Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule ukazano koncepcję planowania strategicznego zaadaptowaną do realiów pomocy społecznej i starano się dowieść, że koncepcja ta znacząco wpływa na rozwój badań nad lokalnymi problemami społecznymi, jakie prowadzi się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ta coraz bardziej znacząca aktywność, dotycząca głównie diagnozowania i prognozowania, wpływa zarówno na wyodrębnianie się nowych zadań pomocy społecznej, a w konsekwencji nowych elementów jej struktur organizacyjnych, które nazwano w tytule artykułu lokalnymi pracowniami badań nad polityką społeczną, jak i na potrzebę przekazywania tych zadań specjalistom polityki społecznej.

Słowa kluczowe

diagnozowanie społeczne problemy społeczne polityka społeczna zarządzanie strategiczne social diagnosis social problems social policy strategic management

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ziębińska, B. (2021) „Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 35–53. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.2.

Metrics

Referencje

 1. Ackoff, R. L. (1974). Redesigning the future: A systems approach to societal problems. New York, NY: John Wiley & Sons.
 2. Ansoff, H. I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
 3. Baran, G. (2020). Social Innovation Living Labs as Platforms to Co-design Social Innovations. Journal of Intercultural Management, 12 (1); 36-57. DOI: 10.2478/joim-2019-0031.
 4. Brodowicz, D. P., Stelmach-Fita, B. (2017). Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorialnym. Biuletyn KPZK PAN, 268: 186-209.
 5. Czekaj, K. (2007). Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice: GWSH.
 6. Czekaj, K., Niesporek, A., Zawartka-Czekaj, M. (2009). Ruda Śląska. Od problemów społecznych górnośląskiego miasta do polityki miejskiej. Katowice: GWSH.
 7. Czekaj, K., Zawartka, M. (2015). Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne - perspektywa smart city. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 243: 35-49.
 8. Danecki, J. (1998). Uwagi o kwestiach społecznych. W: Kwestie społeczne na przełomie stuleci (23-34), G. Firlit-Fesnak (red.). Warszawa: Elipsa.
 9. Drobiazgiewicz, J. (2019). The importance of a participatory budget in sustainable city management. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 59 (131): 146-153.
 10. Frieske, K. W. (1990) Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Frieske, K. W. (2008) Nauki społeczne w służbie spraw publicznych - polskie tradycje. W: Środowisko i warsztat ewaluacji (13-29), A. Haber, M. Szałaj (red). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 12. Głąbicka, K. (2013). Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej. Wrocławskie Studia Politologiczne, 15: 182-193.
 13. Górniak, J., Mazur, S. (2012). Analiza polityk publicznych i programowania w obszarze strategii rozwoju. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem (185-220), J. Górniak, S. Mazur (red.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 14. Grewiński, M., Karwacki, A. (2009). Strategia - istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej. W: Strategie w polityce społecznej (11-40), M. Grewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 15. Grewiński, M., Lizut, J. (2013). Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych. Toruń: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 16. Grochowski, M. (2011). Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów: warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku. Mazowsze Studia Regionalne, 7: 241-246.
 17. Klimek, M. (2020). Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania rozwojem systemu pomocy społecznej w powiecie. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Praca Socjalna 4 (35): 51-67. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3618.
 18. Klimowicz, M. (2015). Żywe Laboratoria jako innowacyjne narzędzie zarządzania miastami. W: (Re) organizacja w zarządzaniu miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych (186-19), A. Wiktorska-Święcka (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 19. Klingemann, J. I. (2013). Iluzja polityki społecznej opartej na dowodach naukowych. Przykład zjawiska uzależnienia od alkoholu. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 14: 139-155.
 20. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 21. Kożuch, B. (2016). Współczesne perspektywy rozwiązywania problemów zarządzania publicznego. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 14 (2): 167-178.
 22. Krzyszkowski, J., Przywojska, J. (2009). Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej. W: Strategie w polityce społecznej (221-238), M. Grewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 23. Kubin, J. (1998). Diagnoza społeczna. W: Encyklopedia socjologii, t. 1. (134-135), Z. Bokszański, A. Kojder (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Leminen, S. (2013). Coordination and Participation in Living LabNetworks. Technology Innovation Management Review, 3 (11): 5134-135. 14.
 25. Miżejewska, E. (2016). Szkoła planistyczna w zarządzaniu strategicznym i jej krytycy. W: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (124-138), K. Klincewicz (red.). Warszawa: Elipsa. DOI: 10.7172/978-83-65402-29-5.2016.wwz.9.
 26. Mintzberg, H. (1991). Learning 1, planning O. Reply to Igor Ansoff. Strategic Management. Journal, 12 (6): 463-466.
 27. Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Essex: Prentice Hall.
 28. Mitton, C., Adair, C. E., McKenzie E., Patten, S. B., Waye Perry, B. (2007). Knowledge Transfer and Exchange: Review and Synthesis of the Literature. The Milbank Quarterly, 85 (4): 729-768.
 29. Obłój, K. (1998). Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 30. Olejniczak, K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Warszawa: Scholar.
 31. Petelewicz, M., Drabowicz, T. (2016). Jakość życia - globalnie i lokalnie Pomiar i wizualizacja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 32. Piasny, J. (1993), Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55 (2): 73-92.
 33. Podkońska, A. (2016). Ewaluacja w lokalnej polityce społecznej przykład projektów aktywnej integracji. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 35 (4): 129-146.
 34. Raczkowski, K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2017, poz. 227).
 36. Rybka, I., Trawkowska, D. (2009). Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W: Strategie w polityce społecznej (239-269), M. Grewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 37. Supernat, J. (2004). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Governance, https://www.supernat.pl/artykuly (dostęp: 29.02.2021).
 38. Surdej, A., Fitz-Gibbon, C. T., Picciotto. R. (2013). Ewaluacja w polityce publicznej. Warszawa: Difin.
 39. Szatur-Jaworska, B. (2013), Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej. W: Polityka społeczna (109-126), G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Sześciło, D., Medins. A., Niziołek, M, Jakubek-Lalik, J. (2014). Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Poligraf.
 41. Sztumski, J. (2020). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk.
 42. Theiss, M. (2010). Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji. W: Ewaluacja w służbach społecznych (15-23), B. Szatur-Jaworska (red.). Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 43. Tokarski J. (red.) (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.
 44. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593).
 45. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818).
 46. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia (2021). Wyszukiwarka opisów zawodów - Specjalista polityki społecznej, https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/263305?_jobclassificationportlet_ WAR_nnkportlet_backUrl=https%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow- i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FS (dostęp: 12.06.2021).
 47. Woźniak, J. (2012). Dylematy modelu instytucjonalnego zarządzania rozwojem województwa. Studia KPZK PAN, CXL: 167-184.
 48. Wyszomirski, O. (2017). Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia. Transport Miejski i Regionalny, 12: 27-32.
 49. Ziółkowski, J. (1972). Socjologia i planowanie społeczne. Warszawa: PWN.