Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie nauk ekonomicznych we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
W pierwszym artykule Bartłomiej Chinowski zajął się analizą skutków pokryzysowych interwencji prowadzonych przez Europejski Bank Centralny w latach 2010–2016.
Celem następnego artykułu, autorstwa Katarzyny Włosik, jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że inwestycja poprzez exchange-traded funds, dla których bitcoin stanowi instrument bazowy, jest bardziej korzystna dla inwestorów niż bezpośrednie lokowanie środków na rynku tej kryptowaluty.
W kolejnym artykule Tomasz Spychała, na podstawie analizy literatury przedmiotu, podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest wpływ rozwoju ujawnień niefinansowych w rachunkowości na skuteczność zarządzania strategicznego jednostkami gospodarczymi.
Magdalena Ebisch-Stenzel w swoim artykule przedstawiła sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR.
Celem artykułu Beaty Sadowskiej jest wskazanie możliwości szerszego raportowania informacji finansowych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności w podmiotach sektora komunalnego.
Zagadnieniem narracji, a zwłaszcza storytellingu, w sprawozdaniu zintegrowanym zajęła się w kolejnym artykule Katarzyna Kobiela-Pionnier. Jako studium przypadku Autorka zaprezentowała firmę Novo Nordisk A/S.

Mariusz Karwowski w swoim artykule przedstawił propozycję struktury opisu modelu biznesu w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych oraz ocenę dotychczas ujawnianych w sprawozdaniu z działalności informacji o modelu biznesu według proponowanej struktury.
Główny cel artykułu Katarzyny Góreckiej stanowi ukazanie znaczenia różnych źródeł informacji dla przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych cech informacji, które mają największy wpływ na przewidywanie zmian popytowych na rynku.
W ostatnim artykule Michał Hendryk, Marta Fit oraz Alicja Adamów, na podstawie przeglądu konsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora „budownictwo” za lata 2015 i 2016, podjęli się weryfikacji hipotezy badawczej, że jednostki z sektora „budownictwo” ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach finansowych optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16.
Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-07