Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd podejść metodologicznych oraz wyników badań realizowanych w ramach projektów międzynarodowych poświęconych ocenie zagregowanych zmian wdrażanych w politykach publicznych w państwach OECD w długim czasie. Artykuł charakteryzuje zjawisko nagromadzenia się (akumulacji) polityk. W warstwie empirycznej tekst prezentuje wyniki badań dla Polski, które są ukazane na tle wybranych krajów Europy Zachodniej oraz przedstawia możliwości nowej perspektywy badawczej na przykładzie analiz poświęconych zmianom zachodzącym w samorządowej polityce społecznej. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego Autor wskazuje na specyfikę akumulacji elementów polityki społecznej w naszym kraju, wynikającą z opóźnienia w rozwoju polityki wsparcia dochodu rodzin wychowujących dzieci względem państw Europy Zachodniej. W oparciu o analizę rozwoju pieniężnych form wsparcia oferowanych przez pomoc społeczną na poziomie gminy w latach 2004-2022, Autor charakteryzuje główne mocne strony nowej metody analizy portfeli polityk polegające na uwzględnieniu czynnika czasu, który jest często pomijany w badaniach nad implementacją polityk publicznych. Dodatkową korzyścią jest tutaj możliwość szczegółowej analizy rozwoju polityk w perspektywie organizacyjnej, co pozwala na temporalną ocenę zdolności instytucjonalnej podmiotów administracji publicznej zmagającej się ze wzrastającą w czasie liczbą zadań do wykonania.

Słowa kluczowe

gęstość polityk publicznych, akumulacja polityk publicznych, rozwój polityk publicznych, implementacja polityk publicznych, lokalna polityka społeczna : density of public policies, accumulation of public policies, growth of public policies, implementation of public policies, local social policy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mering, T. (2024) „Akumulacja polityk publicznych. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru na przykładzie analizy świadczeń pieniężnych wypłacanych przez gminy ”, Studia z Polityki Publicznej, 10(4(40), s. 7–24. doi: 10.33119/KSzPP/2024.4.1.

Metrics

Referencje

  Adam, C., Hurka, S., Knill, C., Peters, B. G., & Steinebach, Y. (2019). Introducing Vertical Policy Coordination to Comparative Policy Analysis: The Missing Link between Policy Production and Implementation. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 21(5). https://doi.org/10.1080/13876988.2019.1599161
  Adam, C., Hurka, S., Knill, C., & Steinebach, Y. (2019). Policy accumulation and the democratic responsiveness trap. In Policy Accumulation and the Democratic Responsiveness Trap. https://doi.org/10.1017/9781108646888
  Babińska-Górecka, R., Lewandowicz-Machnikowska, M., Nitecki, S., Nowicka-Skóra, A., Sierpowska, I., Spurek, S., & Wilczek-Karczewska, M. (2022). Meritum Pomoc społeczna Wsparcie socjalne (I. Sierpowska (red.). Wolters Kluwer.
  Cendrowicz, D. (2015). Ewolucja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. Samorząd Terytorialny, 11.
  Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.
  Fernández-I-Marín, X., Knill, C., & Steinebach, Y. (2021). Studying Policy Design Quality in Comparative Perspective. American Political Science Review, 115(3). https://doi.org/10.1017/S0003055421000186
  Frączek, P. (2020). Wybrane świadczenia w polskim systemie pomocy społecznej - próba analizy. Studia z Polityki Publicznej, 1(25). https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.2
  Kłosowiak, M. (2021). Znaczenie zasady adekwatności dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Studia Iuridica, 85. https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-85.19
  Knill, C., Schulze, K., & Tosun, J. (2012). Regulatory policy outputs and impacts: Exploring a complex relationship. Regulation and Governance, 6(4). https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2012.01150.x
  Knill, C., Steinbacher, C., & Steinebach, Y. (2021). Sustaining statehood: A comparative analysis of vertical policy-process integration in Denmark and Italy. Public Administration, 99(4). https://doi.org/10.1111/padm.12705
  Knill, C., & Steinebach, Y. (2022). Crises as driver of policy accumulation: Regulatory change and ratcheting in German asylum policies between 1975 and 2019. Regulation and Governance, 16(2). https://doi.org/10.1111/rego.12379
  Knill, C., Steinebach, Y., & Zink, D. (2023). How policy growth affects policy implementation: bureaucratic overload and policy triage. Journal of European Public Policy. https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2158208
  Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. In Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. https://doi.org/10.2307/2392554
  Mering, T. (2018). Implementacja polityk publicznych. W B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki Publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Najwyższa Izba Kontroli. (2016). Wykonywanie wybranych zadań publicznych przez małe gminy.
  Pierson, P. (1994). Dismantling the Welfare Stale? Reagan, ’¡’hatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge University Press.
  Schaffrin, A., Sewerin, S., & Seubert, S. (2015). Toward a Comparative Measure of Climate Policy Output. Policy Studies Journal, 43(2). https://doi.org/10.1111/psj.12095
  Wójtowicz, K. (2014). Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40.