Rachunkowość jako źródło informacji dla raportów GRI

Main Article Content

Monika Raulinajtys-Grzybek
Mariusz Karwowski

Abstrakt

Zrównoważony rozwój jest coraz częściej uwzględniany w raportach przedsiębiorstw. W ten sposób uzyskuje się transparentność, umożliwiając interesariuszom ocenę takiej działalności oraz problemów z nią związanych. Zawartość raportów zrównoważonego rozwoju, sporządzonych według GRI, wykracza poza informacje tradycyjnie gromadzone i przetwarzane przez system rachunkowości. Celem artykułu jest weryfikacja, jakie źródła danych wykorzystywane są do sporządzenia raportów GRI, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości. Badaniem objęto sześć raportów przygotowanych zgodnie z tymi standardami. Badanie obejmowało krytyczną analizę treści tych raportów. W trakcie badania wyodrębniono dane, dla których rachunkowość jest systemem, gdzie są one gromadzone i dalej przetwarzane, oraz dane, które są gromadzone w innych systemach informacyjnych przedsiębiorstwa, a następnie przetwarzane w systemie rachunkowości. Niniejszy artykuł stanowi jeden z pierwszych pogłębionych przeglądów wykorzystania informacji pochodzących z rachunkowości w raportach zrównoważonego rozwoju. Wyniki można uznać za interesujące dla praktyków i naukowców zajmujących się tego rodzaju raportowaniem.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Raulinajtys-Grzybek, M., & Karwowski, M. (2022). Rachunkowość jako źródło informacji dla raportów GRI. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 17-31. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alchaar M. O. (2018), A short journey into sustainability reporting. The case of GRI Standards, „INCEIF – IF HUB”, Dec. 11, s. 15–19.
Andrew J., Baker M. (2020), Corporate social responsibility reporting: the last 40 years and a path to sharing future insight, “Abacus”, 56 (1), s. 35–65, doi:10.1111/abac.12181.
Błach J. (2013), Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 311, s. 11–19.
Cho C. H., Bohr K., Choi T. J., Partridge K., Shah J. M., Swierszcz A. (2020), Advancing sustainability reporting in Canada: 2019 report on progress, „Accounting Perspetives”, 19 (3), s. 181–204, doi: 10.1111/1911-3838.1223.
Chodyński A. (2016), Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Czaja-Cieszyńska H. (2018), Standardy GRI – kierunek dla raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 164, s. 49–61.
Dyduch J. (2018), Raportowanie środowiskowe według wytycznych GRI w przedsiębiorstwie The Dow Chemical Company, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 532, s. 85–95, doi:10.15611/pn.2018.532.08.
Gabrusewicz T. (2011), Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, s. 174, 28–37.
Gokten S., Ozerhan, Gokten P. O. (2020), The historical development of sustainability reporting: a periodic approach, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 107 (163), s. 99–117, doi:10.5604/01.3001.0014.2466. GRI (2016), The GRI sustainability reporting standards, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/ (dostęp:22.02.2022). GRI (2022), Our mission and history, https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/(dostęp: 22.02.2022).
Guthrie J., Farneti F. (2008), GRI sustainability reporting by Australian public sector organizations, “Public Money and Management”, 28 (6), s. 361–366, doi:10.1111/j.1467-9302.2008.00670.x.
Hummel K., Jobst D. (2021), The current state and future of corporate sustainability reporting regulations in the European Union, https://ssrn.com/abstract=3978478 (dostęp 07.02.2022).
Karwowski M., Raulinajtys-Grzybek M., Chróstny T. (2020), Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 108 (164), s. 61–87, doi: 10.5604/01.3001.0014.3596.
Marcinkowska M. (2012), Rachunkowość społeczna – czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 271, s. 502–525.
Rogowski W., Łabęcki M. (2016), Ocena jakości informacji zawartych w raportach społecznych spółek wchodzących w skład indeksu RESPECT, „Organizacja i Kierowanie”, 1 (171), s. 113–130, doi:10.5604/ 01.3001.0009.8027.
Sikacz H. (2018), Wskaźniki ekonomiczne w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 6 (8), s. 35–53, doi:10.18559/SOEP.2018.2.3.
Świetla K. (2017), Charakterystyka umów dotyczących poziomu usług oraz kluczowych wskaźników efektywności w praktyce outsourcingu procesów rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 12 (972), s. 57–68.
Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, „Zarządzanie i Finanse”, 4 (4), s. 257–277.
Szczypa P. (2014), Współczesne wyzwania rachunkowości przedsiębiorstw w gospodarce zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 329, s. 282–290, doi:10.15611/pn.2014.329.30.
Zaleska M. (2012), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, John Wiley & Sons, Inc.
Zyznarska-Dworczak B. (2015), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 3 (1), s. 191–204.
Żabski Ł. (2019), Cele zarządcze w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania spółkami komunalnymi, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, CX, s. 333–347.