Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Klimczuk
https://orcid.org/0000-0002-8072-1152

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie różnych podejść do analizy polityki publicznej dotyczącej starzenia się ludności. Opracowanie zawiera krótkie opisy wybranych teorii formułowania i wdrażania odpowiedzi na wyzwania związane z kwestiami i problemami istotnymi dla osób starszych i starzejących się. Omawia wybrane pojęcia, m.in. upolitycznienie starzenia się, polityka publiczna wobec starzenia się ludności i polityka starzenia się. W dalszej części pracy podjęto próbę omówienia ram etapów cyklu projektowania i współprojektowania polityki publicznej i wybrane teorie polityki publicznej wobec starzenia się ludności w podziale na podejścia dedukcyjne i indukcyjne oraz w podziale na poziomy analizy systemu społecznego (mikro, mezo i makro). W podsumowaniu przybliżono propozycje dalszych kierunków badań

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Klimczuk, A. (2018) „Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych”, Studia z Polityki Publicznej, 5(4(20), s. 67-94. doi: 10.33119/KSzPP.2018.4.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Błędowski, P. (2012). Polityka wobec osób starych – cele i zasady. Studia BAS 2(30): 201–216.
Bovaird, T., Loeffler, E. (2013). We’re All in This Together: Harnessing User and Community Co-production of Public Outcomes. www.birmingham.ac.uk/Documents/college-socialsciences/government-society/inlogov/publications/chapter-4-bovaird-loeffler.pdf, dostęp 30.10.2018.
Coole, D. (2011). Reconstructing the Elderly: A Critical Analysis of Pensions and Population Policies in an Era of Demographic Ageing. Contemporary Political Theory 11(1): 41–67.
Dye, T.R. (2008). Understanding Public Policy. Upper Saddle River, NJ: Pearson; Prentice Hall.
Ervik, R., Lindén, T.S. (2013). The Making of Ageing Policy: Framing, Conceptual Ambiguities and
National Policy Developments, w: R. Ervik, T.S. Lindén (red.), The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar: 257–277.
Estes, C.L. (2001). Social Policy and Aging: A Critical Perspective. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
GAROP (2018). The Global Alliance for the Rights of Older People. www.rightsofolderpeople.org, dostęp 30.10.2018.
Henslin, J.M. (2011). Social Problems: A Down-to-Earth Approach (10th ed). Boston, MA: Pearson Education.
Howlett, M., Ramesh, M. (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto, ON, New York: Oxford University Press.
Kail, B.L., Quadagno, J., Keene, J.R. (2009). The Political Economy Perspective of Aging, w: V.L. Bengtson (red.), Handbook of Theories of Aging. New York: Springer Publishing: 555–571.
Karwat, M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne 17, 63–88.
Kelly, C., Marshall, V.W. (2007). Politics of Aging, w: J.E. Birren (red.), Encyclopedia of Gerontology. Oxford: Academic Press: 370–379.
Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja.
Klimczuk, A. (2013a). Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, w: Kubów, A., Szczepaniak-Sienniak, J. (red.), Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 190–205.
Klimczuk, A. (2013b). Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, w: Osiński, J., Pachocka, M. (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej: 461–472.
Klimczuk, A. (2015a). Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations. New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Klimczuk, A. (2015b). Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej. Zarządanie Publiczne 2(32): 41–53.
Klimczuk, A. (2015c). Public Policy: Ethics, w: Wright, J.D. (red.), International Encyclopedia of the Social&Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier: 580–585.
Klimczuk, A. (2016). Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union. International Journal of Ageing and Later Life 10(2): 31–59.
Klimczuk, A. (2017). Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice. New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Kümpers, S.N.S. (2005). Steering Integrated Care in England and the Netherlands: The Case of Dementia Care: A Neo-institutionalist Comparative Study. Maastricht: University of Maastricht.
Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Analiza rządowego programu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo.
Solidarność”, wnioski z dyskusji, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/analiza-rz%C4%85dowego-programu-polityka-spo%C5%82eczna-wobec-os%C3%B3b-starszych-2030-bezpiecze%C5%84stwo-uczestnictwo)
Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: Bureau of Governmental Research, College of Business and Public Administration, University of Maryland.
MPiPS (2012). Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
MPiPS (2013). Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Nicholls, A., Murdock, A. (2012). The Nature of Social Innovation, w: A. Nicholls, A. Murdock (red.), Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan: 1–30.
OECD (2009). Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services. Paris: OECD.
Ozanne, E. (1997). Ageing Citizens, the State and Social Policy, w: Borowski, A., Encel, S.,
Ozanne, E., (red.), Ageing and Social Policy in Australia. Cambridge UK, New York: Cambridge University Press: 233–248.
Rowland, D.T. (2012). Population Aging: The Transformation of Societies. Dordrecht, New York: Springer.
Rysz-Kowalczyk, B., Szatur-Jaworska, B. (2004). Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, w: Kowaleski, J.T., Szukalski, P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo: Nadzieje i zagrożenia. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: 229–239.
Schlett, A. (2011). Population Ageing and the Tragedy of the Pension Commons. Ekonomika 90(3): 58–72.
Siodmok, A. (2014). Tools for Insight: Design Research for Policymaking, w: Bason, C. (red.), Design for Policy. Burlington, VT: Ashgate: 191–200.
Smith, K.B., Larimer, C. (2009). The Public Policy Theory Primer. New York: Westview Press.
Spicker, P. (2008). Social Policy: Themes and Approaches. Bristol: Policy Press.
Spicker, P. (2014a). Polityka społeczna – praktyka. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Spicker, P. (2014b). Polityka społeczna – teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Sroka, J., Herbut, R., Sula, P. (2004). Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Szatur-Jaworska, B. (2006). Dwa aspekty polityki społecznej – polityka wobec ludzi starych i polityka wobec starości, w: Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (red.), Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR: 291–294.
Szatur-Jaworska, B. (2016a). Polityka społeczna wobec starzenia się ludności – propozycja konceptualizacji pojęcia. Studia Oeconomica Posnaniensia 4(9): 7–27.
Szatur-Jaworska, B. (2016b). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013. Warszawa: Elipsa.
Trafiałek, E. (2016). Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku: Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (2009). Mainstreaming Ageing, UNECE Policy Brief on Ageing 1: 1–12.
UNCRPD (2018). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol (A/RES/61/106), 13 December 2006.
UNOEWGA (2018). United Nations Open-ended Working Group on Strengthening the
Protection of the Human Rights of Older Persons. http://social.un.org/ageing-workinggroup/, dostęp 30.10.2018.
Vowe, G. (2008). Politics, policy, polity, w: Kaid, L.L., Holtz-Bacha, C. (red.), Encyclopedia of Political Communication. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications: I, 620–621.
Wacker, R.R., Roberto, K.A. (2014). Community Resources for Older Adults: Programs and Services in an Era of Change. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Walker, A., Foster, L. (red.). (2014). The Political Economy of Ageing and Later Life: Critical Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar.
WHO (World Health Organisation) (2004). A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons. Kobe, Japan: World Health Organization.
WHO (World Health Organisation) (2014). Definition of an Older or Elderly Person, www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html, dostęp 05.06.2014.
Woźniak, Z. (2016). Starość: Bilans – zadanie – wyzwanie. Poznań: Wyd. UAM.

Inne teksty tego samego autora