Empowerment jako innowacyjne narzędzie zarządzania w instytucjach publicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.2

Słowa kluczowe:

empowerment, instytucje publiczne, zarządzanie

Abstrakt

Empowerment jest metodą wdrażania takich systemów zarządzania, które przyczyniają się do dobrostanu pracownika, a co za tym idzie – całej instytucji. W artykule są analizowane uwarunkowania wdrażania empowermentu do instytucji publicznej. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Jego celem jest ukazanie, jak zjawisko empowermentu może przyczynić się do zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną. W niniejszym artykule analizowany jest zakres znaczeniowy tego pojęcia, ukazany kontekst wdrożeniowy rozwiązań o charakterze empowermentu, a także możliwe zastosowania w tak szczególnej rzeczywistości zawodowej, jaką jest obszar służb publicznych. Na tej podstawie można poszukiwać wątków do dalszych badań naukowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.
2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
3. Blanchard K., Carlos J. P., Randolph A., Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
4. Bugdol M., Wartości organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
5. Conger J. A., Kanungo R. N., The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, „The Academy of Management Review” 1988, vol. 13, nr 3.
6. Dankiewicz M., Empowerment w organizacji, czyli siła w pracownikach, w: Empowerment, czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, red. A. Hennel-Brzozowska, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016.
7. DuBois B., Miley K. K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. 1, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
8. Empowerment, czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, red. A. Hennel-Brzozowska, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, Kraków 2016.
9. Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, red. A. Gulczyńska, M. Granosik, CRZL, Warszawa 2014.
10. Gawęcka M., Koncepcja empowerment jako alternatywny paradygmat pracy socjalnej, w: Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, red. J. Brągiel, P. Sikora, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
11. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
12. Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
13. Gulczyńska A., Koncepcja upełnomocnienia (empowerment) młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych, w: Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, red. A. Gulczyńska, M. Granosik, CRZL, Warszawa 2014.
14. Karwacki A., Rymsza M., Gąciarz B., Kaźmierczak T., Skrzypczak B., Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji: w stronę modelu empowerment?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
15. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
16. Kożusznik B., Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985.
17. Krajewska-Nieckarz M., Rola wartości w zarządzaniu organizacją, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 11.
18. Mika S., Psychologia społeczna, wyd. 4, PWN, Warszawa 1987.
19. Moczydłowska J. M., Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013, nr 11.
20. Rzeźnik B., Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2.
21. Spreitzer G. M., Psychological Empowerment in the Workplace. Dimensions, Measurement and Validation, „Academy of Management Journal” 1995, no. 38 (5).
22. Szarfenberg R., Empowerment – krótkie wprowadzenie (wersja 2.0), http://rszarf.ips.uw.edu.pl/
23. Szmagalski J., Praca środowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, CAL, Warszawa 2011.
24. Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1995.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Łuszczyńska, M. (2019). Empowerment jako innowacyjne narzędzie zarządzania w instytucjach publicznych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 27–41. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.2

Numer

Dział

Dział główny