Nr 177 (2020): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 177 (2020): Studia i Prace

Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 177. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest on poświęcony problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące wynagrodzeń w przemyśle, funkcjonowania obligacji komunalnych w Polsce czy finansowania działalności przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.

W pierwszym artykule Jacek Grzywacz i Bożena Korzeniewska podjęli próbę wskazania przyczyn wzrostu zainteresowania przedsiębiorców usługami firm pożyczkowych, pomimo bogatej oferty kredytowej banków. Autorzy sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą wysokie wymagania formalne banków i zaostrzenie procedury kredytowej to główne przyczyny systematycznego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców pożyczkami pozabankowymi.

Tematem drugiego artykułu, napisanego przez Sylwię Frydrych, jest funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce. Zaprezentowana w nim analiza obejmuje lata 2012– 2018. Autorka zwróciła uwagę na rolę i znaczenie Catalyst w rozwoju dłużnych papierów wartościowych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule jest analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów źródłowych oraz metoda dedukcji.

Celem kolejnego artykułu, autorstwa Pawła Antoszaka, stanowi określenie sytuacji w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń w gałęziach przemysłu oraz identyfikacja czynników mających wpływ na zmiany zachodzące w poziomach, dynamice i relacjach wynagrodzeń w Polsce w latach 2007–2016. Do przeprowadzenia analizy i oceny wykorzystane zostały dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2007–2017.

Marta Czyżewska w swoim opracowaniu analizuje skuteczność programu akceleracyjnego pod nazwą „Platformy Startowe”, który adresowany jest do pomysłodawców innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, chcących rozwijać swój biznes w makroregionie Polski Wschodniej. W artykule dokonano oceny programu pilotażowego oraz zaprezentowano rezultaty badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników programu.

Tomasz Gigol w swoim opracowaniu koncentruje się na twórczym przekształceniu przedsiębiorstwa z organizacji przeciętnej w wybitną. Użyto w nim metafory organizacja – organizm G. Morgana, zawężając pojęcie organizmu do człowieka. Porównano także cykl życia przedsiębiorstwa do cyklu życia i dojrzewania jednostki. Wykorzystano teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego i zaadaptowano ją do teorii organizacji.

Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej

Ryszard Bartkowiak

Michał Matusewicz

Opublikowane: 2020-04-02