Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów

Main Article Content

Dorota Ślażyńska-Kluczek
Magdalena Brzezek

Abstrakt

Zmiany klimatu, rozwój regulacji, zmieniające się postawy konsumentów i zachowania zakupowe sprawiają, że strategia zrównoważonego rozwoju staje się niezbędnym elementem w działalności przedsiębiorstw i będzie odgrywać jeszcze większą rolę w ich ekspansji. Z racji faktu, że konsumenci zaczynają poświęcać więcej uwagi omawianej kwestii, staje się ona źródłem przewag konkurencyjnych dla firm. Celem artykułu jest analiza i ocena tego, czy konsumenci przy zakupie produktów lub usług zwracają uwagę na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, a także pozyskanie informacji, czy respondenci pracują w jednostkach, które dążą do zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że czynniki ESG wdrożone przez przedsiębiorstwo zachęcają konsumentów do kupna produktów i usług, prowadzą do lepszej rozpoznawalności danej marki i są szansą na wyższe zyski przedsiębiorstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ślażyńska-Kluczek, D., & Brzezek, M. (2023). Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 73–90. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272
Dział
Dział główny

Bibliografia

Biermann F., Kanie N., Kim R. [2017], Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development Goals’, „Current Opinion in Environmental Sustainability”, vol. 26–27.

Borucki B. [2021], ESG compliance – czym jest i jak wpływa na zarządzanie biznesem? https://www.pb.pl/konferencje/finanse/esg-compliance-czym-jest-i-jak-wplywa-na-zarzadzanie-biznesem-1129208 (data dostępu: 1.09.2023).

Costa A. J., Curi D., Bandeira A.M., Ferreira A., Tomé B., Joaquim C., Santos C., Góis C., Meira D., Azevedo G., Inácio H., Jesus M., Teixeira M.G., Monteiro P., Duarte R., MarquesR. P. [2022], Literature Review and Theoretical Framework of the Evolution and Interconnectedness of Corporate Sustainability Constructs, „Sustainability”, vol. 14 (8), s. 4413.

DB Climate Change Advisors [2012], Sustainable Investing. Establishing Long-Term Value and Performance, www.dbcca.com/research (data dostępu: 1.09.2023).

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/zr%C3%B3wnowa%C5%BCony%20rozw%C3%B3j.html (data dostępu: 8.11.2023).

Folqué M., Escrig-Olmedo E., Santamaría T. C. [2021], Sustainable development and financial system: Integrating ESG risks through sustainable investment strategies in a climate change context, „Sustainable Development”, vol. 29 (5), s. 876–890.

Gangi F., Daniele L. M., Varrone N. [2020], How do corporate environmental policy and corporate reputation affect risk-adjusted financial performance? „Business Strategy and the Environment”, vol. 29 (5), s. 1975–1991.

GPW [2021], Wytyczne do raportowania ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf (data dostępu: 1.09.2023).

IFC [2004], Who cares wins – connecting financial markets to a changing world, https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf (data dostępu: 1.09.2023).

Konfederacja Lewiatan [2021], Zrównoważone finanse. Krótki przewodnik dla firm, Warszawa, https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2022/01/Zrownowazone-finanse-przewodnik-dla-firm.pdf (data dostępu: 14.10.2023).

Kumar S. [2023], Exploratory review of esg factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework, „Academy of Marketing Studies Journal”, vol. 27 (3).

Marcinkowska M. [2022], Próby włączenia ryzyka ESG do unijnych regulacji ostrożnościowych dla banków, „Bezpieczny Bank”, nr 88 (3). Ministerstwo Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zrownowazony-rozwoj (data dostępu: 8.11.2023).

Misztal A. [2023], Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, CSR i ESG w dobie kryzysu makroekonomicznego i geopolitycznego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 68 (2), s. 87–99.

Moisescu O. I., Gica O. A. [2020], The Impact of Environmental and Social Responsibility on Customer Loyalty: A Multigroup Analysis among Generations X and Y, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, nr 17 (18), s. 1–22.

Morżoł I. [2006], Unesco a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Wydawnictwo Polski Komitet ds. UNESC, https://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (data dostępu: 1.09.2023).

ONZ [2015], Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, https://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (data dostępu: 1.09.2023).

Pfister M. [2020], Corporte Social Responsibility and Organizational Attraction: A Systematic Literature Review, „American Journal of Management”, vol. 20 (2), s. 96–111.

Płachciak A. [2011], Geneza idei rozwoju zrównoważonego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 5/17.

PwC [2021], Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG. How business can close the expectations gap, https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/consumer-and-employee-esg-expectations.html (data dostępu: 1.09.2023).

Rogowski W., Lipski M. [2022], Znaczenie informacji niefinansowej w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju oraz turbulentnego otoczenia, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 64/2.

Rozporządzenie (UE) 2019/2088 ws. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE).

RTS [2022], Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych.

SEC Newgate [2023], The SEC Newgate ESG Monitor reports, https://secnewgate.com/esg-mon-itor/reports/ (data dostępu: 1.09.2023).

Sikacz H., Wołczek P. [2017], Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 18/67.

Stanilewicz R. [2019], Inwestycje ESG to szansa na wyższe zyski, https://www.analizy.pl/analizy-player/24509/b-pawlowski-inwestycje-esg-to-szansa-na-wyzsze-zyski (data dostępu: 1.09.2023).

Staniszewski M. (red.) [2021], Zrównoważony rozwój i europejski zielony ład wektorami na drodze doskonalenia warsztatu naukowca, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Światowa Komisja do Spraw Środowiska i Rozwoju [1991], Nasza wspólna przyszłość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1994, art. 49, ust. 196 z późn. zm.).