Funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 2012-2018

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sylwia Frydrych

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza tematykę funkcjonowania rynku obligacji komunalnych w Polsce. Analiza obejmuje lata 2012-2018. W opracowaniu zwrócono uwagę również na rolę Catalyst w rozwoju dłużnych papierów wartościowych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów źródłowych oraz metoda dedukcji. Rezultatem rozważań jest określenie obszarów, na które należy zwrócić uwagę w celu wzrostu zainteresowania rynkiem obligacji komunalnych.


Przeprowadzona analiza wykazała, iż jednostki samorządu terytorialnego, dokonując emisji długu, przyczyniły się w niewielkim stopniu do rozwoju tego rynku. Również powstanie platformy Catalyst spowodowało nieznaczny wzrost zainteresowania emisją tego rodzaju papierów dłużnych, wyższy udział w finansowaniu zadłużenia w analizowanym okresie miały kredyty i pożyczki

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Frydrych, S. (2020). Funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 2012-2018. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (177), 27-36. https://doi.org/10.33119/SIP.2020.177.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Dokumenty prawne
1. Ministerstwo Finansów [2018a], Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022, Warszawa, s. 33.
2. Ministerstwo Finansów [2018b], Zadłużenie sektora finansów publicznych, www.gov.pl/web/ finanse/dlug-publiczny, dostęp: 10.06.2019.
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240.
5. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. z 2015 r., poz. 238.
6. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz.U. z 2018 r., poz. 2243.
Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Adamiak J., Kołosowska B., Voss G. [2012], Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia”, 3/46, s. 104.
2. Brigham E. F., Houston J. F. [2005], Podstawy zarządzania finansami, red. R. Kokoszczyński, tłum. R. Kokoszczyński i in., PWE, Warszawa, s. 320.
3. Brzozowska K. [2015], Rynek obligacji komunalnych w Polsce. Stan i oczekiwania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, 118, s. 21.
4. Catalyst [2018], Biuletyn statystyczny Catalyst - raport roczny za lata 2012-2018, www.gpw- catalyst.pl/statystyki, dostęp 20.06.2019.
5. Dębski W. [2014], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnic¬two Naukowe PWN, Warszawa.
6. Fitch Polska [2018], Przegląd rynku nieskarbowych papierów dłużnych, „Rating & Rynek”, 376, 31.12.
7. Jajuga K., Jajuga T. [2006], Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Kozuń-Cieślak G. [2008], Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9. Owsiak K., Maj-Waśniowska K. [2010], Sposób na duże pieniądze, Serwis Samorządowy PAP, za: Owsiak K., Maj-Waśniowska K., Perspektywy rozwoju polskiego rynku obligacji komunalnych, w: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
10. Włodarek J. [2018], Rynek Catalyst w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.