Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza progresywnego sposobu opodatkowania wynagrodzeń w odniesieniu do zasad sprawiedliwości podatkowej oraz sprawiedliwości w ujęciu polityki społecznej. W artykule, na podstawie przeglądu literatury, zdefiniowano zasadę progresywności oraz dokonano jej analizy przez pryzmat zasad podatkowych. Wyniki badań opinii pozwoliły natomiast na przeanalizowanie, w jaki sposób respondenci deklarują swoją ocenę ukształtowania systemu opodatkowania według skali progresywnej. Analiza przeprowadzonych badań pozwala na skonstruowanie wniosków w zakresie dalszych rozważań nad sprawiedliwością opodatkowania.

Słowa kluczowe

wynagradzanie opodatkowanie sprawiedliwość podatkowa progresja podatkowa skala podatkowa podatek dochodowy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wasilewski, J., Werner, A., Kimla, K., & Kostrzewa , A. (2018). Społeczne aspekty opodatkowania – progresywność opodatkowania. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 169-185. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7411

Referencje

  1. Adam, L. (1962). Podatki i opłaty w kapitalizmie. Warszawa: PWE.
  2. Arystoteles (2007). Etyka nikomachejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. DiMaggio, A.R. (2017). The Politics of Persuasion. Economic Policy and Media Bias in the Modern Era. Albany: Sunny Press.
  4. Dlaczego stawiam na Janusza Korwin‑Mikkego? Młodzi wyborcy odpowiadają (2014). https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1581289,1,dlaczego‑stawiam‑na ‑janusza‑korwin‑mikkego‑mlodzi‑wyborcy‑odpowiadaja.read (1.07.2018).
  5. Etel, L. (red.) (2010). T. III: Prawo daninowe. W: System prawa finansowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  6. Gajl, N. (1996). Problematyka finansów publicznych i Skarbu Państwa we współcze‑ snych konstytucjach. W: J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwaran‑ cje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej. Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.
  7. Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Lexis Nexis.
  8. Gomułowicz, A. (1995). Funkcja trwałej wydajności podatku i funkcja sprawiedliwości a system podatkowy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 57–64.
  9. Gomułowicz, A. (2005). Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodat‑ kowania – zasady i kontrowersje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 19–33.
  10. Gomułowicz, A. (2013). Podatki a etyka. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
  11. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2011). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
  12. Gravelle, J. (2007). The corporate income tax: Economic issues and policy options. W: J. Gravelle, G. Slemrod, J. Slemrod (red.), Tax policy in the real word. Cambridge: Cambridge University Press, 15–26.
  13. Jandy‑Jendrośka, K. (1973). Progresja w prawie podatkowym i jej zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów w Polsce. Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 182. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  14. Jandy‑Jendrośka, K. (1965). Technika podatkowa. W: L. Adam, K. Jandy‑Jendrośka, M. Mazurkiewicz, Prawo finansowe, z. 2: Część szczegółowa – Prawo budżetowe. Warszawa–Wrocław: PWN, 76–89.
  15. Kaplow, L. (2006). Taxation. Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics, and Business Discussion Paper Series No. 542.
  16. Kemmerling, A. (2017). Left without choice? Economic ideas, frames and the party politics of value‑added taxation. Socio‑Economic Review, 15(4), 777–796.
  17. Keynes, J.M. (1956). Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
  18. Kosek‑Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
  19. Krzyżanowski, A. (1923). Nauka skarbowości. Warszawa–Poznań: E. Wedle–Fiszer i Majewski.
  20. Kuzińska, H. (2016). Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska. Oeconomia, L(1), 681–690.
  21. Lakoff, G. (2017). Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści. Warszawa: Aletheia.
  22. Lakoff, G. (2011). Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
  23. Litwińczuk, H. (red.) (2012). T. II: Prawo podatkowe. W: Prawo finansowe. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
  24. Mason, R., Knoll, M.S. (2012). What is tax discrimination. The Yale Law Journal, 121(5), 1014–1116.
  25. Mojak, R. (2003). Konstytucyjna regulacja ustroju finansów publicznych a pozycja ustrojowa parlamentu i rządu w zakresie gospodarki finansowej państwa. Studia Iuridica Lublinensia, 1, 45–59.
  26. Robben, H.S.J., Webley, J., Weigel, R.H., Wärneryd, K‑E., Kinsey, K.A., Hessing, D.J., Martin, F.A., Elffers, H., Wahlund, R., Langenhove, L.V., Long S.B., Scholz, J.T. (1990). Decision frame and opportunity as determinants of tax cheating: An international experimental study. Journal of Economic Psychology, 11(3), 341–364.
  27. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. Warszawa: PWN.
  28. Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  29. Sosnowski, M., Pohulak‑Żołędowska, E., Żabiński, A. (2017). Progresja w opodatko‑ waniu dochodów osób fizycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 488, 233–244.
  30. Wagner, A. (1880). Finanzwissenschaft, t. 2. Leipzig: C.F. Winter.