Udział organizacji pacjentów w kształtowaniu polityki ochrony zdrowia w Polsce - "koszmar partycypacji" czy remedium na "deficyt demokracji"?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emilia Piotrowska
https://orcid.org/0000-0002-8837-6824

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza sektorowej polityki ochrony zdrowia w świetle zabezpieczenia interesu obywateli poprzez przybliżenie perspektywy zorganizowanych interesów organizacji pacjentów. Tekst jest próbą uzupełnienia dyskusji nt. roli tej szczególnej grupy interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia. Odwołując się do przykładów empirycznych, założono, że cały polski system ochrony zdrowia nie służy dobrze interesom pacjentów z powodu niedoborów organizacyjnych, finansowych i personalnych, a konstytucyjna obietnica równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia jest paradoksalnie skuteczną barierą dla wszelkich zmian zmierzających do poprawy sposobu funkcjonowania tego systemu. Pomimo wrażenia "zwrotu pacjento-centrycznego" w ochronie zdrowia w Polsce zorganizowane interesy pacjentów skupione wokół rzeczniczych organizacji pacjentów wciąż mają niewielki udział w procesie formułowania i wdrażania ważnych zmian w tej polityce sektorowej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Piotrowska, E. (2020) „Udział organizacji pacjentów w kształtowaniu polityki ochrony zdrowia w Polsce - "koszmar partycypacji" czy remedium na "deficyt demokracji"?”, Studia z Polityki Publicznej , 7(3(27), s. 47-63. doi: 10.33119/KSzPP/2020.3.3.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Borek, E., Chwiałkowska, A. (2014). Partycypacja pacjentów w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia w Polsce. Journal of Health Sciences, 4(1): 289-296.
CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) (2018). Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_089_18.PDF (dostęp: 20.10.2019).
Czapiński, J., Panek, T. (red.), Diagnoza Społeczna, http://www.diagnoza.com/ (dostęp: 29.03.2019).
Dur, A., De Bievre, D. (2007). Inclusion without Influence: NGOs in European Trade Policy. Journal of Public Policy, 27(1): 79-101.
Grata, P. (2013). Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Guadagnoli, E., Ward, P. (1998). Patient participation in decision-making. Social Science & Medicine, 47(3): 329-339. DOI: 10.1016/S0277-9536(98)00059-8.
Health Consumer Powerhouse (2019). Ranking Euro Health Consumer Index, https://healthpowerhouse.com/publications/ (dostęp: 29.03.2019).
Howard, M.D. (2003). The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Ilnicka-Jordan, P. (2016). Realizacja zadań z dziedziny ochrony zdrowia jako obowiązek organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Zadania publiczne: podmioty, uwarunkowania prawne, potrzeby społeczne. P. Bieś-Srokosz (red.). Wrocław: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997.78.483 z pózn. zm.
Landau, Z. (1991). Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, w: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. C. Jackowiak (red). Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Lenio, P. (2018). Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Leowski, J. (2009). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Mahoney, C. (2010). Activating the Citizen: Dilemmas of Participation in Europe and Canada. West European Politics, 33(2): 400-402.
Makarzec, P. (2012). Ubezpieczenia społeczne w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Naukowe WSEI 2 (1): 197-210.
Miessen, M. (2013). Koszmar partycypacji. Warszawa: Bęc Zmiana.
Mikos, M., Urbaniak, M. (2016). Prawo do bezpiecznej ochrony zdrowia w świetle Konstytucji RP oraz rekomendacji Rady Europy i Rady Unii Europejskiej. Medyczna Wokanda, 8.
NIK (Najwyższa Izba Kontroli) (2019). System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223, vp,22913.pdf (dostęp: 29.03.2019).
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.
Rabiej, E. (2017). Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - w drodze do zrównoważonego rozwoju, w: Finansowanie zadań publicznych w Polsce. Warszawa: Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 4(52).
Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor. Kondycja organizacji pozarządowych w 2018 r., https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018 (dostęp: 25.03.2019).
Skrzypczak, Z. (2013). Polski system ochrony zdrowia w okresie reformy na tle systemów europejskich, w: Fenomen transformacji. A. Nowak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
Sześciło, D. (2017). Zmierzch decentralizacji? Instytucjonalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Urbaniak, M. (2013). Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w prawie polskim. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(15): 79-98.
Wieloch, M. (2011). Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce, w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. E. Nojszewska (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.