Standardy GRI – kierunek dla raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.164.3

Słowa kluczowe:

trzeci sektor, organizacje pozarządowe, zrównoważony rozwój, standardy raportowania GRI

Abstrakt

Standardy raportowania GRI są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem, pomagającym przygotować raporty zrównoważonego rozwoju jednostkom na całym świecie. Ze względu na swój uniwersalny charakter regulacje te możliwe są do zastosowania we wszystkich sektorach gospodarki, w tym również w sektorze organizacji pozarządowych. Niestety, przeprowadzona analiza wskazała, że w Polsce koncepcja raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w trzecim sektorze jest wciąż w fazie rozwoju. Mimo to liczba NGOs zainteresowanych standardami GRI stale rośnie. Raportowanie niefinansowe może bowiem wzmocnić wizerunek organizacji, stanowić czynnik przewagi konkurencyjnej w procesie fundraisingu oraz służyć legitymizacji ich działalności. Do wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystana została metoda scenariuszowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dokumenty prawne
1. GRI 101: Foundation, Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards, GRI 2016, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2015 r., poz. 2178.
3. The NGO Sector Disclosures, GRI G4, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.
5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2018 r., poz. 997 ze zm.
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.
7. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla organizacji pozarządowych (NGO), GRI 2010, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017. Wydawnictwa zwarte
1. Czaja-Cieszyńska H., Reporting of the Non-Governmental Organizations in Poland – the Current State and Future Perspectives, w: Modern Conditions of Development: Economics and Management, red. J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2016.
2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
3. Moroń D., Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo UW, Wrocław 2012.
Artykuły prasowe i okolicznościowe
1. Adams S., Simnett R., Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not-for-Profit Sector, „Australian Accounting Review” 2011, vol. 21 (3).
2. Dyczkowski T., Użyteczność informacji niefinansowych w ocenie dokonań organizacji pożytku publicznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 389, red. E. Nowak, R. Kowalak, M. Chmielowiec-Lewczuk.
3. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41.
4. Sadowska B., Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, red. L. Dziawgo, L. Patrzałek.
Materiały internetowe
1. Back L., Four Reasons Why NGOs and Non Profits Should Publish Sustainability Reports, http://www.triplepundit.com
2. Deloitte partnerem polskiego przekładu wytycznych raportowania niefinansowego GRI G4, https://www2.deloitte.com/pl/pl.html
3. Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl
4. https://www.globalreporting.org
5. Kuraszko I., Augustyniak S, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, https:// http://odpowiedzialnybiznes.pl

Pobrania

Opublikowane

2019-08-07

Jak cytować

Czaja-Cieszyńska, H. (2019). Standardy GRI – kierunek dla raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (164), 49–61. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.164.3

Numer

Dział

Dział główny