Od Rady Naukowej


Przekazujemy w Państwa ręce 181. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z płynnością finansową przedsiębiorstw, rolą pacjenta w procesie świadczenia usługi medycznej czy istotą i znaczeniem strategii dywersyfikacji produktowej. Artykuły mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny. Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Leszek Mosiejko przedstawił badania, których celem była próba dokonania analizy wewnątrzsektorowej pomiędzy wybranymi wskaźnikami służącymi pogłębionemu rozważaniu płynności finansowej przedsiębiorstw oraz eksploracja ich zależności międzysektorowych. Wynikiem są przedziały liczbowe dla każdego ze wskaźników, które można rozpatrywać w kategorii sugerowanych norm. Wyznaczenie tych zakresów oraz analiza
porównawcza stanowią wartość dodaną do aktualnego stanu wiedzy.
Monika Dobska w swoim opracowaniu podjęła się próby zaprezentowania nowego podejścia do roli pacjenta w procesie świadczenia usługi medycznej. Proponowana reorientacja zakłada konieczność uwzględnienia roli pacjenta w budowaniu nowej pozycji oraz kanałów komunikacji. Złożoność badanego zjawiska przekłada się na sposób ujęcia problemu w zakresie teoretycznym i opisowo-diagnostycznym. Rozpoznanie powyższych uwarunkowań stało się podstawą do sformułowania hipotezy, że radykalna zmiana podejścia do pacjenta spowoduje wypracowanie wspólnej wartości i konieczności zarządzania nią. Osiągnięcie wymiaru konceptualno-prewidystycznego stało się możliwe dzięki krytycznej analizie literatury przedmiotu i identyfikacji trendów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, z możliwością ich implementacji na gruncie polskim. Szerokie spektrum problemów uwzględnionych w niniejszej pracy wymagało rozległych studiów literaturowych.
Celem artykułu Łukasza Żabskiego i Tomasza Woźniaka jest przedstawienie istoty i znaczenia strategii dywersyfikacji produktowej w sektorze produkcji maszyn rolniczych na przykładzie marki Wielton AGRO należącej do grupy kapitałowej Wielton S. A.
Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych z zakresu strategii przedsiębiorstw zdefiniowano dywersyfikację i dywersyfikację produktową. Następnie opisano rynek nowych naczep rolniczych w Polsce. W dalszej kolejności scharakteryzowano markę Wielton AGRO oraz wykonano analizę strategiczną obejmującą makrootoczenie i mikrootoczenie. Do analizy makrootoczenia wykorzystano metodę PEST/EL, do badania mikrootoczenia
– macierz BCG.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2021-12-04