Zakres zintegrowanego sprawozdania gospodarstw rolnych na przykładzie produkcji bobiku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.9

Słowa kluczowe:

raportowanie niefinansowe, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie finansowe, bobik, azot

Abstrakt

Artykuł omawia istotę koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz jego wpływ na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Do badania wykorzystano kalkulacje rolnicze produkcji bobiku w Polsce za lata 2014–2017, prezentowane na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dokonano także analizy literatury przedmiotu i obowiązujących regulacji prawnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obowiązujące normy prawne dotyczące sprawozdawczości zintegrowanej nie uwzględniają aspektu działalności rolniczej. Prezentacja wyników tej działalności wymaga szczegółowego doprecyzowania. Przedstawiono wyniki badań związanych z budowaniem korzyści biologicznych oraz potencjalne informacje, jakie powinny być przedstawione w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dokumenty prawne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych
i informacji
dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy,
Dz. Urz. UE, L 330/1 z 15.11.2014
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. Urz. UE, L 347/608
z 20.12.2013
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1034
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT), Dz.U. 2016, poz. 1864
Wydawnictwa zwarte
1. Sadowski W., Walczak T., 1984, System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej,
PWE, Warszawa
2. Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
3. Węgrzyńska M., 2013, Zielona rachunkowość, Wydawnictwo WSB, Poznań
Artykuły prasowe i okolicznościowe
1. Adamska H., Gniadzik M., Gołąb I., Kozak M., 2016, Opłacalność uprawy wybranych roślin
bobowatych, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”,
Tom XVIII, z. 4
2. Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” nr 77
3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce
polskich spółek giełdowych, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1 (79)
4. Bzowska-Bakalarz M., Bartnik G., Bieganowski A., Banach M., 2006, Ocena produkcji buraków
cukrowych w regionie lubelskim. Analiza wyposażenia technicznego, [w:] M. Bzowska-Bakalarz,
A. Bieganowski, K. Gil, Karta pola jako narzędzie zarzadzania w agrotechnice na przykładzie
produkcji buraków cukrowych, „Inżynieria Rolnicza”, nr 13
5. Garstecki D., 2015, Zakres ujawniania informacji finansowych w raporcie zintegrowanym
wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ubezpieczenia”,
nr 77
6. Jerzak M., 1961, Wartość, produktywność i cenność gruntów ornych, „Roczniki Nauk Rolniczych”,
t. 76‑G-3
7. Kobiela-Pionnier K., 2013, Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej
z perspektywy inwestora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58
8. Krasodomska J., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych
w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82 (138)
9. Kulig B., Zając T., 2007, Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku,
„Postępy Nauk Rolniczych”, nr 1
10. Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości
społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia” nr 69
11. Śmiglak-Krajewska M., Węgrzyńska M., 2017, Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym
na przykładzie uprawy łubinu żółtego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 127
12. Trawczyński C., 2015, Bilans azotu, fosforu i potasu drugiej rotacji płodozmianu w systemie
produkcji ekologicznej na glebie lekkiej, „Fragmenta Agronomica”, t. 32 (2)
13. Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B., 2013, Dynamika gromadzenia azotu z różnych
źródeł przez groch siewny (Pisum sativum l.), „Fragmenta Agronomica”, t. 30 (2)
Materiały internetowe
1. Adams C., Integrated Reporting and the Six Capitals: What Does It All Mean?, http://drcaroladams.
net/integrated-reporting-and-the-six-capitals-what-does-it-all-mean/, dostęp 18.02.2015
2. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999, Metodyka liczenia nadwyżki
bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej),
https://www.ierigz.waw.pl, dostęp 10.01.2017
3. Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, IIRC, http://theiirc.
org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf, dostęp 5.10.2017
4. http://www.w-modr.pl, dostęp 5.10.2017
5. https://www.ierigz.waw.pl, dostęp 6.10.2017
6. https://www.ierigz.waw.pl/download/1189–60.pdf, dostęp 6.10.2017
7. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr67_s97.pdf, dostęp 5.10.2017
8. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin, dostęp
6.10.2017

Pobrania

Opublikowane

2018-08-19

Jak cytować

Śmiglak-Krajewska, M., & Węgrzyńska, M. (2018). Zakres zintegrowanego sprawozdania gospodarstw rolnych na przykładzie produkcji bobiku. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (160), 137–149. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.9

Numer

Dział

Dział główny