Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł relacjonuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)”. Celem badania było określenie specyficznych kwalifikacji i kompe‑ tencji wymaganych dla kluczowych zawodów i stanowisk w sektorze opieki zdrowotnej, określenie źródeł informacji i procedur przydatnych dla konstruowania ram kwalifika‑ cyjnych i ich aktualizacji. W artykule zaprezentowano przykładowe zadania i wymagane kompetencje dla lekarza pediatry i pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa chirurgicz‑ nego. Opisano też modele szkocki i czeski, które pokazują sposób odchodzenia od zawo‑ dów i przechodzenia do szczegółowych kompetencji w opisie wymagań i w kształceniu zawodowym.

Słowa kluczowe

zawód kompetencje opieka zdrowotna wiedza umiejętności kompetencje społeczne kwalifikacje

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Myśliwiec , G. (2014). Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań). Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 32(2), 91-107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4666

Referencje

  1. GUS (2013), Narodowy Rachunek Zdrowia za rok 2011.
  2. Korporowicz V. (red.) (2004), Zdrowie i jego ochrona. Między teorią i praktyką, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa.
  3. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW Nr 2 (32) 2014_MysliwiecKowalewski G. (2010), Za mało rezydentur, za mało lekarzy, „Świat Lekarza”, nr 8.
  4. KPRM (2011), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Warszawa, 15 listopada.
  5. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (2012), Barometr zawodów, WUP,Kraków.
  6. MŠMT (2011), National Referencing Report of the Czech Republic, June.
  7. National Register of Qualifications (2013), Working Paper, Prague, January.
  8. SCQF Partnership (2013), Scotland’s Framework for Lifelong Learning. A Guide forLearners, Providers and Employers, Glasgow.
  9. Sienkiewicz Ł. (red.) (2007), Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynkupracy, IPISS, Warszawa.
  10. Sławiński S. (red.) (2011), Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systememkwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, wrzesień 2011.
  11. Turek D., Wojtczuk‑Turek A. (2010), Kompetencje transferowalne. Przegląd defini‑cji, modeli i stanowisk teoretycznych, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza.
  12. Kształtowanie. Zarządzanie, S. Konarski, D. Turek (red.), Oficyna WydawniczaSGH, Warszawa.
  13. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2006, nr 191, poz. 1410).
  14. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (DzU 2011, nr 277, poz. 1634).
  15. Włodarczyk C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Uniwersyteckie WydawnictwoMedyczne „Vesalius”, Kraków.