Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule prezentowane są konkluzje z obserwacji I-go Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, przeprowadzonego w 2020 roku. Analizę rozpoczyna umiejscowienie Panelu w kontekście współczesnej literatury na temat deliberacji. Następnie przypadek ten poddany jest analizie empirycznej bazującej na obserwacji jawnej nieuczestniczącej, analizie dokumentów oraz wywiadów z uczestnikami i uczestniczkami. Analiza wykazuje mocne i słabe strony Panelu, co prowadzi do wniosków, że chociaż jest to obiecująca metoda zwiększania partycypacji obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji, to wiąże się z licznymi wyzwaniami związanymi z planowaniem, organizacją i moderacją zarówno edukacyjnego, jak i deliberacyjnego aspektu tej procedury.

Słowa kluczowe

panel obywatelski partycypacja demokracja deliberacyjna demokracja miejska samorząd lokalny Citizens' Assembly participation deliberative democracy municipal democracy local governance

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ufel, W. (2022) „I Wrocławski Panel Obywatelski jako przykład zastosowania praktyki deliberacyjnej”, Studia z Polityki Publicznej, 9(4(36), s. 95–114. doi: 10.33119/KSzPP/2022.4.5.

Metrics

Referencje

 1. Ackerman, B. A., Fishkin, J. S. (2004). Deliberation Day. New Haven, CT: Yale University Press.
 2. Asenbaum, H. (2022). Beyond Deliberative Systems: Pluralizing the Debate, Democratic Theory, 9 (1): 87-98. DOI: 10.3167/dt.2022.090106.
 3. Bandes, S. A. (2013). Emotion and Deliberation: The Autonomous Citizen in the Social World, Nomos. Passions and Emotions, 52: 189-211.
 4. Carayannis, E. G., Barth, T. D., Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1 (1): 1-12.
 5. Chambers, S. (2012). Deliberation and mass democracy. W: Deliberative Systems (52-71), J. Parkinson, J. Mansbridge (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139178914.004.
 6. Chambers, S. (2017). Balancing epistemic quality and equal participation in a system approach to deliberative democracy, Social Epistemology, 31 (3): 266-276. DOI: 10.1080/02691728.2017.1317867.
 7. Cichosz, M., Ufel, W. (2021). W poszukiwaniu wzorców partycypacji w deliberacji publicznej. Badanie uczestników i uczestniczek I Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, Wrocławskie Studia Politologiczne, 30: 7-19. DOI: 10.19195/1643-0328.30.1.
 8. Curato, N., Dryzek, J. S., Ercan, S. A., Hendriks, C. M., Niemeyer, S. (2017). Twelve key findings in deliberative democracy research, Daedalus, 146 (3): 28-38. DOI: 10.1162/DAED_ a_00444.
 9. Dryzek, J. S. (2010). Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. Oxford: Oxford University Press.
 10. Elstub, S., Ercan, S., Mendonça, R. F. (2016). Editorial introduction: The fourth generation of deliberative democracy, Critical Policy Studies, 10 (2): 139-151. DOI: 10.1080/19460171.2016.1175956.
 11. Fishkin, J., Luskin, R. (2005). Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion, Acta Politica, 40: 284-298.
 12. Friberg-Fernros, H., Schaffer, J. K. (2014). A Toolkit for Testing Epistemic Democracy: Assessing Truth-Trackingness by Detecting Inadequate Support for Conclusions, SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2419954.
 13. Fundacja Dom Pokoju (2020). Pierwszy wrocławski panel obywatelski. Raport. Wrocław: Fundacja Dom Pokoju.
 14. Fung, A. (2007). Minipublics: Deliberative Designs and Their Consequences. W: Deliberation, Participation and Democracy (159-183), S. W. Rosenberg (Ed.). London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9780230591080_8.
 15. Garner, R. (2019). Animal rights and the deliberative turn in democratic theory. European Journal of Political Theory, 18 (3): 309-329. DOI: 10.1177/1474885116630937.
 16. Gastil, J. (2014). Beyond Endorsements and Partisan Cues: Giving Voters Viable Alternatives to Unreliable Cognitive Shortcuts, The Good Society, 23 (2): 145-159. DOI: 10.5325/goodsociety.23.2.0145.
 17. Gerwin, M. (2018). Panele obywatelskie: przewodnik po demokracji, która działa. Kraków: Fundacja Otwarty Plan.
 18. Grabkowska, M., Nowicka, K., Sagan, I. (2021). EUARENAS D3.1: Initial Report. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 19. Gutmann, A., Thompson, D. (2004). Why Deliberative Democracy?. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 20. Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Scholar.
 21. Heath, J. (2021). Post-deliberative Democracy, Analyse & Kritik, 43 (2): 285-308. DOI: 10.1515/auk-2021-0019.
 22. Holst, C., Molander, A. (2014). Epistemic Democracy and the Accountability of Experts. W: Expertise and Democracy (13-36), C. Holst (Ed.). Oslo: University of Oslo.
 23. Juchacz, P. W. (2015). Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 24. Kaplan, T. J. (1993). Reading Policy Narratives: Beginnings, Middles, and Ends. W: The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning (167-185), F. Fischer, J. Forester (Eds.). Durham, NC: Duke University Press Books.
 25. Kuyper, J. (2012). Deliberative Democracy and the Neglected Dimension of Leadership, Journal of Public Deliberation, 8 (1): 1-32.
 26. Machin, A. (2020). Democracy, disagreement, disruption: Agonism and the environmental state, Environmental Politics, 29 (1): 155-172. DOI: 10.1080/09644016.2019.1684739.
 27. Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Christiano, T., Fung, A., Parkinson, J., Thompson, D. F., Warren, M. E. (2012). A systemic approach to deliberative democracy. W: Deliberative Systems (1-26), J. Parkinson, J. Mansbridge (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
 28. Roberts, J. J., Lightbody, R., Low, R., Elstub, S. (2020). Experts and evidence in deliberation: Scrutinising the role of witnesses and evidence in mini-publics, a case study, Policy Sciences, 53 (1): 3-32. DOI: 10.1007/s11077-019-09367-x.
 29. Sandover, R., Moseley, A., Devine-Wright, P. (2021). Contrasting Views of Citizens' Assemblies: Stakeholder Perceptions of Public Deliberation on Climate Change, Politics and Governance, 9 (2): 76-86. DOI: 10.17645/pag.v9i2.4019.
 30. Saward, M. (2021). Democratic Design. Oxford: Oxford University Press.
 31. Smith, G. (2012). Deliberative democracy and mini-publics. W: Evaluating Democratic Innovations (100-121), K. Newton, B. Geissel (Eds.). London: Routledge.
 32. Smith, G., Setälä, M. (2018). Mini-Publics and Deliberative Democracy. W: The Oxford Handbook of Deliberative Democracy (299-314), A. Bächtiger, J. S. Dryzek, J. Mansbridge, M. Warren (Eds.). Oxford: Oxford University Press.
 33. Sroka, J. (2018). Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 34. Steenbergen, M. R., Bächtiger, A., Spörndli, M., Steiner, J. (2003). Measuring Political Deliberation: A Discourse Quality Index, Comparative European Politics, 1 (1): 21-48. DOI: 10.1057/palgrave.cep.6110002.
 35. Stone, D. (2012). Policy paradox: The art of political decision making, 3rd ed. New York, NY: W. W. Norton & Co.
 36. Uchwała nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności.
 37. Uchwała nr VIII/194/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia".
 38. Urząd Miejski Wrocławia (2020a). Zgłoszone rekomendacje wraz z komentarzami stron i ekspertów, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/panel-obywatelski-wroclaw-rekomendacje (dostęp: 1.02.2022).
 39. Urząd Miejski Wrocławia (2020b). Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji Pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/35476/WROCLAWSKI%20PANEL%20OBYWATELSKI.%20KOMENTARZ%20UM.pdf (dostęp: 1.02.2022).
 40. Wyss, D., Beste, S., Bächtiger, A. (2015). A Decline in the Quality of Debate? The Evolution of Cognitive Complexity in Swiss Parliamentary Debates on Immigration (1968-2014), Swiss Political Science Review, 21 (4): 636-653. DOI: 10.1111/spsr.12179.
 41. Zabdyr-Jamróz, M. (2020). Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.