Schyłek informacyjnej funkcji bilansu – ujęcie cybernetyczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.8

Słowa kluczowe:

bilans,, funkcja informacyjna, raportowanie zintegrowane, narracja w rachunkowości

Abstrakt

Bilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia działalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dokumenty prawne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania niefinansowych i informacji
dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L330
z 15.11.2014
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 459
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2017,
poz. 2168
5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017, poz. 61
6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 2013 r., I ACa 1269/12, Orzecznictwo
Sądów Apelacyjnych 2015, nr 1
Wydawnictwa zwarte
1. Black A., Wright P., Bachman J. E., 1999, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie
wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2. Brier S., 2008, Cybersemiotics. Why information is not enough, Toronto University Press,
Toronto
3. Brzezin W., 1998, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa
4. Fliegner W., 2010, Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji
księgowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
5. Foerster H. von, 1997, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, S. J. von Schmidt, Frankfurt
6. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., 2005, Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa
7. Górski J., 1975, Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa
8. Greniewski H., Walter H., 1969, Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa
9. Hörmann F., 2009, Die Krise der Bewertungstheorien – Plädoyer für einen Paradigmenwechsel,
[w:] H. Haeseler, F. Hörmann (red.), Rechnungslegung und Unternehmensführung in turbulenten
Zeiten, Festschrift für Gerhard Seicht, Wien
10. Kożuch B., 2007, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa
11. Kümmel J., 2002, Grundsätze für die Fair Value – Ermittlung mit Barwertkalkülen, IDW – Verlag,
Düsseldorf
12. Marek S., Białasiewicz M., 2008, Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa
13. Masztalerz M., 2016, Cechy jakościowe informacji narracyjnych w sprawozdawczości finansowej,
[w:] Współczesna rachunkowość – zagadnienia wybrane, A. Kamela-Sowińska (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2011, część A, IASB,
SKwP
15. Walińska E. M., 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian
współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa
Artykuły prasowe i okolicznościowe
1. Ghoshal S., Bartlett C. A., 1995, Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to
Processes, „Harvard Bussiness Review”, January-February
2. Hońko S., 2007, Podstawowe założenia i aktualne znaczenie wybranych teorii bilansowych,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, SKwP, t. 38 (94)
3. Mazur A., 2015, Schyłek teorii wartości w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,
SKwP, t. 82 (138)
4. Niemiec A., 2017, Zintegrowane raportowanie, „Rachunkowość”, nr 9
5. Richard J., 2005, The concept of fair value in French and German Accounting regulations from
1673 to 1914 and its consequences for the interpretation of the stages of development of capitalist
accounting, „Critical perspective on accounting”, no. 16
6. Walczak M., 1977, Informacja ekonomiczna a rachunkowość, „Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej”, SKwP, t. 1
Materiały internetowe
1. www.hyperkommunikation.ch/lexikon/lexikon_index.htm, dostęp 13.10.2017
2. www.seg.org.pl, dostęp 3.01.2018
3. www.standardy.org.pl/sin, dostęp 3.01.2018

Pobrania

Opublikowane

2018-08-19

Jak cytować

Mazur, A. (2018). Schyłek informacyjnej funkcji bilansu – ujęcie cybernetyczne. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (160), 123–136. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.8

Numer

Dział

Dział główny