Ujawnianie informacji dotyczących celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie działalności leśnej i pocztowej

Main Article Content

Mariusz Karwowski
Anna Paszkiewicz
Edyta Zubrzycka

Abstrakt

Zrównoważony rozwój od wielu lat stanowi kluczowy element strategii większości organizacji na świecie. Jego cele zostały przyjęte w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Ze względu na rolę i znaczenie leśnictwa i usług pocztowych w harmonizowaniu celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych za interesujące zagadnienie można uznać sposób ujawniania różnego rodzaju działań przez podmioty zaangażowane w tego typu działalność. Celem artykułu jest wskazanie zakresu ujawnianych informacji odnoszących się do celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty prowadzące działalność leśną i pocztową. Założony cel został zrealizowany dzięki przeglądowi opracowań krajowych i zagranicznych oraz analizie treści dokumentów sporządzanych obowiązkowo i dobrowolnie. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że obowiązkowe ujawnienia dostarczają ograniczonych informacji na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można uzyskać z ujawnień o charakterze dobrowolnym. Nie stwierdzono szczególnego prymatu wymiaru środowiskowego nad społecznym i odwrotnie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Karwowski, M., Paszkiewicz, A., & Zubrzycka, E. (2022). Ujawnianie informacji dotyczących celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie działalności leśnej i pocztowej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 87-102. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce – implementacja w Polsce, http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf (dostęp: 10.02.2022).
Colaço R., Simão J. (2018), Disclosure of corporate social responsibility in the forestry sector of the Congo Basin, “Forest Policy and Economics”, 92, s. 136–147, doi:10.1016/j.forpol.2018.04.012.
Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, Dz. Urz. Unii Europejskiej, 17.7.2003.
Firlej K. A. (2021), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w świetle celów zrównoważonego rozwoju, „Problems of Economics & Law”, 6, s. 35–53.
GLS takes its responsibilities seriously, https://gls-group.eu/GROUP/en/our-responsibility/thinkresponsible.html (dostęp: 31.01.2022).
Gruchelski M., Niemczyk J. (2016), Agenda Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju – szanse realizacji celów, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, 1, s. 122–126.
Karwowski M., Raulinajtys-Grzybek M., Chróstny T. (2020), Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 108 (164), s. 61–87, doi: 10.5604/01.3001.0014.3596.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności (Dz. Urz. MRiF z 2018 r. poz. 4).
Li Y., Gao L. (2019), Corporate Social Responsibility of forestry companies in China: An analysis of contents, levels, strategies, and determinants, “Sustainability”, 11 (16), s. 1–17, doi:10.3390/ su11164379.
Lu J., Liang M., Zhang C., Rong D., Guan H., Mazeikaite K., Streimikis J. (2021), Assessment of corporate social responsibility by addressing sustainable development goals, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, 28, s. 686–703, doi:10.1002/csr.2081.
Lipiec J. (2019), Strategia zrównoważonego rozwoju na przykładzie protokołu lombardzkiego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 4, s. 41–49.
O firmie, https://www.poczta-polska.pl/o-firmie/ (dostęp: 14.04.2022).
PGL Lasy Państwowe (2020a), Cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Agenda 2030 w Lasach Państwowych, https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/cele-zrownowazonego-rozwoju-onz (dostęp: 07.02.2022).
PGL Lasy Państwowe (2020b), Społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych. https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/documents/32238749/39729482/raport-spoleczna-odpowiedzialnosc-lp.pdf/dde3b27e-c17e-9dad-6bfa-33e2ac5a2b3e (dostęp: 07.02.2022).
PGL Lasy Państwowe (2021a), Raport o stanie lasów w Polsce 2020, https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow (dostęp: 14.02.2022).
PGL Lasy Państwowe (2021b), Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2020 rok, https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp-za-2020‑rok_.pdf/view (dostęp: 14.02.2022).
Poczta Polska SA (2021a), Sprawozdanie Zarządu Poczty Polskiej S. A. z działalności Grupy Poczty Polskiej za rok obrotowy 2020.
Poczta Polska SA (2021b), Sprawozdanie Zarządu z działalności Poczty Polskiej S. A. za rok obrotowy 2020.
PostNL, Annual Report https://annualreport.postnl.nl/2020/business-report/how-we-create-value/impact-on-sustainable-development-goals (dostęp: 31.01.2022).
Ranängen H., Zobel T. (2014), Revisiting the ‘how’ of corporate social responsibility in extractive industries and forestry. “Journal of Cleaner Production”, 84, s. 299–312, doi:10.1016/j.jclepro.2014.02.020.
Report – Fast forward progress: leveraging tech to achieve the global goals, https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/report-hlpf-2017.aspx (dostęp: 31.01.2022).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1026).
Sadowska B. (2017), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 479, s. 137–147, doi: 10.15611/pn.2017.479.12.
Sagan M. (2021), Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2, s. 27–39.
Sustainable development – What is it? Definition, history, evolution, importance and examples, https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainable-development-sustainability/ (dostęp: 31.01.2022).
Sustainable Development Goals (SDGs), https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/
Sustainable-Development/Sustainable-Development-Goals- (SDGs) (dostęp: 31.01.2022).
Śnieżek E. (2016), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Unterberger M., Vešović P., Mostarac K., Šarac D., Ožegović S. (2018), Three-dimensional Corporate Social Responsibility model of a postal service, “Traffic & Transportation”, 30 (3), s. 349– 359, doi:10.7307/ptt.v30i3.2761.
URE (2021), Raport o stanie rynku pocztowego w 2020 roku, https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-pocztowego-w-2020‑roku,385.html (dostęp: 14.02.2022).
Usługi dla niepełnosprawnych, https://www.poczta-polska.pl/uslugi-dla-niepelnosprawnych/ (dostęp: 14.04.2022).
Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, 1718, z 2022 r. poz. 84).
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.