Zasada proporcjonalności a obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych (podmiotów SNCI) w Polsce

Main Article Content

Paweł Dec
Piotr Masiukiewicz

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki obciążeń sprawozdawczych wobec banków spółdzielczych w Polsce. Są to podmioty określane jako SNCI (Small and Non-Complex Institutions), czyli małe i nieprowadzące kompleksowej działalności finansowej. Tymczasem wymaga się od nich nieustannego przygotowywania i wysyłania licznych sprawozdań dla wielu różnych instytucji. Sytuacja taka jest o tyle niezrozumiała, gdy przywołuje się jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej – zasadę proporcjonalności, która miała na celu ograniczenie tego typu praktyk. Głównym celem artykułu było przeprowadzenie oceny obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych w Polsce oraz wskazanie możliwości zmian w tym obszarze, opierając się na przeprowadzonych badaniach własnych. Hipoteza badawcza brzmiała: banki spółdzielcze w Polsce są obciążone zbyt wieloma sprawozdaniami i występują możliwości ograniczenia niektórych z nich. Metodami badawczymi były: pogłębione studia literaturowe, analiza desk research, badania ankietowe przeprowadzone metodą CAWI w okresie marzec–kwiecień 2023 r. na grupie 96 prezesów banków spółdzielczych działających w Polsce. Głównymi wnioskami z badań było potwierdzenie zbytniego obciążenia banków spółdzielczych wieloma wymaganymi prawnie sprawozdaniami dla różnych instytucji, powtarzalność informacji przekazywanych w różnych sprawozdaniach oraz istnienia przestrzeni do ograniczenia przygotowywania niektórych sprawozdań przez banki spółdzielcze, a także przede wszystkim stosowanie zasady proporcjonalności wobec banków spółdzielczych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Dec, P., & Masiukiewicz, P. (2023). Zasada proporcjonalności a obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych (podmiotów SNCI) w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 133-147. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4130
Dział
Dział główny

Bibliografia

Buallay A. [2019], Is sustainability reporting (ESG) associated with performance? Evidence from the European banking sector, „Management of Environmental Quality: An International Journal”, vol. 30(1), s. 98–115.
Consultation Paper Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to COREP, asset encumbrance and G-SII reporting [2021], no. EBA/CP/2021/24.
Dec P., Masiukiewicz P. [2018], Model of Institutional Protection Scheme in Polish Cooperative Banks, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, no. 6.
Dec P., Masiukiewicz P. [2020], Public and legal burdens on cooperative banks and limits on the financial strength of taxes, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia, UMCS Lublin, vol. 54(1).
Doni F., Larsen M., Bianchi Martini S., Corvino A. [2019], Exploring integrated reporting in the banking industry: the multiple capitals approach, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 20(1), s. 165–188.
EBA [2014], Proportionality in Banking Regulation. A Report by the EBA Banking Stakeholders Group, EBA, London.
EBA Raport [2021], https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1013948/Study%20of%20the%20cost%20of%20compliance%20with%20supervisory%20reporting%20requirement.pdf (data pobrania: 10.03.2023).
Elnahass M., Trinh V.Q., Li T. [2021], Global banking stability in the shadow of Covid-19 outbreak, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, no. 72, s. 101322.
Gałązka P. [2023], EBA o proporcjonalności w sprawozdawczości nadzorczej banków, www.aleBank.pl (data pobrania: 16.03.2023).
Kasiewicz S., Kurkliński L. [2018], Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 168.
Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. [2013], Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum, maszynopis, Warszawa, listopad.
Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. [2014], Zasada proporcjonalności: przełom w ocenie regulacji, Alterum, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, WIB, Warszawa.
Kill K., Folwarski M., Walitza A. [2020], Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych, Raport Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, lipiec.
KNF [2015], Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
KNF [2021], Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
KNF [2023], Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2022 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Korzeb Z., Niedziółka P. [2020], Resistance of commercial banks to the crisis caused by the COVID-19 pandemic: the case of Poland, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, vol. 15(2), s. 205–234.
Masiukiewicz P. [2021], Zasada proporcjonalności a sprawozdawczość banków spółdzielczych, „Głos Banków Spółdzielczych”, nr 5.
Migliorelli M. [2020], Nowa bankowość spółdzielcza w Europie. Strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzysie, Springer, BODIE, Poznań.
Miklaszewska E. (red.) [2015], Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
Nizam E., Ng A., Dewandaru G., Nagayev R., Nkoba M.A. [2019]. The impact of social and environmental sustainability on financial performance: A global analysis of the banking sector, „Journal of Multinational Financial Management”, no. 49, s. 35–53.
SSOZ BPS [2021], Wytyczne dotyczące wdrożenia Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach wydanej w październiku 2020 r., maszynopis, Warszawa.
Szkodliwy nadmiar procedur, [2023], www.bs.net.pl (data pobrania: 13.05.2023).
Traktat o Unii Europejskiej [2016], (Dz.U. UE C 202, t. 59).
Waliszewski K. [2022], Społeczna odpowiedzialność banków w Polsce w dobie pandemii COVID-19, [w:] Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce – refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci doktora Ryszarda Mikołajczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
World Bank [2019], Global financial development report 2019/2020: Bank regulation and supervision a decade after the global financial crisis, The World Bank.
ZBP na rzecz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych obowiązujących banki [2023], www.alebank.pl (data pobrania: 25.03.2023).