Uwarunkowania realizacji projektów wdrożenia zarządzania procesowego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agnieszka Bitkowska

Abstrakt

Realizacja projektów wdrożenia zarządzania procesowego w organizacjach cieszy się zainteresowaniem wielu przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy sektora, w którym funkcjonują. Podejście holistyczne w tej koncepcji koncentruje się na sprawnym funkcjonowaniu procesów, w kontekście celów i założeń strategicznych organizacji. Pomimo zastosowania wielu rozwiązań i metodyk implementacji, projekty nie zawsze kończą się sukcesem, a w trakcie ich realizacji pojawia się wiele trudności i ograniczeń. Nasuwa się zatem problem badawczy: Jakie uwarunkowania projektów zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach wpływają na ich sukces, a jakie z kolei czynniki powodują ich niepowodzenie? Prowadzone rozważania oraz wyniki prac badawczych wykazują konieczność podejmowania projektów na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kluczowymi czynnikami sukcesu jest powiązanie płaszczyzny strategicznej i operacyjnej, zaangażowanie kapitału ludzkiego na wszystkich szczeblach organizacji i zaangażowanie pracowników oraz budowa otwartej na zmiany kultury organizacyjnej wraz ze wsparciem narzędzi IT.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bitkowska, A. (2023). Uwarunkowania realizacji projektów wdrożenia zarządzania procesowego. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 31-43. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3086
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bitkowska A. [2013], Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
2. Bitkowska A. [2019], Od klasycznego do zintegrowanego zarzadzania procesowego, CH Beck, Warszawa.
3. Bitkowska A. [2021], Zarządzanie procesowe w organizacjach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
4. BPM–Labors der Hochschule Koblenz, Studienbericht Metastudie, https://www.hs-koblenz.de/bpm-labor (data pobrania: 10.09.2022).
5. Brajer-Marczak R. [2021], Zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów biznesowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
6. Bukłaha E. [2019], Menedżerski controlling projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
7. Chountalas P. T., Lagodimos A. G. [2018], Paradigms in business process management specifications: a critical overview, „Business Process Management Journal”, vol. 25 (12), DOI:10.1108/BPMJ-01-2018–0023.
8. Cyfert S. [2006], Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
9. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. (Eds.) [2013], Fundamentals of business process management, vol. 1, Springer.
10. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. [2018], Introduction to Business Process Management. In Fundamentals of Business Process Management, Springer Berlin Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge, Heidelberg, Berlin, s. 1–33.
11. El Ghalbzouri H., El Bouhdidi J. [2022], Integrating Business Intelligence with Cloud Computing: State of the Art and Fundamental Concepts, „Smart Innovation, Systems and Technologies”, vol. 237, https://doi.org/10.1007/978–981–16–3637-0_14.
12. Gudelj M., Delic M., Kuzmanovic B., Tesic Z., Tasic N. [2021], Business Process Management Model as an Approach to Process Orientation, „International Journal of Simulation Modelling”, vol. 20 (2), https://doi.org/10.2507/IJSIMM20-2–554.
13. Harmon P., Wolf C. [2020], The State of Business Process Management, https://www.bptrends.com/bptrends-surveys/ (data pobrania: 10.09.2022).
14. Jeston J., Nellis J. [2014], Business process management: practical guidelines to successful implementations, Routledge.
15. Jurczuk A. [2021], Barriers to implementation of business process governance mechanisms, „Engineering Management in Production and Services”, vol. 13 (4), s. 22–38, DOI: 10.2478/emj-2021–0029.
16. Kruk M. [2020], Procesowe zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
17. Lyke-Ho-Gland H. [2020], Frameworks: How We Use Framework Matters, January 6, https://www.bptrends.com/frameworks-how-we-use-frameworks-matters/ (data pobrania: 10.09.2022).
18. Mendling J., Pentland B. T., Recker J. [2020], Building a Complementary Agenda for Business Process Management and Digital Innovation, „European Journal of Information Systems”, vol. 29 (3), https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1755207.
19. Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM [2012], Carrywater Group SA – PROCESOWCY. PL, http://carrywater.com/wp-content/uploads/2012/09/raport_dobre_praktyki_BPM1.pdf (data pobrania: 20.10.2022).
20. Nosowski A. [2010], Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, CH Beck, Warszawa.
21. Nowosielski S. [2017], Procesy i projekty w zarzadzaniu zmianą organizacyjną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 463.
22. Reijers H. A. [2021], Business Process Management: The Evolution of a Discipline, „Computers in Industry”, vol. 126, https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103404.
23. Rummler A. G., Brache A. P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
24. Schmiedel T., Recker J., vom Brocke J. [2020], The Relation between BPM Culture, BPM Methods, and Process Performance: Evidence from Quantitative Field Studies, „Information Management”, vol. 57 (2), https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103175.
25. Sliż P. [2021], Organizacja procesowo-projektowa: istota, modelowanie, pomiar dojrzałości, Difin, Warszawa.
26. Stabryła A. [2022], Zarządzanie procesowe. Problemy metodologiczne, CH Beck, Warszawa.
27. Trkman P. [2010], The critical success factors of business process management, „International Journal of Information Management”, vol. 30 (2), s. 125–134.
28. Trocki M. [2016], Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy”, nr 149.
29. Trocki M., Juchniewicz M. [2022], Ład projektowy organizacji (project governance). Koncepcje, problemy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
30. Ubaid A. M., Dweiri F. T. [2020], Business process management (BPM): terminologies and methodologies unified, „International Journal of System Assurance Engineering and Management”, s. 1–19.