Zarządzanie aspektami ESG – wyzwania i szanse dla zrównoważonej transformacji

Main Article Content

Kamil Gemra
Anna Grygiel-Tomaszewska
Barbara Ocicka
Jolanta Panas
Izabela Rudzka
Jolanta Turek

Abstrakt

Zrównoważona transformacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a zarządzanie aspektami ESG stanowi w coraz większym stopniu podstawę zmian związanych z ochroną i przeciwdziałaniem degradacji środowiska przyrodniczego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem zarządczym. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań i szans związanych z zarządzaniem aspektami ESG na rzecz zrównoważonej transformacji działalności instytucji finansowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskowanie przeprowadzono na podstawie wyników systematycznego przeglądu literatury oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Stwierdzono, że zarządzanie aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu zarządczego tworzy istotną szansę na przyspieszenie zrównoważonego rozwoju działalności, wzrost przewag konkurencyjnych i wartości podmiotów gospodarczych, a w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi solidną kanwę dla wzmocnienia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększenia ich efektów. Badanym podmiotom towarzyszą także liczne wyzwania, takie m.in. jak: potrzeba poznania i zrozumienia zmian w regulacjach i wymaganiach kluczowych grup interesariuszy w zakresie niefinansowych aspektów zarządzania, uświadomienie szans zrównoważonej transformacji w kontekście ESG czy rozwijanie odpowiednich kompetencji dla ich wykorzystania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K., Grygiel-Tomaszewska, A., Ocicka, B., Panas, J., Rudzka, I., & Turek, J. (2024). Zarządzanie aspektami ESG – wyzwania i szanse dla zrównoważonej transformacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 71(1), 23–39. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4406
Dział
Dział główny

Bibliografia

Abdallah A. B., Alfar N. A., Alhyari S. [2021], The effect of supply chain quality management on supply chain performance: the indirect roles of supply chain agility and innovation, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, vol. 51 (7), s. 785–812.

Bacha S., Ajina A., Ben Saad S. [2021], CSR performance and the cost of debt: does audit quality matter?, „Corporate Governance”, vol. 21 (1), s. 137–158.

Becerra P., Mula J., Sanchis R. [2022], Sustainable Inventory Management in Supply Chains: Trends and Further Research, „Sustainability”, vol. 14 (5), s. 2613.

Bloomberg [2021], ESG assets may hit $ 53 trillion by 2025, a third of global AUM, February 23, https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53‑trillion-by-2025‑athird-of-global-aum/ (data dostępu: 14.05.2022).

Boyd J. R. [1995], Cykl OODA.

Cheung K. F., Bell M. G. H., Bhattacharjya J. [2021], Cybersecurity in logistics and supply chain management: An overview and future research directions, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, vol. 146, s. 102217.

Cicirko M. [2022], Znaczenie czynników środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) we współczesnej gospodarce. Percepcja inwestycji ESG wśród studentów uczelni ekonomicznej, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, nr 1, s. 117–139.

Cornell B., Shapiro A. C. [2021], Corporate stakeholders, corporate valuation and ESG, „European Financial Management”, vol. 27 (2), s. 196–207.

Corporate Sustainability Due Diligence [2022], European Commission, https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en (data dostępu: 9.22.2023).

Corporate Sustainability Reporting Directive [2022], European Commission, https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-anddelegated-acts/corporate-sustainability-reporting-directive_en (data dostępu: 9.11.2023).

Cousins P. D., Lawson B., Petersen K. J., Fugate B. [2019], Investigating green supply chain management practices and performance: The moderating roles of supply chain ecocentricity and traceability, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 39 (5), s. 767–786.

De Falco S. E., Scandurra G., Thomas A. [2021], How stakeholders affect the pursuit of the Environmental, Social, and Governance. Evidence from innovative small and medium enterprises, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 28 (5), s. 1528–1539.

EBA [2021], Report on Management and Supervision of ESG. Risks for Credit Institutions and Investment Firms, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA%20Report%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervision.pdf (data dostępu: 10.07.2023).

Eliwa Y., Aboud A., Saleh A. [2021], ESG practices and the cost of debt: Evidence from EU countries, „Critical Perspectives on Accounting”, vol. 79, s. 102097.

ESMA [2022], ESMA launches a consultation on guidelines for the use of ESG or sustainability-related terms in funds’ names, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launchesconsultation-guidelines-use-esg-or-sustainability-related-terms (data dostępu: 30.11.2023).

European Commission [2022], Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence, https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligenceand-annex_en (data dostępu: 10.06.2022).

Europejski Zielony Ład [2019], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN (data dostępu: 9.11.2023).

Feng Y., Lai K-H., Zhu Q. [2022], Green supply chain innovation: Emergence, adoption, and challenges, „International Journal of Production Economics”, vol. 248, s. 108497.

Feng Y., Zhao X., Zhu Q. [2023], Sustainable supply chains in a turbulent world: Challenges and opportunities, „Australian Journal of Management”, vol. 48 (2), s. 199–203.

Friede G., Busch T., Bassen A. [2015], ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies, „Journal of Sustainable Finance & Investment”, vol. 5 (4), s. 210–233.

Gerged A. M., Matthews L., Elheddad M. [2021], Mandatory disclosure, greenhouse gas emissions and the cost of equity capital: UK evidence of a U-shaped relationship, „Business Strategy and the Environment”, vol. 30 (2), s. 908–930.

Grygiel-Tomaszewska A., Lipski M. [2023], ESG w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych w Polsce – wyniki badań, w: Ocicka B., Gemra K. (red.), Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 115–132.

Hebb T., Hamilton A., Hachigian H. [2010], Responsible property investing in Canada: Factoring both environmental and social impacts in the Canadian real estate market, „Journal of Business Ethics”, vol. 92, s. 99–115.

Khan I., Zakari A., Ahmad M., Irfan M., Hou F. [2022], Linking energy transitions, energy consumption, and environmental sustainability in OECD countries, „Gondwana Research”, vol. 103, s. 445–457.

Koberg E., Longoni A. [2019], A Systematic Review of Sustainable Supply Chain Management in Global Supply Chains, „Journal of Cleaner Production”, vol. 207, s. 1084–1098.

Ling T.‑T., Wang K., Sueyoshi T., Wang D. D. [2021], ESG: Research Progress and Future Prospects, „Sustainability”, no. 13, s. 11663.

Lipski M. [2021], Wyzwania przedsiębiorstw w zakresie dostępności finansowania w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 60 (3), s. 4–14.

Mahmoudi A., Mahmoudi R., Emrouznejad A., Hafezalkotob A. [2022], Sustainable multi-channel supply chain design: an intuitive fuzzy game theory approach to deal with uncertain business environment, „Environment, Development and Sustainability”, https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02623‑w#citeas (data dostępu: 9.01.2024).

Mariani M., Pizzutilo F., Caragnano A., Zito M. [2021], Does it pay to be environmentally responsible? Investigating the effect on the weighted average cost of capital, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 28 (6), s. 1854–1869.

Muzaffar A., Khurshid A., Malik M. N., Azhar A. [2019], Sustainable development across the supply chain: The missing link of socio-environmental effect, „Sustainable Development”, vol. 27 (5), s. 976–981.

Panas J., Główka G., Grygiel-Tomaszewska A. [2023], Transformacja ESG rynku nieruchomości – wyniki badań przeprowadzonych wśród funduszy nieruchomości, w: Ocicka B., Gemra K. (red.), Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 167–182.

Papadopoulos T., Balta M. E. [2021], Climate Change and big data analytics: Challenges and opportunities, „International Journal of Information Management”, vol. 63, s. 102448. Principles for Responsible Investment [b.d.], https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri (data dostępu: 9.04.2023).

Reale G. [1993], Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 74.

Reverte C. [2012], The Impact of Better Corporate Social Responsibility Disclosure on the Cost of Equity Capital, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 19 (5), s. 253–272.

Rifkin J., Howard T. [2008], Entropia nowy światopogląd, Wydawnictwo KOS, Katowice.

Rudzka I. [2019], Emergencja przestrzenna a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw, w: Kuciński K. (red.), Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.

Rudzka I. [2020], Formalna jakość usług publicznych a postrzegalna funkcjonalność miast, w: Niedziółka D. (red.), Rozważania o przestrzeni i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Rudzka I., Bryx M., Cenkier A., Dec P., Szczypiński A., Reszel M. [2023], ESG w strategiach i działalności jednostek samorządu terytorialnego, w: Ocicka B., Gemra K. (red.), Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 185–203.

Rupa R. A., Saif A. N. M. [2022], Impact of Green Supply Chain Management (GSCM) on Business Performance and Environmental Sustainability: Case of a Developing Country, „Business Perspectives and Research”, vol. 10 (1), s. 140–163.

Song S., Dong Y., Kull T., Carter C., Xu K. [2023], Supply chain leakage of greenhouse gas emissions and supplier innovation, „Production and Operations Management”, vol. 32 (3), s. 882–903.

Stanek-Kowalczyk A., Martinek-Jaguszewska K., Turek J. [2023], Raportowanie niefinansowe. Pomiar aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, w: Ocicka B., Gemra K. (red.), Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 40–54.

The “six sins of Greenwashing”. A study of Environmental Claims in North American Consumer Markets [2007], https://sustainability.usask.ca/documents/Six_Sins_of_Greenwashing_

nov2007.pdf (data dostępu: 14.04.2023).

Toktas-Palut P. [2021], An integrated contract for coordinating a three-stage green forward and reverse supply chain under fairness concerns, „Journal of Cleaner Production”, vol. 279, s. 123735.

Tseng M. L., Wu K. J., Lim M. K., Wong W. P. [2019], Data-driven sustainable supply chain management performance: A hierarchical structure assessment under uncertainties, „Journal of Cleaner Production”, vol. 227, s. 760–771.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023, poz. 40, 572).

Wamba S. A., Queiroz M. M., Trinchera L. [2020], Dynamics between blockchain adoption determinants and supply chain performance: An empirical investigation, „International Journal of Production Economics”, vol. 229, s. 107791.

Yoo S., Managi S. [2022], Disclosure or action: Evaluating ESG behavior towards financial performance, „Finance Research Letters”, vol. 44 (C), s. 102108.

Zhang A., Alvi M. F., Gong Y., Wang J. X. [2022], Overcoming barriers to supply chain decarbonization: Case studies of first movers. Resources, „Conservation and Recycling”, vol. 186, s. 106536.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>