Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sektor ekonomii społecznej to istotny obszar realizacji polityki publicznej w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej mają do dyspozycji instrumenty publicznego wsparcia finansowego, w tym zwrotnego, umożliwiające im rozwój i realizację celów gospodarczych i społecznych. W okresie pandemii COVID-19 otrzymały nowe instrumenty wspierające o wyjątkowym charakterze na tle dotychczasowych rozwiązań. Istotnym zagadnieniem jest elastyczność reagowania polityki publicznej oraz umiejętność wspólnego - władzy publicznej wraz ze środowiskiem interesariuszy non-profit - wypracowania i wdrożenia wsparcia, by uchronić ten wrażliwy na kryzysy gospodarcze sektor przed konsekwencjami związanymi z ograniczeniami funkcjonowania podczas pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwo społeczne, czy też szerzej przedsiębiorczość społeczna, to z pewnością jedne z najbardziej fascynujących innowacji ostatnich dekad, ciągle wymykające się satysfakcjonującemu teoretycznie wyjaśnieniu.

Słowa kluczowe

ekonomia społeczna finansowe instrumenty zwrotne COVID-19 integracja społeczna social economy financial feedback instruments COVID-19 social inclusion

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Krenz, R. (2021) „Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 121–138. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.6.

Metrics

Referencje

 1. Alter, K. S. (2008). Typologia przedsiębiorstwa społecznego. W: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia tekstów kluczowych (143-168), J. Wygnański (red.). Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 2. Andrzejewska, M., Ośka, M., Ponichter-Kolenda, M., Stronkowski, P., Zawistowski, J., Zych, M. (2014). Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych. Warszawa: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i Coffey International Development Sp. z o.o.
 3. Bilal, S., Krätke, F. (2013). Blending loans and grants for Development: An effective mix for the EU?. ECDPM Briefing Note No. 55, October 2013, Maastricht.
 4. Billis, D. (2010). Towards a theory of hybrid organizations. W: Hybrid Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory and Policy (46-69), D. Billis (red.). New York: Palgrave Macmillan.
 5. Gajewski, M., Stronkowski, P., Szczucki, J. (2015). Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 6. Gajewski, M., Kubajek, R., Pietrzak, B., Sochańska-Kawiecka, M., Szczucki, Witkowska, J., Bienias, J., Gapski, S., Kasoń, T., Kolczyński, S., Koniewski, M., Stronkowski, P., Trzciński, R. (2020). Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 7. Grabowska, I., Klimczak, T., Sołtan-Kościelecka, K., Miller, A., Wolińska, I. (2017). Raport końcowy do badania „ewaluacja systemu pożyczkowego". Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 8. Izdebski, H. (2006). Spółdzielnie socjalne a organizacje pozarządowe - przewidywane skutki Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Trzeci Sektor, 7: 7-13.
 9. Izdebski, H. (2012). Anglosaski model ekonomii społecznej. W: Wokół ekonomii społecznej (89-95), M. Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 10. Jóźko, M., Trochimiak-Jóźko, K., Chomicki, K. (2018). Raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie. Warszawa: Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
 11. Kaźmierczak, T. (2013). Toward the social mission- based typology of social enterprises. EMES-SOCENT Conference Selected Papers.
 12. Kaźmierczak, T. (2014). Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę. W: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce (299-316), A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 13. Kaźmierczak, T. (red.) (2008). W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 14. Kelly, S. (2003). Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej. W: W stronę aktywnej polityki społecznej (35-36). T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 15. Lachowicz, T. (2008). Spółdzielczość socjalna w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza wybranych elementów otoczenia prawno-społecznego. W: Gospodarka społeczna w Polsce. Możliwości, wybrane inicjatywy oraz szanse dalszego rozwoju, (79-93), A. Rymsza (red.). Warszawa: Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym Nadzieja.
 16. Laville, J.-L., Nyssens, M. (2007). Przedsiębiorstwo społeczne. W stronę teoretycznego ujęcia socjoekonomicznego. W: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia tekstów kluczowych (311- 332), J. Wygnański (red.). Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 17. Leś, E., Ołdak, M. (red.) (2007). Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Warszawa: Collegium Civitas Press.
 18. Loss, M. (2005). Spółdzielnie socjalne we Włoszech. Trzeci Sektor, 45-58.
 19. MGPiPS (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) (2004). Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 20. Monzón, J. L., Chaves, R. (2012). The Social Economy in the European Union. Brussels: European Economic and Social Committee.
 21. MRiPS (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) (2021). Wstępny projekt założeń ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wstepny,projekt,zalozen,do,ustawy,o,es,3990.html (dostęp: 30.10.2021)
 22. MRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) (2019). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2023. Ekonomia Solidarności Społecznej. Monitor Polski, poz. 214, Warszawa.
 23. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (2007). Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 24. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Local Employment and Economic Development Programme (LEED) (2009). Improving social inclusion at the local level through the social economy. Report for Poland. Paris: OECD Publishing.
 25. OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) (2020). Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 - badania ogólnopolskie. Poznań: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 26. Pacut, A. (2012). Kontynentalny model ekonomii społecznej. W: Wokół ekonomii społecznej (73-88), M. Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 27. Piechowski, A. (2007). Rodowód przedsiębiorczości społecznej. W: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym (45-53), E. Leś, M. Ołdak (red.). Collegium Civitas Press.
 28. Rymsza, M. (2011a). Więziotwórcze funkcje przedsiębiorstw społecznych. Polityka Społeczna, 7: 14-18.
 29. Rymsza, M. (2011b). Wstęp. W: Polityka aktywizacji w Polsce: usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej (3-10), M. Grewiński, M. Rymsza (red.). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 30. Rymsza, M. (2014). Rola organizacji obywatelskich i sektora gospodarki społecznej w świadczeniu usług reintegracyjnych. W: Reintegracja: aktywna polityka społeczna w praktyce (359-382), A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 31. Sałustowicz, P. (2007). Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. W: Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (21-46), J. Staręga-Piasek (red.). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 32. Schimanek, T. (2012). Prawo przedsiębiorczości społecznej w 2011 roku. Trzeci Sektor, 27: 8-15.
 33. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873.
 34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2016, poz. 1988 z poźn. zm.
 35. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.
 36. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2021, poz. 162.