Strategia dywersyfikacji produktowej na przykładzie marki Wielton AGRO

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Łukasz Żabski
Tomasz Woźniak

Abstrakt

Dywersyfikacja jest jedną z podstawowych strategii rozwoju przedsiębiorstw, opierającą się na rozszerzeniu zakresu i skali swojej działalności. Jednym z jej rodzajów jest dywersyfikacja produktowa polegająca na wprowadzeniu nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów/usług, realizowanych z wykorzystaniem dotychczasowych lub/i odmiennych technologii, zaspokajających inne potrzeby niż wyroby/usługi obecne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia strategii dywersyfikacji produktowej w sektorze produkcji maszyn rolniczych na przykładzie marki Wielton AGRO należącej do grupy kapitałowej Wielton S. A. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych z zakresu strategii przedsiębiorstw zdefiniowano dywersyfikację i dywersyfikację produktową. Następnie opisano rynek nowych naczep rolniczych w Polsce. W dalszej kolejności scharakteryzowano markę Wielton AGRO oraz wykonano analizę strategiczną obejmującą makrootoczenie i mikrootoczenie. Do analizy makrootoczenia wykorzystano metodę PEST/EL, mikrootoczenia – macierz BCG. Przeprowadzone analizy dowiodły, że przyjęta i realizowana strategia dywersyfikacji produktowej marki Wielton AGRO pozwoliła zwiększyć realny potencjał rozwojowy Wielton S. A., jak i całej grupy kapitałowej, poprzez zaoferowanie nowych przyczep rolniczych dopasowanych do oczekiwań i wymagań klientów. Ponadto umożliwiła dywersyfikację źródeł przychodów oraz umocniła pozycję marki Wielton na rynku krajowym i zagranicznym, głównie poprzez znaczny udział eksportu nowych produktów.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Żabski, Łukasz, & Woźniak, T. (2021). Strategia dywersyfikacji produktowej na przykładzie marki Wielton AGRO. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (181), 49-66. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2797
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Budzisz B. [2008], Dywersyfikacja działalności jako droga rozwojowa przedsiębiorstwa rodzinnego, w: Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
2. Capar N., Chinta R., Sussan F. [2015], Effects of International Diversification and Firm Resources on Firm Performance Risk, “Journal of Management and Strategy”, vol. 6, no. 1.
3. Flejterski S., Porada-Rochoń M. [2014], Dywersyfikacja versus specjalizacja w procesach dostosowawczych przedsiębiorstw. Perspektywa pokryzysowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
4. Gierszewska G., Romanowska M. [2009], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
5. Janiuk I. [2018], Dywersyfikacja jako strategia rozwoju przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, „Studia i Prace”, Zeszyt Naukowy 168, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
6. Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. [2014], Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
7. Mierzejewska W., Sopińska A. [2017], Dywersyfikacja branżowa versus ekspansja geograficzna – dylemat strategiczny przedsiębiorstw z sektora MSP działających na rynku polskim, „Handel Wewnętrzny”, nr 3 (368).
8. Olszewska B. [2008], Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
9. Pieniacka E. [2016], Przesłanki strategii dywersyfikacji. Perspektywa wybranych szkół zarządzania strategicznego, „Organizacja i Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice.
10. Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa.
11. Pierścionek Z. [2011], Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
12. Vargas J. [2016], Product Diversification as a Strategy for Branding and Business Growth Study of an Efficient Company, “International Journal of Strategic Management”, vol. 1, no. 1.
13. Yiğit İ., Tür Ş. [2012], Relationship between Diversification Strategy Applications and Organizational Performance according to Herfindahl Index Criteria, “Procedia-Social and Behavioral Sciences”, no. 58.
14. Zakrzewska-Bielawska A. [2009], Strategie dywersyfikacji dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, w: Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, Szabłowski J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Źródła internetowe
1. Główny Urząd Statystyczny [www.stat.gov.pl] (dd: 12.08.2020).
2. Seliwiak H. [2016], Spadki sprzedaży nawet o 30 proc. Wyjątkowo trudny rok dla producentów ciągników i przyczep [https://agronews.com.pl/artykul/spadki-sprzedazy-nawet-o-30‑proc-wyjatkowo-trudny-rok-dla-producentow-ciagnikow-i-przyczep/] (dd: 7.08.2020).
3. Top Agrar.pl [www.topagrar.pl/articles/maszyny-rolnicze/wyzsza-sprzedaz-przyczep-wieltonu] (dd: 7.08.2020).
4. Wielton Group [https://wielton.prowly.com/] (dd: 18.09.2020).
5. Wielton S. A. [www.wielton.com.pl] (dd: 18.09.2020).