Zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Laskowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono warsztat pracy członka zarządu spółki w sektorze energetycznym. Zastosowano empiryczną metodę naukową, za pomocą której ukazano pożądane czynności i cele członka zarządu w relacjach z pracownikami, jak też w relacjach z organami nadzorczo-właścicielskimi. Ponadto zaproponowano kryteria udzielenia absolutorium członkowi zarządu z uwzględnieniem specyfiki omawianego sektora. Członek zarządu spółki w sektorze energetycznym musi zbudować więź z pracownikami opartą na szacunku do nich i wykonywanej przez nich pracy, jak też utwierdzić w przekonaniu odpowiedni organ spółki, że dalszy jej rozwój zależy od pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. Wykonanie zaproponowanych w tym artykule czynności i osiągnięcie celów w codziennej, jak i incydentalnej hierarchii spółki świadczy o profesjonalizmie członka zarządu.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Laskowski, P. (2021). Zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (180), 23-40. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661
Dział
Dział główny

Bibliografia

Dokumenty prawne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE. L 211, s. 55).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565.
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 2320.
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 162.
5. Wyrok Sądu Najwyższego [2015] – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 października 2015 r., sygn. II UK 346/14, www.sn.pl/orzecznictwo, Legalis nr 1360071.
6. Wyrok Sądu Najwyższego [2016] – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. II PK 303/14, www.sn.pl/orzeczenia, Legalis nr 1460361.
Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Aluchna M. [2015], Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
2. Antoszkiewicz J. D., Pawlak Z. [2014], Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.
3. Blikle A. J. [2014], Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
4. Chmielarz W. [2013], Zarządzanie projektami, w: Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdanienko, W. Piotrowski, PWE, Warszawa.
5. Drucker P. F. [2017], Praktyka zarządzania. Najsłynniejsza książka o zarządzaniu, tłum. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
6. Frąckowiak J., Kidyba A., Kidyba S., Popiołek W., Spyra M. [2019], Zarząd jako organ spółki akcyjnej, w: System Prawa Handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych, red. A. Szumański, S. Włodyka, wyd. 3, C. H. Beck, Warszawa.
7. Haładyj A. [2016], Założenia nowego porozumienia klimatycznego i jego skutki dla krajowej polityki energetycznej, w: Współczesne wyzwania prawa energetycznego, red. M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś, Wydawnictwo KUL, Lublin.
8. Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S. [2011], Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, tłum. M. Jania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
9. Jaremczuk K. [2012], Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa.
10. Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
11. Karaszewski R., Skrzypczyńska K. [2013], Zarządzanie jakością, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
12. Kidyba A. [2017], Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1–300, wyd. 13, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
13. Kosieradzka A. [2012], Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C. H. Beck, Warszawa.
14. Koźmiński A. K., Jemielniak D. [2011], Zarządzanie od podstaw, wyd. 2, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
15. Krawczyk-Sołtys A., Szwiec P. [2016], Koncepcje organizacji nastawionej na rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników, w: S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa.
16. Kubik K. [2012], Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
17. Kuliński M., Czarzasty-Zybert M., Grabowska P. [2017], Przepisy ogólne, w: Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Kuliński, C. H. Beck, Warszawa.
18. Laskowski P. [2015], Nadzór właścicielski a spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej, red. K. Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża.
19. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. [2012], Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.
20. Macyszyn M., Śledzikowski M. [2016], Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami, „Monitor Prawa Pracy”, nr 1.
21. Markowski A. (red.) [2004], Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22. Niemczyk J. [2011], Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
23. Rachwał A. [2019], Organy spółki z o.o. Funkcjonowanie spółki z o.o., w: System prawa handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, wyd. 3, red. A. Szumański, S. Włodyka, C. H. Beck, Warszawa.
24. Rzetecka-Gil A. [2019], Zatrudnienie pracownicze członków zarządu publicznych spółek na stanowiskach niezwiązanych z zarządzaniem na tle przepisów o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, „Monitor Prawa Pracy”, nr 1.
25. Skibińska E. [2016], Kwalifikacja prawna członka zarządu spółki kapitałowej jako pracownika w rozumieniu prawa unijnego, „Monitor Prawa Pracy”, nr 3.
26. Sobieraj K. [2017], Wpływ porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.
27. Sońta-Drączkowska E. [2012], Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
28. Sulimowska-Formowicz M., Chrupała-Pniak M. [2010], Koncepcja kompetencji przedsiębiorstwa a budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku – ujęcie ekonomiczne i psychologiczne, w: Zastosowania psychologii w zarządzaniu, red. B. Kożusznik, przy współudz. M. Chrupały-Pniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
29. Szymańska K. (red.) [2015], Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
30. Śledzikowski M. [2018], Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, C. H. Beck, Warszawa.
31. Torr G. [2011], Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz się wykorzystywać ich talent, tłum. A. Kozłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
32. Trocki M. (red.) [2017], Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
33. Wujkowski W. [2014], Zrównoważona karta wyników. Sposób dokonania sprawiedliwej oceny pracowniczej, w: Nowe nurty w zarządzaniu i ekonomii, red. C. Szmidt, Poltext, Warszawa.