Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 164. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim tematy dotyczące m.in. branży turystycznej, finansów behawioralnych czy raportowania w rachunkowości. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
Grzegorz Gołębiowski i Agnieszka Pląsek przedstawiają swoje badania opierające się na próbie przedsiębiorstw z branży turystycznej. Celem artykułu jest sprawdzenie skuteczności najpopularniejszych współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania w przedsiębiorstwach branży usług turystycznych.
Artykuł Karoliny Piktus i Moniki Czerwonki omawia istotne z punktu widzenia finansów behawioralnych zniekształcenia poznawcze oraz awersję do ryzyka finansowego w kontekście różnic międzypłciowych.
Hanna Czaja-Cieszyńska w swoim opracowaniu opisuje standardy raportowania GRI, które są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem pomagającym jednostkom na całym świecie przygotować raporty zrównoważonego rozwoju. Do wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce Autorka wykorzystała metodę scenariuszową.
Celem artykułu autorstwa Mirosławy Kwiecień jest wskazanie potrzeby nowego pragmatyzmu rachunkowości, zwłaszcza sprawozdawczości. Analiza literatury ekonomicznej zawarta w opracowaniu upoważnia do stwierdzenia, że nowy pragmatyzm rachunkowości to złożony problem w procesie reformy globalizacji.
Piotr Waśniewski w swoim artykule stawia sobie za cel prezentację korzyści z zastosowania koncepcji pomiaru dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewolucji pomiaru dokonań. W efekcie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań wpisuje się w problematykę raportowania niefinansowego, a jej właściwa implementacja może w korzystny sposób przełożyć się na proces sprawozdawczości niefinansowej.
W kolejnym artykule Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska i Krzysztof Jonas starają się wskazać możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako standardu spełniającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zastosowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury krajowej i zagranicznej oraz przeprowadzono analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za rok 2016.
Wanda Skoczylas oraz Weronika Dziadul w swoim artykule przedstawiają wyniki badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności, trzech spółek sektora spożywczego.
Wioletta Mierzejewska w artykule przedstawiła problematykę struktur grup kapitałowych. Autorka dokonała krytycznego przeglądu literatury, dotyczącego wybranych charakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała na deficyt badań tego zagadnienia. Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury grupy kapitałowej, którą wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych.
Bartosz J. Sternal w swoim artykule zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, której występowanie było, zdaniem Piketty’ego, kluczowe dla powstania po II wojnie światowej państwa dobrobytu. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania bądź nie warunku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-07