Treść głównego artykułu

Abstrakt

In November 2021, the Łódź City Council adopted the “City Development Strategy – Łódź 2030+” document. The strategy used the “cocreated city” catchword as its guiding idea. Also in 2021, the Łódź Foundation launched the Project “Łódź as a Co-Created And
Co-Governed City”, which included a series of individual in-depth interviews with local journalists and municipal office stakeholders. For the purposes of this article, the collected research material was analysed in terms of current application of the governance concept
elements. The visions of city governance offered by the authorities and by representatives of various stakeholder groups were also compared to each other. Moreover, an attempt was made to analyse the possible directions for the implementation of these visions. The conducted analyses show that the directions of activities to be undertaken in order to make the idea of governance a reality have been identified and described in a similar way by both the Łódź Municipal Office and the stakeholders. The differences between the two visions are the result of participatory, not always positive, experiences of stakeholders. Based on the hypothetical directions of implementing the idea of governance, either a variant assuming a new opening in relations with stakeholders or a variant of continued apparent activities appears likely.

Słowa kluczowe

Łódź urban policy governance co-created city qualitative research urban policy governance co-created city Łódź qualitative research

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kretek-Kamińska, A. i Brzeziński, K. (2024) „The concept of the “co-created city” – experiences and visions of its implementation from the viewpoint of the Łódź authorities and Municipal Office stakeholders”, Studia z Polityki Publicznej, 10(2(38), s. 51–68. doi: 10.33119/KSzPP/2023.2.3.

Metrics

Referencje

 1. Andrew, C., Goldsmith, M. (1998). From Local Government to Local Governance—and Beyond?, International Political Science Review, 19(2): 101–117. DOI: https://doi.org/10.1177/019251298019002002
 2. Ansell, C., Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, 8: 543-571. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032
 3. Bolívar, M.P.R., Meijer, A.J. (2016) Smart Governance: Using a Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model, Social Science Computer Review, 34(6):673-692. DOI: 10.1177/0894439315611088
 4. Bovaird, T., Loeffler, E. (2003). Understanding Public Management and Governance. W: Public Management and Governance (3-14), T. Bovaird, E. Loeffler (red.). London – New York: Routledge.
 5. Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN.
 6. Domaradzka, A. (2021a). Polityka miejska jako pole negocjacji i impuls mobilizacji społecznej. Poznań-Warszawa: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich.
 7. Domaradzka, A. (2021b). Klucze do miasta. Ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej. Warszawa: SCHOLAR.
 8. European Governance — A White Paper. (2001). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10 (dostęp: 05.07.2022).
 9. Ferlie, E., McLaughlin, K., Osborne, S.P. (2001). New public management: current trends and future prospects. London – New York: Routledge.
 10. Figueiredo, L., T. Honiden and A. Schumann (2018), Indicators for Resilient Cities, OECD Regional Development Working Papers, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/6f1f6065-en
 11. Governance - the World Bank's experience (English) (1994). Development in practice Washington, D.C.: World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/711471468765285964/Governance-the-World-Banks-experience (dostęp: 05.07.2022)
 12. Izdebski, H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie publiczne, 1(1), 7-20.
 13. Jessop, B. (2007). Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia. Zarządzanie Publiczne 2 (2): 5-25.
 14. Karwińska, A. (2009). Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej, Zarządzanie Publiczne, 2(9): 63-79.
 15. Krajowa Polityka Miejska 2030. (2022). https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska (dostęp: 02.07.2022).
 16. Kubicki, P. (2016). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 17. Kubicki, P. (2017). Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin, vol. XXXIV Sectio K, 173-186.
 18. Kubicki, P. (2020). Portret polskich ruchów miejskiej. Poznań: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich.
 19. Kusińska, E. (2017). Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności, Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura, vol. 2, 85-94.
 20. McCann, E. (2017). Governing urbanism: Urban governance studies 1.0, 2.0 and beyond, Urban Studies, 54(2), 312–326.
 21. Meijer, A.J., Bolívar, M.P.R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance, International Review of Administrative Sciences, 82(2):392-408. DOI:10.1177/0020852314564308
 22. Nowa Agenda Miejska. (2016). UN Habitat, https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf (dostęp: 02.07.2022).
 23. Nowa Karta Lipska. (2020). https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowa-karta-lipska-i-agenda-terytorialna-ue-2030-przyjete-przez-ministrow-krajow-wspolnoty-europejskiej (dostęp: 04.07.2022).
 24. Podgórniak-Krzykacz, A. (2016). Local Governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem. W: EKOMIASTO#ZARZĄDZANIE. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta (21-43), Z. Przygodzki (red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 25. Rhodes, R.A.W. (2010). Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu. Zarządzanie Publiczne 14:101-118.
 26. Rzeńca, A., Sobol, A. (2020). Kierunki zmian polityki miejskiej w dobie wyzwań klimatycznych. W: Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki (277-287), M. Burchard-Dziubińska, K. Prandecki (red.), Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN.
 27. Sagan, I. (2017). Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Warszawa: SCHOLAR.
 28. Sirianni, C. (2009). Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance. Brookings Institution Press, http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wphk2 (dostęp: 02.07.2022).
 29. Sześciło, D. (2014). Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne): teoria i praktyka, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 2(35), 49-66.
 30. Tomor, Z., Meijer, A., Michels, A., Geertman, S. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review, Journal of Urban Technology, 26:4, 3-27, DOI: 10.1080/10630732.2019.1651178
 31. Turok, I. (2014). The Evolution of National Urban Policy. A Global Overview, Nairobi: UN Habitat.
 32. UN Habitat (2016). Urbanization and development: emerging futures. World cities report, 3(4), 4-51.
 33. UMŁ (Urząd Miasta Łodzi) (2021 a). Raport z pierwszego etapu konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/partycypacja/2020_lodz_raport_z_I_etapu_konsultacji_Lodz_Jutra.pdf (dostęp: 15.07.2022).
 34. UMŁ (Urząd Miasta Łodzi) (2021 b). Raport z drugiego etapu konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/partycypacja/Raport_II_etap_Strategii_Miasta_2030_.pdf (dostęp: 15.07.2022).
 35. UMŁ (Urząd Miasta Łodzi) (2021 c). Miasto tworzone wspólnie. Strategia rozwoju miasta Łodzi 2030+ https://uml.lodz.pl/files/bip/public/BSM_2021/strategia_UCHWALONA.pdf (dostęp 15.07.2022)