Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest naukowa refleksja nad potrzebą uwzględnienia kwestii rozwoju nowych technologii we współczesnej polityce społecznej w Polsce. Artykuł koncentruje się na omówieniu trzech wybranych obszarów polityki społecznej, na które szczególnie intensywnie oddziałują zmiany technologiczne: polityce rynku pracy, obszarze edukacji oraz usług opiekuńczych z uwzględnieniem elementów polityki senioralnej. Publikacja inicjuje dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami i dylematami stojącymi przed polską polityką społeczną i odwołuje się do doświadczeń pandemii związanych z intensyfikacją technologicznie zapośredniczonych form komunikacji i sposobów korzystania z usług społecznych. Argumentuje, że rozwój nowych technologii zmienia zarówno cele, jak i sposoby realizacji polityki społecznej. Czerpiąc z dorobku determinizmu technologicznego i nowego instytucjonalizmu, autorka zmierza do konkluzji, że konsekwencją zmian technologicznych powinny być adekwatne zmiany instytucjonalne i formalno-prawne zapewniające większą kompatybilność systemowych rozwiązań z codzienną praktyką życia obywateli.

Słowa kluczowe

nowe technologie polityka społeczna rynek pracy edukacja teleopieka pandemia COVID-19 new technologies social policy labor market education telecare COVID-19 pandemic

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zapędowska-Kling, K. (2021) „Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 55–73. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.3.

Metrics

Referencje

 1. Calvo, R. A., Peters, D. (2014). Positive Computing: Technology for Wellbeing and Human Potential. Cambridge, MA: MIT Press.
 2. Centrum Mistrzostwa Informatycznego (2018). Cel projektu, https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=1 (dostęp: 1.09.2021).
 3. Departament Polityki Senioralnej (2021a). Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025, http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/545 (dostęp: 2.03.2021).
 4. Departament Polityki Senioralnej (2021b). Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025, http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/566 (dostęp 3.06.2021)
 5. Eurofound (2020). Living, Working and COVID-19. First findings - April 2020, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20058en.pdf (dostęp: 23.09.2020).
 6. Eurostat (2020). How Useful It Is to Work from Home?, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200424-1 (dostęp: 23.09.2020).
 7. Fraser, N. (2016). Contradictions of Capital and Care, New Left Review, 100: 99-117.
 8. Furmanek, W. (2018). Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0). Dydaktyka Informatyki 3: 55-63.
 9. Gov.pl (2020). Poradnik dla dyrektorów, https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow (dostęp: 3.03.2021).
 10. Graff, A., Ostolski, A. (2019). Gender Ideology and the Crisis of Care in Poland, Green European Journal, 17.12, https://www.greeneuropeanjournal.eu/gender-ideology-and-the-crisis-of-care-in-poland/ (dostęp: 3.06.2021).
 11. Grewiński, M. (2018). Cyfryzacja i innowacje społeczne - perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1: 19-29.
 12. Griffin, E. (1991). Technological Determinism of Marshall McLuhan. W: A First Look at Communication Theory (291-300), Emory A. Griffin (red.). New York, NY: McGraw-Hill.
 13. Hjalmarsson, M. (2009). New Technology in Home Help Services - A Tool for Support or an Instrument of Subordination?, Gender, Work, and Organization, 16 (3): 368-384.
 14. HRP (2020). Łódź - Miasto (Tele)Opieki, https://hrp.com.pl/projekty/lmto/#opis-projektu (dostęp: 1.06.2021).
 15. Institute of Systems Science (2018). The Rise of a Skills-Based Economy. National University of Singapore, https://www.iss.nus.edu.sg/community/newsroom/news-detail/2018/06/25/the-rise-of-a-skills-based-economy (dostęp: 14.01.2021).
 16. Kaczmarek, S. (2017). Machine learning i deep learning - samouczące systemy. Leksykon 2017, http://it-filolog.pl/machine-learning-i-deep-learning-samouczace-systemy-leksykon-2017/ (dostęp: 17.03.2021).
 17. Komisja Europejska (2020). Wsparcie UE na rzecz polityki oświatowej, https://ec.europa.eu/education/policies/school/about-school-policy_pl (dostęp: 20.04.2021).
 18. Loe, M. (2010). Doing It My Way: Old Women, Technology and Wellbeing. Sociology of Health and Illness 32 (2): 319-334.
 19. Małopolska.pl (2018). Małopolski Tele-Anioł, https://www.malopolska.pl/teleaniol (dostęp: 31.05.2021).
 20. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, (2019). Program „Opieka 75+", https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75 (dostęp: 3.06.2021).
 21. Monitor Polski (2018). Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - uczestnictwo - solidarność", https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000116901.pdf (dostęp: 14.02.2021).
 22. Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, J. i Stunża, G. D. (2020). Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa", https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf (dostęp: 12.12.2020).
 23. Pulkka, V. (2021). Social Policy 4.0? Empirical Insights into the Future of Work and Social Policy in the Digital Economy, rozprawa doktorska, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Helsinki: Unigrafia, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328690 (dostęp 29.08.2021).
 24. Sobiesiak-Penszko, P., Pazderski, F. (2020). Dyrektorzy do zadań specjalnych - edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania. Instytut Spraw Publicznych, https://www.isp.org.pl/uploads/drive/aktualnosci/RAPORT_Dyrektorzy_do_zadan_specjalnych_08.06.pdf (dostęp 20.01.2021).
 25. Statista (2020), Share of employees working remotely during the coronavirus (COVID-19) epidemic in Poland in 2020, by company size, https://www.statista.com/statistics/1117347/poland-share-of-employees-working-remotely-during-covid-19/ (dostęp: 23.09.2020).
 26. Theiss, M. (2006). Jana Daneckiego (1928-2006) tezy o rozwoju społecznym. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 9: 13-19.
 27. Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2010). Kryzys opieki - jego przyczyny oraz propozycje sposobów przezwyciężania. W: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych (295-310), A. Noworól (red.). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Zapędowska-Kling, K. (2015). Nowe technologie w służbie seniorom. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4 (315): 203-215.