Polska wobec wyzwań rozwojowych

Main Article Content

Władysław Szymański

Abstrakt

Głównym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Polski jest niebezpieczeństwo nałożenia się dwóch procesów – spadku przyrostu ludności w wieku produkcyjnym oraz odpływu młodych, zdolnych i wykształconych osób do krajów bogatszych. Dlatego też, najważniejszym celem polityki gospodarczej powinno być szybkie odrobienie dystansu do średniego poziomu UE. Utrudnić to może obecny stan finansów państwa, z powodu wysokiego poziomu zadłużenia. Ponadto, pojawiają się też inne czynniki, które w określonych warunkach mogą doprowadzić do skumulowanego, negatywnego efektu, który z kolei zagrozi stabilności finansowej budżetu. Jednocześnie stopniowo wygasają dotychczasowe podstawy kon kurencyjności gospodarki, co wymaga przejścia do konkurencji o charakterze jakościowym. Zdaniem autora, szansą dla uniknięcia zagrożenia jest dużo szersze wykorzystanie rynku globalnego. Proponuje innowację publiczną w postaci tzw. inkubatorów inteligentnych firm.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański, W. (2018). Polska wobec wyzwań rozwojowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 9–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4725
Dział
Dział główny

Bibliografia

Fung V.K., Wind Y. [2008], Konkurowanie w płaskim świecie, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego.

Gajewski G. [2018], rozmowa G. Sroczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 15/04.

Hausner J. [2016], rozmowa C. Michalskiego, „Newsweek”, nr 04/04.

Orłowski W.M. [2016], Trzecia faza rozwoju, „Polityka”, nr 4.

Osiatyński J. [2017], rozmowa J. Solskiej, „Polityka”, nr 25.

Palley T.I. [2012], From Financial Crisis to Stagnation, Cambridge University.

Plan [2016], Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.

Strzelecki Z. [2012], Główne zagrożenia dla Polski, koreferat dla Komitetu Prognoza Polski Plus, Warszawa.

Szymański W. [2011], Niepewność i niestabilność gospodarcza, Warszawa, Difin.

Szymański W. [2015], Świat i Polska wobec wyzwań, Warszawa, Difin.