Od Rady Naukowej
Oddajemy do rąk czytelników 160. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Autorami publikacji są doświadczeni akademicy i praktycy, ale także młodzi naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w kraju. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno omówienia badań empirycznych, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie nauk ekonomicznych we współczesnej gospodarce. Jesteśmy przekonani, że wiedza zawarta
w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
W pierwszym artykule Piotr Bielecki dokonał przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem).
W kolejnym artykule Marta Czyżewska prezentuje wyniki badań dotyczących efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wyższej. Zdaniem Autorki rezultaty tych badań powinny pomóc w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego, organizacyjnego i finansowego, potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych.
Głównym celem artykułu Stefana Doroszewicza i Andrzeja Kulisa jest ocena jakości usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych w Polsce w latach 2011–2012. Efektem przeprowadzonych badań i analiz jest pięcioelementowy model charakterystyki wymiarowej oraz pięciowyrazowy wielomian pierwszego stopnia określający model postrzeganej jakości badanej usługi.

Ewa Chojnacka i Anna Bering w swoim opracowaniu przedstawiają wytyczne zawarte w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próbują odnieść je do zakresu informacji ujawnianych w raportach. Autorki uwzględniły takie metody badawcze, jak: krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku.
W artykule autorstwa Bogusława Gulskiego scharakteryzowano trzy podstawowe nurty wyróżniane w rozważaniach nad finansyzacją. Omówiono także wybrane zjawiska, o których można sądzić, zdaniem Autora, że związane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości oraz dokonano konceptualizacji pojęcia „zawłaszczanie wartości”, wskazano także skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych podmiotów.
Opracowanie Małgorzaty Kutery i Beaty Zyznarskiej-Dworczak przedstawia wnioski z dokonanej przez Autorki analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorki starają się znaleźć odpowiedź na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku
na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce.
Marek Masztalerz w swoim artykule analizuje metody badania narracji w rachunkowości. Autor przedstawia genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości oraz możliwe kierunki badań nad narracjami. Prezentuje także metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.
W artykule Alicji Mazur podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans, jako główny element sprawozdania finansowego, nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym miejscem realizacji funkcji informacyjnej.
Celem artykułu Magdaleny Śmiglak-Krajewskiej oraz Małgorzaty Węgrzyńskiej jest omówienie istoty koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz określenie jego wpływu na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Zaproponowano ujawnienia, jakie mogą być zastosowane w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.
W ostatnim artykule Tomasz Potocki dokonuje oceny poziomu świadomości ryzyka oraz określa siłę i kierunek wpływu wyniku w teście oceniającym ten poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości ryzyka.

Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz przyczynią się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2018-08-19