Wartość przedsiębiorstwa społecznego w systemie rynkowym społeczeństwa obywatelskiego

Main Article Content

Ewelina Florczak

Abstrakt

W ramach artykułu została przedstawiona koncepcja modelu wartości przedsiębiorstwa społecznego w systemie rynkowym społeczeństwa obywatelskiego. Istotą artykułu jest wyodrębnienie elementów modelu określającego umiejscowienie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu rynkowym, a także wyodrębnienie relacji między tymi elementami. W artykule wskazano potrzebę określenia obszarów parametryzacji społecznej wartości dodanej przedsiębiorstwa społecznego, które to ostatecznie określają jego wartość na rynku. Główna idea opiera się na uwzględnieniu takich składowych modelu jak popyt, podaż, konsument oraz potrzeby społeczne i konsumenckie.
W tekście skupiono się na kluczowych wątkach problemowych:
1. Zlokalizowanie w systemie rynkowym przedsiębiorstwa społecznego.
2. Wyodrębnienie kluczowych elementów powiązanych z przedsiębiorstwem społecznym w systemie rynkowym.
3. Zdefiniowanie roli poszczególnych elementów systemu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych.
4. Określenie specyfiki relacji w systemie rynkowym między przedsiębiorstwem społecznym a wyodrębnionymi elementami systemu.
5. Określenie miejsca generowania społecznej wartości dodanej w systemie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Florczak, E. (2023). Wartość przedsiębiorstwa społecznego w systemie rynkowym społeczeństwa obywatelskiego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 19–35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4269
Dział
Dział główny

Bibliografia

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. [2014], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Brdulak A. [2014], The importance of sustainable development – the ecological aspekt, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, z. 1 (39).

Brdulak J., Florczak E. [2016], Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Uczelni Łazarskiego, Warszawa.

Brdulak J., Florczak E. [2021], Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1–2, Oficyna Uczelni Łazarskiego.

Brdulak J., Florczak E. [2022], Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, vol. 15 (4).

Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. [2020], Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(55), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.

Florczak E. [2011], Przedsiębiorstwo społeczne w teorii konfirmy, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 (20), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Florczak E. [2023], Mierniki społecznej wartości dodanej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Florczak E. (red.), Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, C. H. Beck, Warszawa.

Jurek M., Rybacki R. [2014], Model homo oeconomicus i jego dostosowanie do współczesnych uwarunkowań, „Studia Ekonomiczne”, nr 180, cz. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Kowalczyk S. [2023], Niemoc braci ekonomistów czy natura praw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1 (67), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kramer T. [1989], Rynek, reforma, równowaga, PWN, Warszawa.

Mynarski S. [1976], Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Innowacyjne narzędzia finansowe w rozwoju przedsiębiorstw o oddziaływaniu społecznym” (opinia rozpoznawcza) (2022/C194/07).

Pacut A. [2022], Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Teichmann E. [1989], Polityka transportowa: EWG-RWPG-Polska, PWN, Warszawa.

The Social Business Initiative z 2011.

Wojcieska L. [2014], Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, „Studia Ekonomiczne”, nr 180, cz. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.