Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ocena zasadności powołania i funkcjonowania regulatora (PGW Wody Polskie), odpowiedzialnego za zatwierdzanie taryf za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. Poszukiwano odpowiedzi co do sensu jego funkcjonowania i czy powierzone zadania są przez niego realizowane w sposób prawidłowy. Podstawą analizy jest badanie dokumentów. Autor stawia tezę głoszącą, że lepszym rozwiązaniem od obecnego jest powrót do zatwierdzania taryf na poziomie rad gmin, tak jak miało to miejsce przed nowelizacją prawa w tym zakresie. Wskazuje także na wymiar polityczny w procesie podejmowania decyzji przy zatwierdzaniu taryf. Artykuł nawiązuje do reguł analizy instytucjonalnej zwracając uwagę na fakt, iż instytucje posiadają kluczowe znaczenie dla procesów decydowania publicznego, postaw i zachowań aktorów działań publicznych, a także uzyskiwanych rezultatów z podejmowanych działań.

Słowa kluczowe

Wody Polskie, Wodociągi, taryfy za wodę i ścieki, infrastruktura krytyczna, samorząd, regulator. Watersheds, Waterworks, water and wastewater tariffs, critical infrastructure, local government, regulator.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mielko, C. J. (2024) „Zasadność funkcjonowania regulatora odpowiedzialnego za zatwierdzanie wniosków taryfowych za wodę i ścieki w świetle polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej, 10(4(40), s. 43–62. doi: 10.33119/KSzPP/2024.4.3.

Metrics

Referencje

  Apanowicz, J.,(2005), Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne.
  Warszawa, Difin: 54-58.
  Ciszewski Ł.,(2018),Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w gminie, w: Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta, red. Z. Jerzmanowski, Warszawa, C.H. Beck:181-188.
  Ciszewski Ł.,(2015),Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego, „Samorząd Terytorialny” Warszawa, C.H. Beck: 89-100.
  Krajewski M., (2006), Badania Pedagogiczne, Wybór bibliograficzny druków zwartych, czasopism pedagogiczno
  przedmiotowych i witryn internetowych z wprowadzaniem, Płock, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
  w Płocku: 10-20.
  Marszałek M., (2018), Rozwój funkcji regulacyjnej, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa, C.H. Beck: 586.
  Pilch T. Bauman T., (2001), Zasady badan pedagogicznych, Warszawa, Żak:98-103.
  Przybylska M., (2007) Pojęcie administracji regulacyjnej. Administracja, „Teoria. Dydaktyka. Praktyka”,
  nr 3(8): Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 156-181.
  Stankiewicz R., (2012) Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce, „Ekonomia i Prawo” nr 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 155-168.
  Stasikowski R. (2007), Regulacja jako nowa funkcja współczesnej administracji publicznej w Polsce, „Studia Prawnicze”: Warszawa, INP PAN: 36.
  Stoczkiewicz M. (2011), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska ,Warszawa:150-153.
  Szydło M. (2005), Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii Europejskiej, „Państwo
  i Prawo” z. 1, Wolters Kluwer Polska: 59.
  Szydło M. (2005), Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki. Prawo
  i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa: 50-52.

  Akty prawne, rozporządzenia, regulacje
  Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
  odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 2180.
  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz. U. poz. 1566 i 2180,
  Ustawa o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu
  Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Dz.U. 2017 poz. 2506
  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania
  taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dz.U. 2018 poz. 472

  Źródła internetowe
  Wody Polskie, Informacje Ogólne (2018) https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/informacje-ogolne, (dostęp:10.02.2023).
  IGWP, Kim jesteśmy. https://www.igwp.org.pl/o-nas/kim-jestesmy/, (dostęp:10.02.2023).
  IGWP, Załącznik do uchwały nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby https://www.igwp.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Statut-IGWP.pdf, (dostęp:10.02.2023).
  Kaczmarek A. (2022), Branża wod.-kan. zszokowana deklaracją ministra ws. cen wody https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/branza-wod-kan-zszokowana-deklaracja-ministra-ws-cen-wody,403908.html (dostęp: 10.02.2023).
  Kopczyńska J., Taryfy wodno-ściekowe, Co wpływa na ceny? https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf (dostęp: 21.01.2023).