Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 jako przejaw wzmocnienia znaczenia informacyjnego rachunkowości w Polsce

Main Article Content

Mariusz Karwowski

Abstrakt

Przychody ze sprzedaży dóbr są ważnym składnikiem sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) i jednocześnie immanentną częścią modelu biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek świadczących o wzmocnieniu znaczenia informacyjnego sprawozdania finansowego w związku z wdrożeniem KSR 15. W artykule wskazano, że z jednej strony, w przeciwieństwie do MSSF 15, w polskim standardzie nie wprowadzono konsekwentnie rozróżnienia na przychody ze sprzedaży dóbr ujmowane w określonym momencie lub przez dany okres. Jednak, z drugiej strony, w celu prawidłowego ujęcia tych przychodów nowy standard wymaga m.in. przeanalizowania treści ekonomicznej umowy zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr. Taka koncentracja na umowach z klientami może umożliwić ocenę realizacji modelu biznesu na podstawie sprawozdania finansowego poprzez, np. identyfikację różnych obowiązków wykonania świadczeń (mimo braku konkretnych zapisów umownych) w ramach tej samej umowy oraz alokację do nich wynagrodzenia. Mimo wskazanej różnicy w stosunku do MSSF 15 można uznać, że KSR 15 stanowi przejaw wpływu standardów międzynarodowych na rachunkowość w Polsce oraz wzmocnienia jej znaczenia informacyjnego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Karwowski, M. (2023). Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 jako przejaw wzmocnienia znaczenia informacyjnego rachunkowości w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 113-132. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4129
Dział
Dział główny

Bibliografia

Brzóska J. [2009], Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 2(6), s. 5–23.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L 2013, nr 182/19 z późn. zm.).
EFRAG, ANC, FRC [2013], The role of the business model in financial statements. Research paper, European Financial Reporting Advisory Group, Autorité des Normes Comptables, Financial Reporting Council.
Falencikowski T. [2013], Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
https://asc.fasb.org/ (data pobrania: 20.02.2023).
ICAEW [2010], Business models in accounting: the theory of the firm and financial reporting. Information for better markets initiative, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. [2008], Reinventing Your Business Model, „Harvard Business Review”, November–December, s. 57–68.
Jones R.C. [2014], Considering an entity’s business model in financial reporting, „Austin Journal of Accounting, Audit and Finance Management”, vol. 1(1), s. 1–5.
Karwowski M. [2016], MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” a ocena realizacji modelu biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 285, s. 161–170.
Karwowski M. [2018], Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Kieso D.E., Weygandt J.J., Warfield T.D. [2008], Intermediate Accounting, Twelfth Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
Komunikat Ministra Finansów z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
Krajowy Standard Badania 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 240, Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw, Załącznik nr 1.5 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21.03.2019 r.
Kuciński K. [2007], Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15, Przychody z umów z klientami, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (z późn. zm.).
Osterwalder A., Pigneur Y. [2012], Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Singleton-Green B. [2014], Should financial reporting reflect firms’ business models? What accounting can learn from the economic theory of the firm, „Journal of Management and Governance”, vol. 18, s. 697–706.
Teece D.J. [2010], Business models, business strategy and innovation, „Long Range Planning”, vol. 43(2–3), doi:10.1016/j.lrp.2009.07.003, s. 172–194.
Trzpioła K. [2023], KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów (cz. I) – Omówienie, „Rachunkowość”, nr 2, s. 13–21.
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022, poz. 2587 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120 z późn. zm.).