grisales, E., & Aguilera-Caracuel, J. (2021), Environmental, Social and Governance (ESG) Scores and Financial Performance of Multilatinas: Moderating Effects of Geographic International Diversification and Financial Slack, Journal of Business Ethics, 168(2), 315-334. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04177-w
11. Eccles, N. S., De Jongh, D., Nicholls, S. J., Sinclair, G., & Walker, P. (2007), The state of responsible investment in South Africa: A survey of the approaches and perceptions of the South African investment community to environmental, social and governance issues, https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/The_State_of_Responsible_Investment_01.pdf
12. European Commission (2011), Communication from the Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
13. Friede, G. (2019), Why don’t we see more action? A metasynthesis of the investor impediments to integrate environmental, social, and governance factors, Business Strategy and the Environment, 28(6), 1260-1282, https://doi.org/10.1002/bse.2346
14. Global Reporting Initiative (2013), G4 Sustainability Reporting Guidelines: Reporting Principles and Standard Disclosures.
15. Hua Fan, J., & Michalski, L. (2020), Sustainable factor investing: Where doing well meets doing good, International Review of Economics & Finance, 70, 230-256, https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.07.013
16. Husted, B. W., & Sousa-Filho, J. M. de. (2019), Board structure and environmental, social, and governance disclosure in Latin America, Journal of Business Research, 102, 220-227, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.017
17. In, S.Y., Rook, D., & Monk, A. (2019), Integrating Alternative Data (Also Known as ESG Data) in Investment Decision Making, Global Economic Review, 48(3), 237-260, https://doi.org/10.1080/1226508X.2019.1643059
18. Johnson, R., Mans-Kemp, N., & Erasmus, P. D. (2019a), Assessing the business case for environmental, social and corporate governance practices in South Africa, South African Journal of Economic and Management Sciences, 22(1), 1-13, https://doi.org/10.4102/sajems.v22i1.2727
19. Johnson, R., Mans-Kemp, N., & Erasmus, P. D. (2019b), Assessing the business case for environmental, social and corporate governance practices in South Africa, South African Journal of Economic and Management Sciences, 22(1), https://doi.org/10.4102/sajems.v22i1.2727
20. Karwowski, M., & Raulinajtys‐Grzybek, M. (2021), The application of corporate social responsibility actions for mitigation of environmental, social, corporate governance (ESG) and reputational risk in integrated reports, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, csr.2137, https://doi.org/10.1002/csr.2137
21. La Torre, M., Leo, S., & Panetta, I. C. (2021), Banks and environmental, social and governance drivers: Follow the market or the authorities? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, csr.2132, https://doi.org/10.1002/csr.2132
22. Mans-Kemp, N., & van der Lugt, C. T. (2020, Linking integrated reporting quality with sustainability performance and financial performance in South Africa, South African Journal of Economic and Management Sciences, 23(1), https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3572
23. Martínez-Ferrero, J., Lozano, M. B., & Vivas, M. (2021), The impact of board cultural diversity on a firm’s commitment toward the sustainability issues of emerging countries: The mediating effect of a CSR committee, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(2), 675-685, https://doi.org/10.1002/csr.2080
24. Meadows, D. H., Meadows, D. l., Randers, J., & Behrens, W. W. I. (1972), The Limits to Growth. A Report to The Club of Rome, A Potomac Associates Book.
25. Ortas, E., Gallego Álvarez, I., & Álvarez, I. (2019), National institutions, stakeholder engagement, and firms’ environmental, social, and governance performance, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(3), 598-611, https://doi.org/10.1002/csr.1706
26. Santamaria, R., Paolone, F., Cucari, N., & Dezi, L. (2021), Non‐financial strategy disclosure and environmental, social and governance score: Insight from a configurational approach, Business Strategy and the Environment, 30(4), 1993-2007. https://doi.org/10.1002/bse.2728
27. Schiehll, E., & Kolahgar, S. (2021), Financial materiality in the informativeness of sustainability reporting, Business Strategy and the Environment, 30(2), 840-855, https://doi.org/10.1002/bse.2657
28. Schumpeter, J. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy (Harper & Bros (ed.).
29. Shi, Y., & Li, X. (2019), An overview of bankruptcy prediction models for corporate firms: A systematic literature review, Intangible Capital, 15(2).
30. Siddiqui, A. I., & Marinova, D. (2019), Funding Liquidity Risk, Syndication Behavior and the Risk Culture of the Australian Venture Capital Industry, The Singapore Economic Review, 64(05), 1279-1297, https://doi.org/10.1142/S0217590816500405
31. Staszkiewicz, P. (2019), The application of citation count regression to identify important papers in the literature on non-audit fees, Managerial Auditing Journal, 34(1), 96-115, https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1552
32. Tiron-Tudor, A., Nistor, C. S., Êtefģnescu, C. A., & Zanellato, G. (2019), Encompassing Non-Financial Reporting in A Coercive Framework for Enhancing Social Responsibility: Romanian Listed Companies’ Case, Www.Amfiteatrueconomic.Ro, 21(52), 590, https://doi.org/10.24818/EA/2019/52/590
33. United Nations (2002), Report of the World Summit on Sustainable Development, http://www.undocuments.net/aconf199-20.pdf
34. Yamahaki, C., & Frynas, J. G. (2016), Institutional Determinants of Private Shareholder Engagement in Brazil and South Africa: The Role of Regulation, Corporate Governance: An International Review, 24(5), 509-527, https://doi.org/10.1111/corg.12166