Wprowadzenie sieci szpitali z punktu widzenia polityki publicznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Grzegorz Byszewski

Abstrakt

Autor poddaje analizie działania władzy publicznej w świetle zasad wynikających z teorii polityki publicznej w jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa – w systemie ochrony zdrowia. Analiza dotyczy rozwiązania wprowadzającego system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). Zmiana ta weszła w życie w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdaniem autora upowszechnienie nauk o polityce publicznej i praktyczne zaimplementowanie teorii polityki publicznej mogłoby istotnie wpłynąć na podniesienie jakości stanowionego prawa. Wprowadzenie sieci szpitali jest zmianą systemu realizującą cele, które nie zostały bezpośrednio wyartykułowane w OSR i uzasadnieniu do projektu ustawy. Prawdziwym zadaniem ww. zmian jest ograniczenie konkurencji w ochronie zdrowia i preferowanie państwowej struktury właścicielskiej – poprzez ograniczenie konkurencji między podmiotami leczniczymi. Autor nie neguje w żadnej mierze zasadności wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (dalej PSZ), a jedynie brak upublicznienia wystarczającego argumentarium przemawiającego za jego wprowadzeniem (w tym analizy ex ante, w której zidentyfikowane potrzeby interwencji legislacyjnej byłyby zestawione z propozycjami rozwiązań i środkami, za pomocą których mają zostać osiągnięte).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Byszewski, G. (2018) „Wprowadzenie sieci szpitali z punktu widzenia polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej , 5(2(18), s. 25-36. doi: 10.33119/KSzPP.2018.2.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Badanie opinii publicznej CBOS (2013). BS/111/2013, Wartości i Normy, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13. PDF
Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia, https://www.csioz.gov.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny/
Ministerstwo Gospodarki (2013). Lepsze regulacje 2015. Uchwała nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013.
Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów z późn. zm.
Uścińska, G., Samoraj-Charitonow, B. i Kolek, A. (2016). Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
Włodarczyk, W.C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna, Wybrane zagadnienia. Warszawa: Lex.
Wytyczne do oceny skutków regulacji. Rządowe Centrum Legislacji, https://www.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf
Zawicki, M. (red.) (2014). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., www.stat.gov.pl
Zybała, A. (2012). Polityki Publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza/chce/musi/ rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?. Warszawa: KSAP.